NAGY PERUI KÖRUTAZÁS

bolíviai és észak-perui kirándulással

NAGY PERUI KÖRUTAZÁS

bolíviai és észak-perui kirándulással

Európán túl / Amerika
4*-os szállodák
La Paz főtere: a Plaza Murillo
1.278.000 Ft
online jelentkezés lezárva
16 nap / 14 éjszaka

Utazás

A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Trujillo / Chiclayo – Lima – Budapest út­vo­na­lon menet­rend szerinti repülőjáratokkal, Peruban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, a Machu Picc­huhoz vonat­tal, Bolíviából Peruba kata­ma­ránon. (Meg­jegy­zés: Cuzco kör­nyé­kén a turis­tá­kat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállít­ják. Ezek ál­ta­lá­ban nem lég­kon­dicio­náltak, de a nagy magasság miatti alacsonyabb hőmér­sék­letek követ­kez­té­ben erre többnyire nincs is szükség.)

Szállás

10 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2 éj (Nazcá­ban) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2 éj (La Pazban) 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió – 14 büfé­reg­geli, 14 főétkezés (va­cso­ra vagy ebéd a 2. naptól a 15. napig – napi egy főétkezés).
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülőjáraton a Limába érkezés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyan­akkor a Limából való haza­uta­zás napján még egy ebédet biztosítunk utasainknak.

Időpontok

Részvételi díj

# 2017. márc. 29 - ápr. 13.
 
2017. nov. 8-23. 1.278.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 149.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a 3 belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a hajó­je­gyeket a Titicaca-tavon, a 14 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 14 főétkezést, a csomag­hor­dást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegen­ve­zetők és a Fe­hér­vár Travel idegen­ve­zetőjének költ­ségeit.

# A március végi csoport leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Egyágyas felár:247.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap: Lima

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru főváro­sába. Érkezés helyi idő sze­rint az esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szállásunk Lima legelőkelőbb negyedében, Mira­flores-ban talál­ható.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek

Elutazás Limából autó­busszal a Csendes-óceán part­vo­nala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Parkba. Hajókirándulás a Ballestas-szigetekhez, ahol ping­vinek, fókák és tengeri madarak ezreiben gyö­nyör­köd­he­tünk, szerencsés esetben delfinek is elő­buk­kanhatnak (ez Peru első számú tengeri állat­vi­lágot bemutató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cába, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízvezetékek

A ti­tok­za­tos Nazca-vonalak eredetét a tudósoknak a mai napig nem sikerült tisztázni. A sivatagba rajzolt óriási geometriai alakzatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 méte­re­sek. A Pánamerikai országút melletti ki­lá­tó­to­ronyból 3 alakzat látszik valamennyire, de igazából a vona­lak a levegőből tanulmányozhatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülőteréről.
A fakultatív program ára: 38.500 Ft (ga­ran­tált indulás).
Délután lehe­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti víz­ve­zetékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld alatti csatornákból álló rendszert és a hozzájuk tar­tozó kör alakú kőépítményeket (kutakat) egykoron a nazcák építették védekezésül a sivatagi éghajlat miatti állan­dó vízhiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút

Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irányba a világ egyik leghíresebb útvonalán, a Pán­ame­rikai országúton, amely az amerikai kon­ti­nensen talál­ható országok többségét összeköti. Útközben többször keresztezünk termékeny folyó­völ­gyeket, amelyeket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táplálnak (fotószünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb váro­sába, majd a szál­lodai szo­bák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Arequipa

Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin-kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) területen fekvő, magas falakkal körbevett épü­let­együt­tes valóságos város a város­ban, amelynek meg­te­kin­té­se a turisták szá­má­ra egyfajta időutazással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismerkedik a csoport: ka­ted­rá­lis, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita temp­lom (melynek egyik kápolnája olyan szép, hogy Arequipa Sixtus-kápolnájának nevezik), Carmen Alto kilátópont stb.
Délután utazás az Arequipát Punóval összekötő ország­úton. Az Andok hegységen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotószünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno váro­sában (1 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Bolívia

Félnapos hajó­ki­rán­du­lás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajózható taván, a Titicaca-tavon. Látogatás a nádból készült úszó szigeteken, is­mer­ke­dés az ott élő indiánok életével. Fő tevé­keny­ségük a halászat, illetve az aján­dék­tár­gyak készí­tése, melyeket a turistáknak árulnak.
Délután utazás autó­busszal a szom­szé­dos Bolí­vi­ába, szállás a fő­vá­ros­ban, La Pazban (2 éj).

7. nap: Tiwanaku, La Paz

Délelőtt lá­to­ga­tás a La Paz környéki Tiwanaku rom­vá­rosban, mely az egyik leg­je­len­tő­sebb inkák előtti dél-amerikai civilizáció fővárosa volt. Délután vá­ros­né­zés La Pazban: indián piac, varázsszerek piaca, ferences temp­lom, ka­ted­rá­lis, par­la­ment, Hold völgye stb.

8. nap: Katamarán a Titicaca-tavon, Napsziget, Puno

Transzfer Chua kikötőjébe, onnan hajózás kata­ma­ránon a Titicaca-tavon. Bolíviához tartozik a tó leg­ér­de­ke­sebb szigete, a Napsziget, amely egy ősi legen­da szerint az Inka Birodalom szülőhelye. Látogatás a szigeten: inka kori emlékek, nádhajó-készítés bemu­ta­tója, kézműves központ, is­mer­ke­dés a külön­böző lámafélékkel stb.
Kora délután érkezés Copacabana kikötőjébe, át­ke­lés Peruba, majd to­vább­uta­zás a punói szállo­dába (1 éj).

9. nap: Sillustani, Andahuaylillas

Egész napos utazás autó­busszal Punóból Cuzcóba az Andok fennsíkon keresztül. Első programunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján álló ősi, kerek alaprajzú temetkezési építmények Peru leg­fon­to­sabb történelem előtti korból származó emlékei közé tartoznak. A kö­vet­ke­ző megállónk: Andahuaylillas (bájos andesi falu, temp­lomában gyönyörű festmények). Szállás Cuzcóban (3 éj).

10. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)

Egész napos kirándulás pano­rámatetős vonattal Földünk talán leglátvá­nyosabb romváro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A vég­állo­mástól, a dzsungelben fekvő Aguas Cali­entes-ből kisbuszokkal viszik a turistákat a 400 méter­rel feljebb lévő romterület bejáratához. A vad­re­gé­nyes hegy­csúcsok, a mélyen alattuk kanyargó Uru­bam­ba folyó, a buja növényzet és a ti­tok­za­tos inka romok lát­ványa minden perui körutazás csúcspontját jelen­tik.

11. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco

Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyonszerű völgyébe, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyóparti Pisac faluban lá­to­ga­tás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Visszaútban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kultikus épít­mény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsay­huamán (citadella Cuzco felett óriási építő­kö­vekből).
Cuzco az egykori Inka Birodalom fővárosa volt. Manap­ság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb városának tartják, mely az inka kori emlé­ke­ken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos épületekkel. A vá­ros­né­zés fénypontjait a műkin­csekkel teli ka­ted­rá­lis és az inkák egykori Nap­temp­lo­mának meg­te­kin­té­se jelentik.

12. nap: Lima, Trujillo

Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metropoliszában. Elő­ször a gyarmati korból származó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, ka­ted­rá­lis (Pizarro sírkápolnájával), vá­ros­háza, Ferences kolostor a kata­kom­bákkal stb., majd a város két előkelő negye­dével is­mer­ke­dünk (San Isidro és Miraflores ne­gye­dek).
Ezután lá­to­ga­tást teszünk a híres Aranymúzeumban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fejlett aranyművességének alkotásait mutatják be. Ezen kívül kerámiák, régészeti textíliák, múmiák és fegy­ve­rek is láthatóak. A késő délutáni órákban transz­fer a repülőtérre, majd to­vább­uta­zás Trujillóba, szállás (2 éj).

13. nap: Chan Chan, Huanchaco, Holdtemp­lom, Trujillo

Egész napos ba­ran­go­lás Trujillóban és kör­nyé­kén. Első programunk: Chan Chan, a világ leg­na­gyobb vályogból készült romvárosának meg­te­kin­té­se (UNES­CO vi­lág­örök­ség). A 20 négyzetkilométer terü­letű város a Chimu Birodalom fővárosa volt, az inkák 1470-ben foglalták el. Néhány évtizede egy részét rekonstruálták. A déli órákban ebéd és séta egy han­gu­la­tos óceánparti halászfaluban, Huanc­ha­cóban. A falu nagy látvá­nyosságát a helyi nádból készült egyszemélyes halászcsónakok jelen­tik (a halászok bemutatót is tartanak).
Észak-perui kirándulásunk foly­ta­tá­sa­ként a 290x210 méter alapterületű Holdtemp­lomot nézzük meg, mely több mint 1000 éve 50 millió vályogtéglából épült (értékes falfestmények). Ezután Trujillo bájos óváro­sával is­mer­ke­dünk, mely tele van gyönyörű, a gyar­mati korból származó épületekkel. Főtere sokak szerint Peru leg­szebb tere.

14. nap: Sipán, Amerika Tutankhamonja

Utazás a Pánamerikai országúton Peru legészakibb nagyváro­sába, Chiclayóba. A közeli Sipán falu mellett, egy ősi vályogpiramisban fedezték fel 1987-ben egy moche uralkodó érintetlen sírját. Ezt a világ régészei a XX. század második leg­je­len­tő­sebb felfedezésének tartják az egyiptomi Tutankhamon fáraó sírjának felfedezése után. Az ásatási terület és a rekonstrukciók meg­te­kin­té­sét követően Lam­bayeque váro­sában meg­lá­to­gat­juk a 2002-ben meg­nyílt szupermodern múzeumot, mely a sír­együt­tesből előkerült temérdek kincset mutatja be rend­kívül látvá­nyos módon (sokan Dél-Amerika leg­jobb múzeu­má­nak tartják).
Ezután transzfer Chiclayo repülőterére, elutazás Limá­ba, transzfer a szállodába (1 éj).

15. nap: Lima

Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régészeti és Antropológiai Múzeum megtekintésével búcsúzunk Perutól. A múzeum nagyszerű összefoglalását adja a Peruban látottaknak, kiváló leletek, makettek és illuszt­rá­ciók segítségével.
Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

16. nap:

Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

a nap kapuja Tiwanaku romvárosában
a nap kapuja Tiwanaku romvárosában

Képgaléria

Lima: a Miraflores negyed és a Csendes-óceán

a Ferences kolostor Limában

Ballestas-szigetek – részlet

fókák a Ballestas-szigetek egyikén

a Nazca-vonalak a magasból

a Nazca-vonalak a magasból

Areuipa főtere a katedrálissal

Arequipa: a Szt. Katalin kolostor – részlet

Arequipa: a Szt. Katalin kolostor – részlet

sámáni áldás a Titicaca-tónál

nádhajó a Titicaca-tavon

perui nő népviseletben

Titicaca-tó: árus az egyik úszó szigeten

a Miasszonyunk-templom kapuzata a bolíviai Copacabanában

La Paz főtere, a Plaza Murillo

a Hold-völgye La Pazban

temetkezési torony Sillustaniban

az Urubamba folyó felett magasodó Machu Picchu

Machu Picchu – a misztikus romváros

Machu Picchu romvárosa – részlet

inka árus és portékái az Andok egyik hágóján

piaci árus Pisacban

Cuzco főtere: a Plaza de Armas

a katedrális Cuzco főterén

Chan Chan, a világ legnagyobb vályogból készült romvárosa

Trujillo főtere – részlet

Trujillo főtere – részlet

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu