PÁRIZS, VERSAILLES, DISNEYLAND II.

autóbusszal és repülővel

PÁRIZS, VERSAILLES, DISNEYLAND II.

autóbusszal és repülővel

Nyugat-Európa
Franciaország
a Notre-Dame a Szajna felől
119.800 Ft-tól 127.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
7 nap / 6 éjszaka

MINDEGYIK IDŐPONT
BUSZOS ÉS REPÜLŐS
VÁLTOZATBAN IS!

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata)

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy az alábbi időpontok mindegyike esetében az autó­buszos utazás helyett lehe­tő­ség van re­pü­lős utazás választására is. A repülővel utazók a 2. nap kora délután­jától a 6. nap kora délután­jáig tartóz­kodnak az autó­buszos cso­port­tal. Az Air France előzetes menet­rendje szerint a repü­lővel utazók a 2. napon kb. a déli órákban érkeznek meg Párizsba, illetve a 6. nap este indulnak el onnan. A talál­kozás a Fe­hér­vár Travel idegen­ve­ze­tőjével és az autó­busszal érkező csoporttal Párizs központ­jában lesz (Lyoni pá­lya­ud­var) a vá­ros­né­zés megkez­dése előtt. Reptéri transz­fert és asszisz­tenciát biz­to­sítunk.
Az autó­busszal utazók számára a hosszú buszozás Magyar­or­szágtól Párizsig és vissza kényel­me­sebb így, hiszen a buszban fel­te­he­tő­en sok üres hely lesz. A repülő­géppel utazók felvé­tele a második napon és le­szállí­tása a hatodik napon a buszos utasok számára csak néhány perces idővesz­te­séget jelent, hiszen a talál­kozási hely útba esik Párizs központja felé menet.

Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

1+1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Németországban, és 4 éj­sza­ka Párizsban, 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. júl. 12-18. 125.200 Ft
2017. aug. 19-25. 127.900 Ft
2017. okt. 30 - nov. 5. (őszi szünet) 119.800 Ft

A repülős jelentkezés részleteihez kattint­son ide!

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:35.900 Ft
(6 vacsora)
 
Egyágyas felár:45.800 Ft
 
3. ágy kedvezménye:26.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Néhány éve egyes párizsi autó­buszos cso­port­ja­inkat úgy indítjuk, hogy felár ellenében re­pü­lő­gép­pel is csatla­koz­hatnak utasaink a cso­portok­hoz. Az ilyen típusú repülős városlá­to­ga­tás előnye, hogy a hely­színen a Fe­hér­vár Travel autó­busza a repülős utasok számára is rendel­ke­zésre áll, tehát nem kell sokat gya­lo­gol­niuk, metrózniuk.

1. nap:

Az autó­buszos utasok számára elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Né­met­or­szág­ban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Reims, Párizs

Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims út­vo­na­lon a francia fő­vá­ros­ba. Útközben az autó­buszos utasok számára a francia gótika legéret­tebb alko­tá­sának tartott Reimsi Szé­kes­egy­ház meg­te­kin­té­se. Itt ko­ro­náz­ták év­szá­za­do­kon keresztül a francia kirá­lyokat.
Érkezés Párizsba a délutáni órákban. A re­pü­lő­gép­pel érkező utasok Párizs központja felé menet, a belváros keleti részén, a Lyoni pá­lya­ud­varnál csatla­koznak a csoporthoz. (Őket egy bérelt autó­busz szállítja a repülő­tértől a Lyoni pá­lya­ud­varig.)
Rövid autó­buszos vá­ros­né­zés (Diák­negyed, Luxem­bourg-kert, Luxembourg-palota, Sorbonne egye­tem, Pantheon, Szt. Mihály útja stb.) után lá­to­ga­tás a Notre-Dame-ban, majd szabad program. Szállás Párizs elő­vá­ro­sában (4 éj).

3. nap: Disneyland

Autóbusszal egész napos kirándulás a Párizs melletti Eurodisney-be, Európa vezető sza­bad­időparkjába.

4. nap: Párizs, Versailles

Kora délelőtt az autó­buszos vá­ros­né­zés foly­tatása Párizsban (Diadalív, Champs Elysées, Concorde tér, Tuileriák kertje stb.). Ezután a világ talán leggaz­da­gabb múze­umába, a Louvre-ba láto­gatunk. A múzeum sok ezer műkincse közül a leghí­re­sebbek a Milói Vénusz (az ókori eszményi szép­ség meg­tes­te­sítője) és Leonardo da Vinci Mona Lisája.
Délután XIV. Lajos (a Napkirály) fényűző palo­tájának, a Versailles-i kastélynak a meg­te­kin­té­se követ­kezik. Pompás belső termei ma is bizo­nyítják a francia királyok egykori mérhe­tetlen gaz­dagságát. Le­he­tő­ség sétára a gyönyörű parkban is.
Fakultatív program: Az éj­sza­kai Párizs
Késő esti autó­buszos kirándulás Párizs sugár­útjain keresztül a város egyik leghí­resebb negye­débe, a Montmartre-ra. Séta a Festők terén és a Sacré Coeur bazilikához.
A fakultatív program ára: 3.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

5. nap: Párizs, Disneyland

A Disneyland kedvelőinek lehe­tő­ség egy újabb napot ott eltöl­teni (az autó­busz és ide­gen­ve­ze­tőnk a Párizsban maradó utasokkal lesz, az idegen­ve­zető a metróig kíséri a Disneylandbe utazókat).

A Párizsban mara­dóknak szabad program, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel is­mer­ke­dés to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gekkel és híres mú­zeu­mokkal: a gótika csodájaként emlegetett Sainte-Chapelle (Szent Kápolna), az Orsay Múzeum – a XIX. század múzeuma a világ leg­gaz­dagabb impresszi­onista gyűjte­mé­nyével, Rodin Múzeum, Inva­lidusok temp­loma Napóleon mo­nu­men­tá­lis sírem­lé­kével, la Défense negyed szuper­mo­dern építményei stb.

6. nap: Párizs

Délelőtt is­mer­ke­dés a várossal az Eiffel-toronyból, majd szabad program, vagy lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a Szajnán. Kora délután elutazás Párizsból. A repülőgéppel utazók a Lyoni pá­lya­ud­varnál ki­száll­nak, számukra a délután hátra­lévő ré­szé­ben szabad program, majd késő délután egy bérelt autó­busz fogja őket a repülő­térre szállí­tani. (Ide­gen­vezetőnk megmu­tatja a repülős utasoknak a pá­lya­ud­var csomag­megőrzőjét.)
Utazás a Reims – Metz – Saarbrücken út­vo­na­lon, szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj).

7. nap:

Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: Párizsban és kör­nyé­kén a fontosabb ne­ve­zetes­sé­geket / mú­zeu­mokat csoportok részére előre be kell foglalni, ami egyes esetekben csak 1-2 hó­nap­pal a lá­to­ga­tás előtt lehetséges. Ezért a prog­ra­mok sorrendje ezek vissza­iga­zo­lásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Csipkerózsika kastélya Disneylandben
Csipkerózsika kastélya Disneylandben

Képgaléria

Reims gótikus katedrálisa

a reimsi katedrális gótikus támpillérei és az érseki palota

az Eiffel-torony – több, mint 125 éve Párizs jelképe

az Eiffel-torony virágköntösben

az Eiffel-torony fényei

a Notre-Dame Párizsban

hajókirándulás a Szajnán, háttérben a Notre-Dame

a Louvre az üvegpiramissal – részlet

dicső korok emléke, a Diadalív

a Diadalív madártávlatból

a Carrousel diadalív, háttérben a Louvre és üvegpiramisa

az Invalidusok temploma és palotája

az Invalidusok temploma

a híres párizsi Operaház

a Szajna-part Párizsban – részlet

a Luxembourg-kert és palota

Párizs látképe a Montmartre-ról

a Chaillot palota (háttérben a Défense negyed) az Eiffel-toronyból

Párizs egy szelete az Eiffel-toronyból

a Sacré Coeur bazilika a Montmartre-on

a Sacré Coeur esti fényei

Párizs kávéházai és esti fényei – utcarészlet

a Versailles-i kastély és parkja

a Versailles-i kastély parkja – részlet

a Versailles-i kastély – részlet

a Latone szökőkút a Versailles-i kastély parkjában

Disneyland – találkozás a mesehősökkel

Csipkerózsika kastélya Disneylandben

Mark Twain gőzhajója Disneylandben

óriás teáscsészék Alice Csodaországában

a vidámság kapuja – a Disneyland bejárata

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu