NORMANDIA, BRETAGNE

NORMANDIA, BRETAGNE

Nyugat-Európa
Franciaország
a felejthetetlen Mont-Saint-Michel
214.000 Ft-tól 224.000 Ft -ig
online jelentkezés lezárva
10 nap / 9 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

9 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 19-28. 214.000 Ft
2017. jún. 11-20. 217.000 Ft
2017. jún. 30 - júl. 9. 224.000 Ft
2017. júl. 21-30. 224.000 Ft
2017. aug. 4-13. 224.000 Ft
2017. aug. 25 - szept. 3. 224.000 Ft
2017. szept. 24 - okt. 3. 181.900 Ft
214.000 Ft helyett

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:52.700 Ft
(9 menüvacsora, melyek közül 1 vacsora Rouenban egy belvárosi önkiszolgáló étteremben lesz)
 
Egyágyas felár:87.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szágban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Giverny, Château-Gaillard

Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims – Párizs út­vo­na­lon Normandiába. Givernyben, egy pici Szajna menti faluban talál­ható Claude Monet háza. A vi­lág­hírű impresszi­onista festő 43 évig élt itt. Lá­to­ga­tás a beren­dezett termekben és a híres kertben, mely sok csodá­latos festmény elké­szí­té­sére ihlette a mestert. A kerthez tartozik az út túlol­dalán az ún. Vízikert, az oly sokszor megfes­tett tavi­rózsákkal.
To­vább­uta­zás a Szajna mentén Rouen irányába. Útközben fotó­szünet Oroszlán­szívű Richárd híres váránál (Château-Gaillard).
Szállás Rouenban (1 éj).

3. nap: Rouen, Jumièges, Honfleur

Délelőtt vá­ros­né­zés Rouenban, Felső-Normandia főváro­sában. Köruta­zásunk egyik leg­na­gyobb él­mé­nyét jelenti a gyönyörű óváros a rengeteg fa­vá­zas házzal, a szép palo­tákkal, a hatalmas gótikus temp­lomokkal. Közülük is kiemel­kedik a Monet által közel 30-szor megfestett ka­ted­rá­lis, mely Fran­cia­or­szág egyik legnagy­sze­rűbb gótikus temp­loma.
Kora délután a közeli Jumièges faluban egy XI. századi apátság mo­nu­men­tá­lis romjait nézzük meg, majd to­vább­uta­zás a Szajna torko­la­tánál fekvő Honfleurbe. Ezt a bűbájos kisvá­rost a XIX. században felfe­dezték a művészek, nem érdem­te­lenül. A színes kikötői házsor, az óváros, a fából készült gótikus Szt. Katalin-temp­lom, mind egyedül­álló látvá­nyosság.
Szállás Caen váro­sában (2 éj).

4. nap: Caen, a partraszállás emlékei (Arromanches, Longues-sur-Mer), Bayeux

Délelőtt rövid vá­ros­né­zés Caenban, Hódító Vilmos kedvenc váro­sában. Séta a hatalmas erőd területén, majd lá­to­ga­tás a Férfiak Apát­sá­gában, melyet maga Hódító Vilmos alapí­tott. Sírem­léke az apátsági temp­lomban, az oltár előtt talál­ható.
Ezután utazás a tenger­partra, is­mer­ke­dés a vi­lág­tör­té­nelem egyik leg­na­gyobb csatája, az 1944-es norman­diai partra­szállás emlé­keivel (a szö­vet­sé­ge­sek által épített mester­séges kikötő marad­vá­nyai Arromanches falunál, pano­rámapont, az esemé­nyek hangu­latát kivá­lóan bemu­tató 360°-os mozi, a Partra­szállás Múzeuma, a német bunkerek marad­ványai Longues-sur-Mer falunál).
A mai napot a közeli Bayeux váro­sában a világ­hírű fali­kárpit megte­kin­té­sével zárjuk. Hódító Vilmos, Normandia hercege 1066-ban elfog­lalta Angliát, és innentől kezdve az ő utódai ural­kodtak a szi­get­or­szágban. Ezeket az esemé­nyeket örökíti meg ez a XI. századi, 70 méter hosszú falikárpit 58 jele­netben, melyet szokás a világ első kép­re­gé­nyének nevezni.

5. nap: Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne

Utazás Normandia nyugati ré­szé­be, Mont-Saint-Michel bencés apát­sá­gának meg­te­kin­té­se. Sokak szerint a világ 7 csodája közé tartozik ez a 80 méter magas sziklára épített épü­let­együt­tes, melyet nagyobb dagályban tenger vesz körül. A kolostor pompás terme­inek bejá­rása után marad idő ba­ran­go­lásra a lábainál elterülő késő kö­zép­ko­ri faluban.
Délután átruccanás a szom­szé­dos Bretagne-ba. Is­mer­ke­dés a kalózok váro­sával, Saint-Malóval, séta a tenger fölé emel­kedő hatalmas várfa­lakon. Vissza­útban Mont-Saint-Michelhez pihenő egy kis­vá­rosban, Dol-de-Bretagne-ban (értékes ka­ted­rá­lis, bájos főtér), majd fotó­szünet a városka melletti közel 10 méter magas men­hírnél (a leg­ma­ga­sabb Bretagne-ban). Szállás Mont-Saint-Michelnél, a töltés kezde­tétől pár perc sétára (1 éj). Ezen szállás­hely nagy előnye, hogy utasaink akár este, akár reggel, vagy kora délelőtt besé­tál­hatnak Francia­ország egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb turisz­tikai attrak­ció­jához, és így apálykor és dagálykor is tanul­má­nyoz­hatják és fotóz­hatják a tengert, a hegyet és ezt a pazar épü­let­együt­test.

6. nap: Dinan, Josselin

Késő délelőtt vá­ros­né­zés Bretagne egyik leglátvá­nyosabb váro­sában, Dinanban (szép fekvés, nagy­mé­retű kö­zép­ko­ri óváros falakkal körül­véve, favázas házak, bájos folyócska stb.). Ezután utazás Bretagne belső terü­letein keresztül a félsziget nyugati csücske irányába. Útközben lá­to­ga­tás Josselinben a Rohan család roman­tikus várkas­té­lyában, majd séta a bűbájos város­kában. Szállás Bretagne nyugati részén, Quimper kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Nyugat-Bretagne (Pointe du Raz, Locronan, Concarneau, Quimper)

Bretagne nyugati része az a vidék, mely legin­kább megő­rizte a breton (kelta) kultúra értékeit. Sokak szerint ez az igazi Bretagne. Itt még élnek a régi kelta hagyo­má­nyok, szokások, a népvi­selet és az ősi breton nyelv.
Délelőtt a francia száraz­föld egyik legnyu­gatibb pont­jához, a Pointe du Razhoz utazunk (a léleg­zet­el­ál­lító keskeny földnyelv 70 méter magas, és mélyen benyúlik az Atlanti-óceánba). A kö­vet­ke­ző állomás Locronan, a „legbre­tonabb” falu. A jelleg­zetes breton házak között sétálva a turisták úgy érzik, hogy itt megállt az idő.
Ezután Concarneau váro­sával, egy régi halász­ki­kötővel is­mer­ke­dünk. A város­köz­ponthoz köze­ledve az öbölben egy erőd­szi­getet pillan­tunk meg, melyet híd köt össze a száraz­földdel. Con­car­neau kü­lön­le­ges­sége, hogy itt az erőd terü­letén belül talál­ható a han­gu­la­tos kö­zép­ko­ri óváros.
A nap hátra­lévő részét Quimperben, a breton vidék „főváro­sában”, kul­tu­rá­lis központjában töltjük (nagy­szerű gótikus ka­ted­rá­lis, szép óváros egy folyócska partján, virágos hidak, gyönyörű por­ce­lánok).

8. nap: Carnaci megalitok, Rochefort-en-Terre, Vitré

Utazás kelet felé Bretagne leg­is­mer­tebb törté­nelem előtti emlék­he­lyéhez, a Carnac városa mellett talál­ható megalit­me­zőhöz. A világ nagy őstör­té­neti hely­színén a több ezer ti­tok­za­tos menhír és egyéb mega­litok látvá­nya le­nyű­gö­ző, rendel­te­tésük mind a mai napig rejtély a tudósok előtt.
A kö­vet­ke­ző programunk Rochefort-en-Terre. Ez a bűbájos falu Francia­or­szág leg­szebb virágos tele­pü­lései közé tartozik.
Délután egy kelet-bretagne-i város, Vitré meg­te­kin­té­sével búcsú­zunk Bretagne-tól. Hatalmas vára része volt annak az erődít­mény­láncnak, amely valaha az önálló breton államot védte a francia táma­dások ellen. A vár melletti kö­zép­ko­ri óváros nagyon han­gu­la­tos, tele van szebbnél szebb épüle­tek­kel.
Szállás Le Mans kör­nyé­kén (1 éj).

9. nap: Chartres

Franciaország közismerten a gótikus ka­ted­rá­lisok hazája. A rengeteg csodá­latos ka­ted­rá­lis közül mind mére­teiben, mind művé­szet­tör­té­neti jelen­tő­sé­gében kiemel­kedő helyet foglal el Chartres szé­kes­egy­háza.
A chartres-i séta és a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se után indulás haza­felé Párizst délről kike­rülve, Burgundia és Franche-Comté tarto­má­nyokon keresztül. Szállás Elzász déli részén, a svájci határ közelében (1 éj).

10. nap: Utazás az Alpokon keresztül

Utazás Svájcon és az osztrák Alpokon keresztül, a Basel – Zürich – Feldkirch – Innsbruck – Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Haza­ér­kezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

az óváros részlete és egy virágos híd Quimperben
az óváros részlete és egy virágos híd Quimperben

Képgaléria

Chateau-Gaillard – Oroszlánszívű Richárd vára a Szajna felett

favázas házak Rouen óvárosában

Rouen – a katedrális déli kapuja

Rouen piactere

Jumieges – a XI. századi apátság romjai

Honfleur kikötője – részlet

Caen – monumentális erődfalak

Caen – a Férfiak Apátsága

a partraszállás emlékei Arromanches-nál

német bunker maradványa a partraszállás közelében

Bayeux gótikus katedrálisa

Mont-Saint-Michel, sokak szerint a világ 8. csodája

Mont-Saint-Michel bencés apátsága

Mont-Saint-Michel – az apátság kerengője

Mont-Saint-Michel – oszloperdő az apátságban

Mont-Saint-Michel – séta a faluban

Mont-Saint-Michel alkonyatkor

pillantás a partvidékre Saint-Malo városfalairól

Saint-Malo monumentális városfalai

Dol-de-Bretagne bájos főtere

Dol-de-Bretagne – egy darab középkor

10 méter magas menhír Dol-de-Bretagne mellett

Dinan – az óváros egyik tere

Dinan egyik középkorból itt felejtett utcája

Dinan – útban az alsóváros felé

Dinan – a folyó menti házsor

Josselin – a városka főtere

Josselin romantikus várkastélya

Josselin – a kastélypark

Pointe du Raz

Locronan, a 'legbretonabb' falu

Locronan, a 'legbretonabb' falu

Locronan, a 'legbretonabb' falu

Concarneau – belépés az óvárosba

Concarneau – óvárosi részlet

Quimper – óvárosi részlet

Quimper katedrálisa

Quimper katedrálisa

Quimper, a virágos hidak városa

a carnaci megalitmező egy részlete

Carnac – itt még a kerítés is megalitokból épült

Rochfort-en-Terre, Franciaország egyik legszebb faluja

Rochefort-en-Terre – utcarészlet

Vitré hatalmas vára az óváros szélén

Chartres székesegyháza

Chartres – oldalkapu a székesegyházban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu