NAGY SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS II.

NAGY SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS II.

Dél-Európa / Olaszország
4*-os szállodák
Ragusa – a pazar fekvésű tartományi székhely
226.500 Ft-tól 248.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal Bu­da­pest­ről Cataniába (és vissza), Szicí­li­ában jó minő­ségű, korszerű autó­busszal.

Szállás

7 éj­sza­ka Szicíliában 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, a prog­ramban megadott helyeken.
Mindegyik szálloda szobái 2-3 ágyasak, für­dő­szo­básak, lég­kon­dicio­náltak, tv-vel és tele­fon­nal felszereltek.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív vacsora. (Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 23-30. 233.200 Ft
+ reptéri ill.
2017. jún. 29 - júl. 6. 233.200 Ft
+ reptéri ill.
2017. szept. 9-16. 248.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. okt. 17-24. 226.500 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 21.100 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a helyi autó­buszt, a fenti progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést (a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig), de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:34.700 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:62.900 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 14 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás az előzetes menetrend szerint a késő dél­utáni órákban Feri­hegyről közvetlen járattal Cata­niá­ba, Szi­cília második leg­na­gyobb váro­sába. Transz­fer a tenger­part köze­lében fekvő szállodába (2 éj).

2. nap: Noto, Ragusa

Utazás a sziget legdélibb ré­szé­be, Notóba, Szicília leg­szebb barokk váro­sába (UNESCO vi­lág­örök­ség). A régi Noto városát 1693-ban egy föld­rengés pusz­tí­totta el, az új Noto az ezt követő évti­ze­dekben épült fel egy­séges stílusban, neves művé­szek közre­mű­kö­dé­sével. Notót szokták nevezni a barokk városok proto­tí­pusának is.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Ragusába. A pazar fekvésű tarto­mányi szék­hely óváro­sának siká­to­ra­iban tett közös séta felér egy kisebb időuta­zással (kö­zép­ko­ri és barokk házak, paloták, temp­lomok). Ragusa óvárosa szintén része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek.

3. nap: Piazza Armerina, Agrigento

Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négyzet­mé­ter­nyi padló­mo­za­ikjai világ­hí­rűek, és bepil­lan­tást engednek az ókori római élet­módba. Délután lá­to­ga­tás Agrigentóban a híres Temp­lomok völgyé­ben. Agrigentót is a görögök alapí­tották Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból szár­maznak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (2 éj).

4. nap: Erice, Segesta, Monreale

Utazás Ericébe, mely egy csodálatos fekvésű kisváros Szicília nyugati részén. A kö­zép­ko­ri hangu­latú tele­pülés a tenger­part köze­lében, egy 700 méter magas hegy tetején talál­ható (normann kori vár, Chiesa Matrice – a város gyönyörű főtemp­loma, roman­tikus siká­torok, le­nyű­gö­ző pano­ráma a part­vi­dékre). Kora délu­tán az ókori Segesta város kiváló álla­potban fenn­ma­radt 2400 éves dór temp­lo­mához látogat a csoport. Vissza­útban Palermóba pihenő Monrealéban, a világ­hírű XII. századi dóm meg­te­kin­té­se (gyönyörű mozaikok).

5. nap: Palermo, Cefalú

Vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília fővá­ro­sában: szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb. A déli órákban szabad prog­ram Palermóban, majd utazás Cefalúba, mely kisváros egy hatalmas szikla­tömb tövében fek­szik a ten­ger­parton. Séta a han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­köz­pont­ban (erőd­sze­rű normann-kori bazi­lika). Szállás Szicília észak­ke­leti részén, egy ten­ger­par­ti kis­vá­rosban, Milazzóban (2 éj).

6. nap: Lipari-szigetek

Pihenés, szabad program a Tirrén-tenger partján fekvő kis­vá­rosban, Milazzóban.
Fakultatív program: Lipari-szigetek
Kirándulás az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Lipa­ri-szige­tekhez. A vulka­nikus szigetek közti hajó­zás során végig szép, érdekes tájakban gyö­nyör­köd­he­tünk. A prog­ram során 2-3 órát töltünk majd a sziget­cso­port leg­na­gyobb tele­pü­lésén, Lipariban (Lipari-szigetén). Közös séta a han­gu­la­tos óvá­ros­ban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban, majd sza­bad­idő.
A délután egy részét a szomszéd szigeten, Volcanón töltjük, ahol lehe­tő­ség lesz a híres iszap­fürdő kipró­bá­lá­sára vagy felgya­lo­golni a vulkán krá­te­réhez (mese­szép pano­ráma a sziget­világra).
A program kb. 8 órás, reggel 9 órakor indul a hajó Milazzóból, és délután 5 körül érkezik vissza.
A fakultatív program ára: 12.900 Ft.

7. nap: Taormina, Etna

Utazás Taorminába. Szicília talán legnépszerűbb turisz­tikai att­rak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúl­vá­nyán fek­szik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is meg­fes­tett görög szín­ház meg­te­kin­té­se.
Ezután kirándulás az Etnához. Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. A 2000 méter maga­san fekvő parko­lóból lehe­tő­ség lesz felmenni felvo­nóval a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres magasságig.
Szállás egy Cataniától északra fekvő ten­ger­par­ti üdülő­helyen (1 éj).

8. nap: Siracusa

Délelőtt pihenés, majd félnapos kirándulás Archi­mé­dész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görög­ország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az idő­szakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
Ezt követően transzfer Catania repülő­te­rére, elutazás Buda­pest­re közvetlen járattal, érkezés a késő esti órákban (az előzetes menet­rend szerint).

Noto – Szicília legszebb barokk városa
Noto – Szicília legszebb barokk városa
Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu