NAGY KANADAI KÖRUTAZÁS

NAGY KANADAI KÖRUTAZÁS

Európán túl
Amerika
a Maligne-tó kis szigete, a Spirit Island
845.000 Ft-tól 905.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
14 nap / 12 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Montreal, a Toronto – Calgary és a Vancouver – Budapest út­vo­na­lon, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

Középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
Megjegyzés: A júniusi csoportnál a 9. éjsza­kát egy, a többinél vala­mivel egy­sze­rűbb szál­lo­dá­ban tudtuk csak fog­lalni, de kanadai part­ner­iro­dánk véle­ménye alapján a szobák tiszták, rendezettek.

Ellátás

12 reggeli + 1 vacsora a 9. napon / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 17-30. 845.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. júl. 7-20. 905.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 112.600 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a kompát­ke­lést a Vancouver-szigetre, a 12 éj­sza­kai szál­lást, a 12 reggelit, 1 vacsorát a 9. napon, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket, vala­mint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Notre-Dame bazi­lika Montrealban, „1000 sziget” hajótúra, CN-torony, hajó­ki­rán­du­lás a Niagaránál, felvonó a Banff melletti Sulphur hegy­csúcs­ra, hajózás a Maligne-tavon, Butchart-kertek, Capilano függő­híd. A nemzeti parkokba történő belé­pés Kanada megala­ku­lá­sának 150. évfor­du­lója alkal­mából 2017-ben ingyenes.

A helyszínen borra­valót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Utason­ként össze­sen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Félpanziós felár:85.600 Ft
(9 vacsora és 1 ebéd – napi egy főétkezés a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és a 10., 11., 12. napon. A 6. napon az ebéd a Niagaránál egy pano­ráma-étteremben lesz.)
 
Egyágyas felár:262.000 Ft
 
3. fő kedvezménye:211.800 Ft

Megjegyzés: A kanadai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező háromágyas szo­ba. Három fő számára egy két darab fran­cia­ággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­ta­ni.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Beutazási engedély szükséges!

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap: Montreal

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Montrealba, Kanada második leg­na­gyobb váro­sába. Érkezés (helyi idő szerint) a délutáni órákban, transzfer a szállodába (1 éj).

2. nap: Montreal

Vá­ros­né­zés Montrealban, mely Párizs után a világ második leg­na­gyobb francia nyelvű városa: óváros a pompás Notre-Dame bazi­li­kával; a belváros modern fel­hő­kar­co­lói; az Olim­piai negyed a híres ferde toronnyal; a Mont Royal hegy; a Szt. József temp­lom, mely a XX. században épült és a világ egyik leg­na­gyobb temp­loma lett stb.
A közös programok után sza­bad­idő az óvárosban, illetve lehe­tő­ség a kü­lön­le­ges föld­alatti város felfe­de­zé­sére (közel 2000 üzlet, 30 km-es folyo­só­rendszer).
Késő délután utazás a Szt. Lőrinc-folyó mentén Québec váro­sába, szállás (1 éj).

3. nap: Québec, Ottawa

Québec a francia kultúra bölcsője Amerikában. Több mint 400 évvel ezelőtt alapí­tották, sokak szerint Észak-Amerika leginkább tör­té­nel­mi hangu­latú városa. A vá­ros­né­zés során sétálunk az alsó­város bűbájos utcács­káin és a falakkal körül­vett felső­vá­rosban is. Ez utóbbi­hoz tartozik a város jelké­pévé lett hatalmas Frontenac kastély­hotel, vala­mint a Szt. Lőrinc-folyó feletti teraszra épült Dufferin-pano­rámasétány.
Délután utazás Ottawába. Megérkezés után is­mer­ke­dés a kanadai fővá­rossal, majd a szállodai szobák elfog­la­lása a város­köz­ponti szál­lo­dá­ban (1 éj).

4. nap: Ottawa, „1000 sziget” hajótúra a Szt. Lőrinc-folyón

Folytatjuk az is­mer­ke­dést Ottawával. A sok szép épület közül kiemel­kedik a Kanadai Par­la­ment három­ré­szes, nagy­szerű neogó­tikus épü­let­együt­tese az Ottawa folyó partján. Késő déle­lőttől sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz a Kanadai Törté­nelem Múze­umának meg­te­kin­té­sé­re. A szuper­mo­dern múzeum remek átte­kin­tést ad a külön­böző indián törzsek nép­rajzáról.
A kora délu­táni órákban búcsú Ottawától, utazás a Szt. Lőrinc-folyóhoz. Ahol a folyó kilép a hatalmas Ontario-tóból, több mint 1000 kisebb-nagyobb sziget talál­ható. A szigetek jó része magán­tu­laj­donban van, nyara­ló­há­zakkal, pazar villákkal. A leglát­vá­nyo­sabb közülük a Boldt várkas­tély, mely a roman­tikus német várak mintá­jára épült. Egyórás pano­ráma hajó­ki­rán­du­lás a szigetek között, majd a szállodai szobák elfog­la­lása Kingstonban (1 éj).

5. nap: Kingston, Toronto

Is­mer­ke­dés Kingstonnal, az ország egyik legré­gebbi váro­sával, mely egy időben Kanada fővá­rosa volt. Az Ontario-tó partján emel­kedő Fort Henry a leg­na­gyobb erődít­mény Kana­dában, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (fotó­szünet).
Késő délelőtt to­vább­uta­zás az Ontario-tó északi partja mentén Toron­tóba. A megér­kezés után lehe­tő­ség a világ nagy múze­umai közé tartozó ROM (Royal Ontario Museum) meg­te­kin­té­sé­re. A kivá­lóan össze­állí­tott kiál­lí­tások közül a leg­ér­de­ke­sebbek a dino­sza­urusz galéria, vala­mint az egyip­tomi és a kínai gyűj­te­mény. Ezt köve­tően autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szü­netekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a belváros fel­hő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). Szállás Toronto kör­nyé­kén (2 éj).

6. nap: Toronto, Niagara

Délelőtt a torontói program fénypontjaként felmegyünk a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb épít­ménye volt).
Ezt követően kirándulás a Niagara-víze­séshez. Séta a víze­sések kana­dai oldalán, majd a klasszi­kus hajó­ki­rán­du­lás követ­kezik, melynek végcélja a félel­metes robajjal lezú­duló Patkó-vízesés.

7. nap: Sziklás-hegység, Banff

Elutazás repülőgéppel a kanadai vadnyugat főváro­sába, a prérin fekvő Calgaryba, ahonnan tiszta időben már jól lát­szanak a Sziklás-hegység láncai. A Kana­dai Sziklás-hegység a köru­tazás csúcs­pontja, a világ egyik leg­szebb magas­hegy­sége, az érintetlen termé­szet hazája kris­tály­tisz­ta vizű tavakkal, vad­re­gé­nyes szurdo­kokkal, zúgó víze­sé­sekkel, óriási gleccser­me­zőkkel, sötét­zöld feny­ve­sekkel és hófödte csúcsokkal.
A Bow folyó völgyében haladva érkezünk meg a Banff Nemzeti Parkba, majd Banff váro­sába. Ez az alpesi hangu­latú városka a Kanadai Sziklás-hegység leg­je­len­tő­sebb üdülő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, majd felvo­nóval felme­gyünk a közeli Sulphur hegy­csúcsra, ahonnan le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik a Nemzeti Park hegy­vi­lá­gára. Szállás Banff váro­sában (2 éj).

8. nap: Banff és Yoho Nemzeti Parkok (Johnston-kanyon, Louise-tó, Moraine-tó, Emerald-tó stb.)

Egész napos ba­ran­go­lás a Sziklás-hegység 2 nemzeti park­jában. Elő­ször séta a Banff környéki Johnston-kanyon alsó víze­sé­séig, majd két vad­re­gé­nyes tó meg­te­kin­té­se követ­kezik. A Louise-tó és a Moraine-tó sokak szerint a világ leg­szebb tavai.

Megjegyzés: A Moraine-tó meglá­to­ga­tása forga­lomtól függ, mivel az odave­zető út jármű­for­gal­mának jelentős megnö­ve­ke­dése és a korlá­to­zott számú parko­ló­hely miatt elkép­zel­hető, hogy több órás vára­ko­zási idő alakul­hat ki ezen az útsza­ka­szon, illetve a ható­ságok le is zárhatják azt. Ettől füg­get­le­nül igyek­szünk majd úgy szervezni ennek a napnak a prog­ramját, hogy minél nagyobb esély legyen a tó meg­te­kin­té­sé­re.
Délután a Nagy Vízválasztón keresztül átruc­canás a Yoho Nemzeti Parkba. A kirán­dulás végcélja a gyönyörű színekben pompázó Emerald-tó (Smaragd-tó), útközben fotó­szünet a Spirális alagu­taknál és a Termé­szetes hídnál.

9. nap: Icefields Parkway (Jégmezők pano­rámaútja)

Az Icefields Parkway a világ egyik leg­szebb pano­rámaútja, Lake Louise és Jasper tele­pü­lések között húzódik 230 km hosszan. Az utazás során szám­ta­lan fotó­szü­netet tartunk pano­rá­ma­pon­toknál, gleccse­reknél, gyönyörű tavaknál, vízesé­seknél. Pihenő a Columbia-jégmező láto­gatói központ­jánál (kilá­tó­hely, kiállí­tás, étterem, szuve­nírboltok stb.).
Fakultatív program: gleccserséta
A látogatói központtól autó­busszal megyünk a közeli Athabasca-gleccser széléig, ahol átszál­lunk a hatalmas kerekű ún. hóbu­szokba. Külön­leges élmény az utazás, majd az azt követő séta a gleccser jegén.
A fakultatív program ára: 12.600 Ft (ga­ran­tált indulás).
To­vább­uta­zás a Jégmezők pano­rá­ma­út­jának mentén, szállás Jasperben vagy kör­nyé­kén (1 éj).

10. nap: Jasper Nemzeti Park, Maligne-tó, Maligne-kanyon, Mount Robson

Délelőtt másfél órás hajó­ki­rán­du­lás a festői szép­ségű, hatalmas hegyekkel körül­vett, kris­tály­tisz­ta vizű Maligne-tavon. Ezt köve­tően séta a látvá­nyos Maligne-kanyonban, majd pihenő a Mount Robson láto­gatói köz­pont­nál, ahonnan kivá­lóan látszik a 3954 méter magas Robson-hegy, a Kanadai Sziklás-hegység leg­ma­ga­sabb csúcsa.
Ezután elbú­csú­zunk a Sziklás-hegységtől, de továbbra is szép hegyvi­déki tájakon utazunk a Csendes-óceán irányába. Szállás Kamloopsban (1 éj).

11. nap: Brit Columbia, Bridal Veil Falls, Vancouver

To­vább­uta­zás Brit Columbia tarto­mány válto­zatos tájain át Vancouverbe, Kanada harmadik leg­na­gyobb váro­sába. Útközben könnyű túrá­zási lehe­tő­ség a Menyasszony­fátyol-vízeséshez (Bridal Veil Falls).
Délután vá­ros­né­zés a nyugati part gyönyörű fekvésű metro­po­liszában, a világ egyik legkoz­mo­po­litább váro­sában: a belváros fel­hő­kar­co­lói és modern épüle­tei, a régi Vancouvert idéző Gastown a híres gőz­órával, a Kínai negyed, a 400 hek­táros Stanley park stb. Szállás Vancouver központjában (2 éj).

12. nap: Vancouver-sziget (Butchart-kertek, Victoria)

Vancouver városát a hatalmas Vancouver-sziget zárja el a nyílt óceántól. Kora délelőtt komp­át­kelés, majd lá­to­ga­tás egy mese­szép virá­gos­kertben (Butchart Gardens), mely világ­hír­nevét jórészt a csendes-óceáni part­vidék kellemes éghaj­la­tának köszön­heti. Délután is­mer­ke­dés Brit Columbia tarto­mány fővá­ro­sával, Victoriával, mely egész évben tele van virá­gokkal. Lehe­tőség az egészen kü­lön­le­ges Miniature World (makett világ) múzeum meg­te­kin­té­sé­re, majd vissza­uta­zás Vancouverbe. Szeren­csés esetben a kompról gyilkos bálnákat is láthatunk.

13. nap: Vancouver

Délelőtt a mo­nu­men­tá­lis Lions Gate hídon keresztül átruc­canunk Vancouver egyik fő neve­ze­tes­ségéhez, a Capilano függő­hídhoz. A 70 méter mély szur­dokot átívelő 137 méter hosszú függő­híd mellett több más – ugyan­azon belé­pővel láto­gatható – turisz­tikai attrak­ciót is létre­hoztak (sétaút az eső­erdő fáinak tetején, totem­osz­lopok gyűjte­ménye stb.).
A lá­to­ga­tást követően rövid sza­bad­idő, majd transzfer a repülő­térre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

14. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délutáni órákban.

Toronto belvárosa a régi városházával
Toronto belvárosa a régi városházával

Képgaléria

Montreal: a Notre-Dame bazilika

Montreal: a Notre-Dame belső tere

Montreal katedrálisa – megdöbbentő a hasonlóság a római Szent Péter bazilikával

Quebec: a Frontenac kastélyhotel

Quebec – pillantás az alsóvárosra

Quebec hangulatos óvárosa – részlet

Ottawa: a Parlament főépülete

Ottawa: a Parlament könyvtára

Ottawa: ülésterem a Parlamentben

Ottawa – utcarészlet

1000 sziget: a Boldt kastély egyik épülete

Toronto: pillantás a CN-toronyra

Toronto: Ontario tartomány parlamentje

Kanadából a Niagara amerikai
oldala – részlet

Niagara: Kanadából a Patkó-vízesés

szállodák és kilátótorony a kanadai Niagara Falls városban

Banff főutcája

panoráma a Sulphur csúcsról Banffra

a Louise-tó

a Moraine-tó

a Jégmezők panorámaútja – részlet

a Peyto-tó a Jégmezők panorámaútja mentén

hóbuszok az Athabasca-gleccseren

táj a Jégmezők panorámaútja mentén

táj a Jégmezők panorámaútja mentén

a Maligne-tó – részlet

a Maligne-tó – részlet

útban a Maligne-kanyonhoz

Vancouver: a híres gőzóra

Vancouver: panoráma az egyik felhőkarcolóról

Vancouver: panoráma az egyik felhőkarcolóról

a Butchart-kertek – részlet

a Butchart-kertek – részlet

a Butchart-kertek – részlet

Victoria városa – az Empress hotel

Victoria városa a tenger felől – részlet

a Capilano függőhíd Vancouver mellett

Vancouver: sétaút az esőerdő fáinak tetején

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu