PERU - AZ INKÁK ÖRÖKSÉGE

PERU - AZ INKÁK ÖRÖKSÉGE

Európán túl / Amerika
4*-os szállodák
Lima főtere: a „Plaza Mayor” a katedrálissal
882.000 Ft-tól 895.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
12 nap / 10 éjszaka

Utazás

A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülő­járatokkal, Peruban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, illetve a Machu Picchuhoz vonattal. (Megjegyzés: Cuzco kör­nyé­kén a turistákat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállítják. Ezek ál­ta­lá­ban nem lég­kon­dicio­náltak, de a nagy magasság miatti ala­csonyabb hőmér­sékletek követ­keztében erre több­nyire nincs is szükség.)

Szállás

8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2 éj­sza­ka (Nazcában) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió – 10 büfé­reg­geli, 10 főétkezés (va­csora vagy ebéd a 2. naptól a 11. napig – napi egy főét­kezés).

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasz­talatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülő­járaton a Limába érkezés előtt szol­gálnak fel vacsorát. Ugyan­akkor a Limából való haza­uta­zás napján még egy ebédet bizto­sítunk utasainknak.

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. márc. 15-26.
 
# 2017. ápr. 20 - máj. 1.
 
2017. okt. 22 - nov. 2. 895.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 27 - dec. 8. 882.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 111.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még vál­tozhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonat­jegyet a Machu Picchuhoz, a 10 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 10 főét­kezést, a csomag­hor­dást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pődí­jakkal, valamint a helyi ide­gen­vezetők és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jének költ­ségeit.

# A tavaszi csoportok leírását és árait a téli program­füzetben adtuk meg.
Egyágyas felár:176.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap: Lima

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru főváro­sába. Érkezés helyi idő sze­rint az esti órákban, transzfer a szállo­dába (1 éj). Szállá­sunk Lima legelőkelőbb negyedében, Mira­flores-ban talál­ható.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek

Elutazás Limából autó­busszal a Csendes-óceán part­vo­nala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Parkba. Hajó­kirán­dulás a Ballestas-szige­tekhez, ahol pingvinek, fókák és tengeri madarak ezreiben gyö­nyör­köd­he­tünk, szerencsés esetben delfinek is elő­bukkan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­világot bemutató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Nazcá­ba, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízvezetékek

A ti­tok­za­tos Nazca-vonalak eredetét a tudósoknak a mai napig nem sikerült tisztázni. A sivatagba rajzolt óriási geometriai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 méte­resek. A Pán­amerikai ország­út melletti ki­lá­tó­to­rony­ból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de igazából a vonalak a leve­gőből tanul­mányoz­hatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülőteréről.
A fakultatív program ára: 38.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).
Délután lehe­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti víz­veze­tékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld alatti csator­nákból álló rendszert és a hozzájuk tartozó kör alakú kőépít­ménye­ket (kutakat) egykoron a nazcák építették véde­kezésül a sivatagi éghajlat miatti ál­lan­dó víz­hiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút

Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irány­ba a világ egyik leghíresebb útvonalán, a Pán­ame­rikai ország­úton, amely az ame­rikai konti­nensen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Útköz­ben több­ször keresz­tezünk termékeny folyó­völgyeket, ame­lye­ket az Andok víz­gyűjtő terüle­teiről eredő folyók táplálnak (fotó­szünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb váro­sába, majd a szállo­dai szobák elfog­lalása (1 éj).

5. nap: Arequipa

Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Kata­lin-kolos­tor, Dél-Ame­rika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) területen fekvő, magas falakkal kör­be­vett épü­let­együt­tes való­ságos város a vá­ros­ban, amelynek meg­te­kin­té­se a turisták számára egyfajta idő­uta­zással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismerkedik a csoport: ka­ted­rá­lis, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita temp­lom (melynek egyik kápolnája olyan szép, hogy Arequipa Sixtus-kápol­nájának nevezik), Carmen Alto kilátó­pont stb.
Délután utazás az Arequipát Punóval összekötő ország­úton. Az Andok hegységen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotószünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno váro­sában (2 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Sillustani, Puno

Félnapos hajó­ki­rán­du­lás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-tavon. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indiánok éle­tével. Fő tevé­keny­sé­gük a halászat, illetve az aján­dék­tár­gyak készí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak.

A délutáni programunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A kö­ze­li Umayo-tó partján álló ősi, kerek alap­rajzú te­met­kezési épít­mények Peru leg­fon­to­sabb törté­ne­lem előtti korból származó emlékei közé tartoznak.

7. nap: Raqchi, Andahuaylillas

Egész napos utazás autó­busszal Punóból Cuzcóba az Andok fennsíkon keresztül. Útközben a kö­vet­ke­ző ne­ve­zetes­sé­geket tekintjük meg: Raqchi (egy nagy inka város romjai), Andahuaylillas (bájos andesi falu, templomában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuzcó­ban (3 éj).

8. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)

Egész napos kirándulás pano­rámatetős vonattal Föl­dünk talán leglátvá­nyosabb romváro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A végál­lomástól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kis­buszokkal viszik a turistákat a 400 méterrel feljebb lévő rom­terület bejá­ratához. A vad­re­gé­nyes hegy­csúcsok, a mélyen alattuk kanyargó folyó, a buja nö­vény­zet és a ti­tok­za­tos inka romok látványa min­den perui kör­utazás csúcs­pontját jelentik.

9. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco

Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völ­gyé­be, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyó­parti Pisac faluban lá­to­ga­tás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kultikus épít­mény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsayhuamán (citadella Cuzco felett óriási építő­kövekből).
Cuzco az egykori Inka Birodalom fővárosa volt. Ma­nap­ság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­ke­ken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos épüle­tekkel. A vá­ros­né­zés fény­pontjait a műkin­csekkel teli ka­ted­rá­lis és az inkák egykori Nap­temp­lo­má­nak meg­te­kin­té­se jelentik.

10. nap: Lima

Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­poliszában. Elő­ször a gyarmati korból származó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, ka­ted­rá­lis (Pizarro sírká­polná­jával), vá­ros­háza, Ferences kolostor a kata­kombákkal stb., majd a város két előkelő negyedével is­mer­ke­dünk (San Isidro és Mira­flores negyedek).
Befejezésül lá­to­ga­tást teszünk a híres Arany­múze­umban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fejlett arany­műves­ségé­nek alkotásait mutatják be. Ezen kívül kerámiák, régészeti textíliák, múmiák és fegyverek is láthatóak. Szállás Limában (1 éj).

11. nap: Lima

Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régé­szeti és Antro­pológiai Múzeum megte­kinté­sével búcsúzunk Perutól. A múzeum nagyszerű össze­foglalását adja a Peruban látottaknak, kiváló leletek, makettek és illuszt­rációk segít­ségével.
Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyu­gat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

Képgaléria

Lima: a Miraflores negyed és a Csendes-óceán

a Ferences kolostor Limában

Ballestas-szigetek – részlet

fókák a Ballestas-szigetek egyikén

a Nazca-vonalak a magasból

a Nazca-vonalak a magasból

Areuipa főtere a katedrálissal

Arequipa: a Szt. Katalin kolostor – részlet

Arequipa: a Szt. Katalin kolostor – részlet/p>

sámáni áldás a Titicaca-tónál

nádhajó a Titicaca-tavon

Titicaca-tó: árus az egyik úszó szigeten

temetkezési torony Sillustaniban

a Viracocha-templom romjai Raqchiban

Machu Picchu – a misztikus romváros

az Urubamba folyó felett magasodó Machu Picchu

Machu Picchu romvárosa – részlet

inka árus és portékái az Andok egyik hágóján

perui nő népviseletben

piaci árus Pisacban

Cuzco főtere: a Plaza de Armas

a katedrális Cuzco főterén

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu