NAGY ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS

észak-írországi kitérővel

NAGY ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS

észak-írországi kitérővel

Nyugat-Európa / Brit-szigetek
3-4*-os szállodák
gyönyörű táj a Carrick-a-Rede függőhíd környékén
415.000 Ft-tól 442.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal Bu­da­pest­től Dublinig és vissza. Íror­szág­ban jó minő­ségű, korszerű autó­busszal.

Szállás

10 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
* Megjegyzés: A június 4-i csoport számára 1 éjszakát foglal­tunk egy Killarneyben talál­ható szál­lo­dá­ban (7. éj­sza­ka), viszont Cork kör­nyé­kén 2 éjszakát tölt a csoport. A progra­mo­kat ez a változás azonban nem érinti.

Ellátás

Félpanzió (bőséges ír reggeli, vacsora).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 4-14. * 415.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. júl. 9-19. 442.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 20-30. 442.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 43.500 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt, a 10 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Belépődíjak összege:38.100 Ft
(kötelezően fizetendő)
 
Egyágyas felár:111.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Dublin

Elutazás Ferihegyről Dublinba közvetlen járattal. A kora délu­táni érke­zést köve­tően buszos vá­ros­né­zés, melynek során ellá­to­ga­tunk az ír főváros egyik leg­je­len­tő­sebb temp­lo­mához, a Szent Patrik-ka­ted­rá­lishoz is. Szállás Dublin kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Glendalough, Powerscourt park, Dublin

Kirándulás a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe. Utazás a gyönyörű fekvésű Glendalough-ba, ahol egy VI. századi kora keresz­tény kolos­tor­te­le­pülés romjai látha­tóak. A Szt. Kevin által alapí­tott kolostor a korai közép­korban Európa egyik leg­is­mer­tebb egy­házi és okta­tási köz­pontja volt. Ezután a Powerscourt parkot nézzük meg (Írország leg­szebb kas­tély­park­jának tartják), majd vissza­uta­zás Dublinba, lá­to­ga­tás a Guinness sörfőzde múzeumában.

3. nap: Dublin, Monasterboice, Belfast

Délelőtt a vá­ros­né­zés folytatása gyalo­gosan Íror­szág han­gu­la­tos főváro­sában (O'Connell utca, Georgiánus negyed, Szent­há­romság kollé­gium a Kells-i könyvvel, mely a korai ke­resz­tény­ség leg­szebb műal­ko­tásai közé tartozik stb.).
To­vább­uta­zás Észak-Írország irányába. Útközben lá­to­ga­tás Monasterboice-ban, Íror­szág egyik leg­ér­de­ke­sebb kora keresz­tény emlék­he­lyénél, melynek leg­na­gyobb kincse a két hatalmas, bibliai jele­ne­tekkel tele­fa­ra­gott óír kereszt. Délután is­mer­ke­dés Bel­fast­tal, Észak-Írország fővá­ro­sával. Szállás Belfastban vagy kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Antrim tengerpartja, függőhíd, Giant's Causeway (Óriás útja), Dunluce vára

Utazás Antrim megyében, az Ír-sziget egyik leg­szebb tenger­partját érintve. Pihenő a roman­tikus Carrick-a-Rede kötél­hídnál, mely a száraz­földet egy kis szikla­szi­gettel köti össze (téri­szo­nyo­soknak az átkelés nem ajánlott). To­vább­uta­zás Észak-Írország világ­hírű ter­mé­szeti látvá­nyos­sá­gához, az Óriás útjának neve­zett, tengerbe futó bazalt­osz­lo­pokhoz (közel 40.000 sokszög alakú oszlop). A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk a tenger feletti sziklán egyen­sú­lyozó Dunluce vár látvá­nyos romja­inak meg­te­kin­té­se. Szállás Derry-ben (1 éj).

5. nap: Derry, Grianan of Aileach, Ulster Múzeum és Skanzen, Donegal vára, Sligo

Derry tör­té­nel­mi városközpontjának meg­te­kin­té­se, majd a Grianan of Aileach meg­te­kin­té­se követ­kezik. A hatalmas, kerek alap­rajzú kőé­pít­mény­ből (amely az ősi időkben való­szí­nű­leg temp­lom­ként műkö­dött) csoda­szép pano­ráma nyílik a környező ír tájra.
Ezután lá­to­ga­tás az Ulster Múzeumban. A XVIII. és XIX. században a nagy sze­gény­ség miatt több száz­ezer ír vándo­rolt ki Ameri­kába erről a vidékről. A skanzen az ő törté­ne­tüket eleve­níti fel látvá­nyo­san bemu­tatva az akkori írek minden­nap­jait, a kiván­dorlók viszon­tag­ságos útját, vala­mint bepil­lan­tást enged az Újvi­lágba emig­rált emberek ottani életébe.
Délután búcsú Észak-Íror­szágtól, átkelés az Ír Köztár­sa­ságba, majd lá­to­ga­tás Donegal városka XV. században épült várában. To­vább­uta­zás a pezsgő utcáiról híres Sligóba, itt rövid séta, majd a szálloda szobá­inak elfoglalása (1 éj).

6. nap: Westport, Connemara, Kylemore-apátság, Galway

Utazás Írország nyugati tengerpartjára. Séta Westport váro­sában, majd utunkat a Connemara nevű festői vidéken keresztül foly­tatjuk (ír vad­nyugat). Íror­szág leg­szebb tájai közé tartozik ez a terület, melynek jellem­zői a kisebb-nagyobb hegyek, a gyors­fo­lyású folyók, a szép tavak, a csendes, homokos tenger­öblök, a birka­nyájak, a kőfalak, az apró farmok, a nád­tetős házak. Láto­gatás a Pollacappul-tó partján roman­tikus környe­zetben felé­pített Kylemore-apát­ságban. Innen Íror­szág egyik legiz­gal­ma­sabb váro­sába, Galway-be utazunk. A közös séta után a szállo­dai szobák elfog­la­lása Galway-ben vagy kör­nyé­kén (1 éj).

7. nap: Burren, Moher sziklái, Bunratty (vár, skanzen)

Utazás egy különös karsztvidéken keresztül (Burren). Holdbéli táj ez érdekes kőalak­za­tokkal és megdöb­ben­tően válto­zatos növény­vi­lággal (2000 féle ritka növény­faj, köztük sark­vi­déki, alpesi és szub­tró­pusi növé­nyek, virágok). A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk Íror­szág talán legnagy­sze­rűbb termé­szeti látvá­nyos­sága: Moher sziklái. Ez egy 8 km hosszú, majd­nem függő­leges szik­lafal, mely 200 méter maga­san tornyo­sul az Atlanti-óceán fölé. Délután lá­to­ga­tás a Limerick melletti Bunratty-várkas­télyban. Lehe­tőség a mellette talál­ható szabad­téri néprajzi múzeum (skanzen) meg­te­kin­té­sé­re is, ahol ízelítőt kapunk abból, hogy milyen volt az élet Íror­szágban az elmúlt évszá­za­dokban. Szállás Killarney-ben vagy kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: Muckross-kastély, Kerry-gyűrű

Délelőtt a Muckross-kastély és látvá­nyos park­jának meg­te­kin­té­se a Killarney környéki tóvi­déken, majd kirán­dulás a Kerry-gyűrűn, mely Íror­szág délnyu­gati part­vi­dé­kének egy nagy félszi­getét járja körül, és a Brit-szigetek egyik leg­szebb pano­rá­ma­út­jának szá­mít. A hegyek, völgyek, tavak és a vad­re­gé­nyes tenger­part hatá­sát fokozza a dús vege­táció, mely a Golf-áramlás rend­kívül erős hatá­sának köszönhető.

9. nap: Kinsale, Midleton (Ír Whiskey Múzeuma), Cobh, Cork

Utazás Írország egyik legbájosabb kisváro­sába, a ten­ger­par­ti Kinsale-be (medi­terrán han­gulat, zegzugos utcácskák). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk a Cork melletti Midletonban az Ír Whiskey Múze­umának meg­te­kin­té­se, ahol egy audi­ovi­zu­ális show kere­tében mutatják be a turis­táknak az ír whiskey törté­netét és készí­té­sének módját. Termé­sze­tesen kóstoló is tartozik a prog­ramhoz. Délután is­mer­ke­dés Cobh váro­sával (látvá­nyos ka­ted­rá­lis). Cobh kikö­tője volt az Atlanti-óceánon átkelő hajóknak az utolsó megál­lója (3 millió ír innen vándo­rolt ki Ameri­kába és a Titanic is innen indult utolsó útjára). Érkezés Corkba, Íror­szág máso­dik leg­na­gyobb váro­sába késő délután. Corkot kul­tu­rá­lis pezs­gése teszi igazán vonzóvá. Is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos belvá­rossal, majd a szállodai szobák elfog­lalása Corkban vagy kör­nyé­kén (1 éj).

10. nap: Cashel sziklája, Kilkenny, Dublin

Utazás Cashel sziklájához, Írország Akropoliszához. A 60 m magas sziklán talál­ható épü­let­együt­tes 1000 évvel ezelőtt királyi szék­hely volt. Mára a nagy­szerű romok maradtak meg (kerek torony, ka­ted­rá­lis, Cormac-kápolna, érseki palota, Szt. Patrik keresztje). To­vább­uta­zás Kilkenny-be, amely Íror­szág legin­kább kö­zép­ko­ri hangu­latot árasztó városa. Vá­ros­né­zés, majd elu­tazás az ír fő­vá­ros­ba. Szállás Dublinban vagy kör­nyé­kén (1 éj).

11. nap:

Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Dub­lin­ból Buda­pest­re, érkezés a délelőtti órákban.

múltat idéző hangulat a Bunratty-várkastély mellett található skanzenben
múltat idéző hangulat a Bunratty-várkastély mellett található skanzenben

Képgaléria

Dublin – a Szent Patrik katedrális

Molly Malone szobra Dublinban

jellegzetes ír söröző Dublinban

színes ajtók Dublinban

Dublin – a Christ Church katedrális

Glendalough – a Felső-tó

a gyönyörű fekvésű kolostortelepülés romjai Glendalaugh-ban

Glendalough: Szent Kevin „konyhája”

Powerscourt park – Írország legszebb kastélyparkja

japán kert a Powerscourt parkban

óír keresztek Monasterboice-ban

Belfast: a városháza épülete Viktória királynő szobrával

a belfasti Botanikus kert üvegháza

Antrim tengerpartja Észak-Írországban

az „Óriás útja” (Giant’s Causeway) – részlet

Dunluce vára Észak-Írországban

Derry katedrálisa

Ulster Múzeum és Skanzen – részlet

Donegal vára

folyóparti hangulat Sligóban

Connemara vidéke – az ír vadnyugat

a gyönyörű fekvésű Kylemore-apátság a Pollacappul-tó partján

séta a High Streeten – Galway

Burren karsztvidéke

lélegzetelállító panoráma Moher szikláinál

Moher szikláinak egy részlete – a majdnem függőleges (helyenként 200 m magas) sziklafal

múltat idéző hangulat a Bunratty skanzenben

a Muckross-kastély – részlet

gyönyörű táj a Kerry-gyűrű mentén

hangulatos öböl Kinsale-ben

színes utcarészlet Kinsale-ből

Midleton: az Ír Whiskey Múzeuma

Midleton: az Ír Whiskey Múzeuma

Cobh katedrálisa a kikötő felől

Cobh katedrálisa

színes házak Cobh-ban

Cork hangulatos belvárosa

ír keresztek Cashel sziklájánál

a kerek torony Cashel sziklájánál

Kilkenny látképe madártávlatból

a Black Abbey (Fekete Apátság) Kilkennyben

Kilkenny vára

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu