SKÓCIAI BA­RAN­GO­LÁSOK

kastélyok, várak, klánok, felföldi romantika

SKÓCIAI BA­RAN­GO­LÁSOK

kastélyok, várak, klánok, felföldi romantika

Nyugat-Európa
Brit-szigetek
Urquhart vára a Loch Ness-i tó partján
324.700 Ft-tól 382.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal, Skó­ciá­ban jó minőségű, korszerű autó­busszal.

Szállás

7 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (Megjegyzés: Skóciában a Felföl­dön talál­ható hotelek ál­ta­lá­ban kicsit egy­sze­rűbbek, jellem­zően tra­dicio­nális hangu­la­túak, mind építé­sze­tileg, mind a szobák beren­de­zését illetően.)

Ellátás

Félpanzió (bőséges reggeli, menüvacsora).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 25 - jún. 1. 328.700 Ft
+ reptéri ill.
2017. jún. 15-22. 342.900 Ft
+ reptéri ill.
2017. jún. 29 - júl. 6. 373.500 Ft
+ reptéri ill.
2017. júl. 27 - aug. 3. 382.500 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 31 - szept. 7. 373.500 Ft
+ reptéri ill.
2017. szept. 28 - okt. 5. 324.700 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 41.200 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt, a kompátkelést a Skye-szigetre, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:85.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Edinburgh

Elutazás a reggeli órákban Ferihegyről közvetlen já­rat­tal Skó­ciába. A megér­ke­zés után Edinburgh-ba, Skó­cia fővá­ro­sába uta­zunk. Edinburgh-t sokan Euró­pa egyik leg­szebb váro­sának tartják, és valóban kevés városban ötvö­ződnek ilyen nagy­sze­rűen a termé­szeti adott­ságok az ember alkotta látvá­nyos­sá­gokkal. Autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés: kö­zép­ko­ri óváros a St. Giles-ka­ted­rá­lissal, a város szíve – a Princes Street, a XVIII. századi (György-korabeli) szép terek, a Calton hegy pazar pano­rámát nyújtó kilá­tója stb. Szállás Glasgow mellett (2 éj).

2. nap: Culzean kastély, Alloway, Glasgow

Kirándulás Délnyugat-Skóciába. Délelőtt Skócia egyik leg­szebb kasté­lyát, a tenger­part fölé maga­sodó sziklán álló Culzean kastélyt tekintjük meg, majd a kö­vet­ke­ző állo­más Alloway városka, ahol a skótok nem­zeti költő­jének, Robert Burnsnek a zsúp­fe­deles szülő­háza talál­ható.
Délután vá­ros­né­zés Glasgow-ban, Skócia leg­na­gyobb váro­sában: ka­ted­rá­lis, George Square, Vik­tó­ria-kora­beli város­köz­pont, People's Palace és Winter Garden a „Glasgow Green” nevű parkban stb.

3. nap: Stirling, Trossachs, Loch Lomond, Glen Coe, Fort William

Utazás észak felé. Stirling városát Skócia földrajzi és tör­té­nel­mi közép­pont­jának szok­ták nevezni. Láto­ga­tás Stuart Mária egy­kori várában, majd tovább a Skót Felföld felé. Is­mer­ke­dés a Trossachs erdős-hegyes tóvi­dé­kével és a Loch Lomonddal, Nagy-Britannia leg­na­gyobb tavával. Szál­lásunk Fort Williamben vagy kör­nyé­kén lesz (1 éj), ahová a vad­re­gé­nyes Glen Coe völgyön átkelve érkezünk meg. Fort William városa Nagy-Britannia leg­ma­ga­sabb hegye, a Ben Nevis lábainál talál­ható.

4. nap: Glenfinnan emlékmű, Skye-sziget, Portree, Dunvegan várkastély

Utazás egy híres út­vo­na­lon (Road to the Isles) a Skót Felföld roman­tikus, tavakkal tele­pöttyö­zött völgyein át a Hebridák szige­tei irá­nyába. Útközben fotó­szünet a Glenfinnan emlék­műnél. Mallaig halász­vá­ros­kából komp­át­kelés a skót hagyo­má­nyokat (nyelvet, szoká­sokat) ma is erősen őrző, termé­szeti szép­sé­gekben gaz­dag Skye-szigetre. Köru­tazás a szigeten fotó­szü­ne­tekkel. Pihenő Portree-ben, a sziget han­gu­la­tos „főváro­sában". Láto­gatás a tengerbe benyúló föld­nyelven fekvő Dunvegan várkas­tély­ban, mely a XII. század óta a MacLeod klán ősi fészke. A család számos erek­lyéjét őrzik a kas­télyban.
Szállás a Skye-szigetet a száraz­földdel össze­kötő híd közelében (1 éj).

5. nap: Eilean Donan vár, Fort Augustus, Loch Ness, Urquhart vára, whiskylepárló, Inverness

Utazás a Loch Ness-i tó irányába. Útközben fotó­szünet a festői fekvésű Eilean Donan várnál (a Hegy­lakó című film forga­tá­sának hely­szí­nénél) és pihenő Fort Augustusban (látvá­nyos zsilip­rend­szer a Kale­dóniai csa­tornán).
A Loch Ness a szörny törté­ne­tének köszön­he­tően Skó­cia leghí­resebb tava. Láto­gatás Urquhart várának romja­inál, ahonnan a legtöbben szokták figyelni a szörny felbuk­ka­nását. Délután is­mer­ke­dés a skót whisky előál­lí­tá­sának titka­ival egy whisky­le­párlóban, majd séta Invernessben, a Skót Felföld főváro­sában. Szállás Invernessben (1 éj).

6. nap: Skót Felföld, Blair kastély, Dundee, St. Andrews

Utazás délre a Skót Felföld roman­tikus tájain keresz­tül. Láto­gatás Blair kasté­lyában, az egyik leg­szebb és leggaz­da­gabb beren­de­zésű skót kastély­ban. To­vább­uta­zás Dundee érin­té­sével, itt fotó­szünet a kikö­tőben kiállí­tott Discovery hajónál (Scott kapitány ezzel a hajóval indult az első déli-sarki expe­dí­ció­jára). Délután is­mer­ke­dés St. Andrews-zal, Skócia ősi egye­temi váro­sával (kö­zép­ko­ri ka­ted­rá­lis romjai, várro­mok, kö­zép­ko­ri egye­temi épületek stb.). Rövid pihenő South Queensferryben, ahonnan nagy­szerű pano­ráma nyílik azokra a gigan­tikus méretű (közúti és vasúti) hidakra, amelyek a Forth folyó széles tölcsér­tor­ko­la­tának északi és déli partját kapcsolják össze. Szállás Edinburgh kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Edinburgh, Rosslyn kápolna, Linlithgow vára

Délelőtt folytatjuk az első napon megkezdett vá­ros­né­zést Edinburgh-ban, közösen meg­néz­zük a város nagy neve­ze­tes­ségét, a skót királyi várat, vala­mint lesz egy kis sza­bad­idő is. Délután a skót gótika mester­művét, a dús kőfa­rag­vá­nya­iról híres XV. szá­za­di Rosslyn kápolnát tekintjük meg, majd lá­to­ga­tást teszünk Linlithgow nagy­szerű várában (itt született 1542-ben Stuart Mária).

8. nap:

Kora reggel transzfer Glasgow repülőterére, elutazás Buda­pest­re közvetlen járattal, érkezés a kora délu­tá­ni órákban.

St. Andrews – a középkori katedrális romjai
St. Andrews – a középkori katedrális romjai

Képgaléria

edinburgh-i látkép a Calton-hegyről

panoráma a városra Edinburgh várából

a skót királyi vár Edinburgh-ban – részlet

az edinburgh-i St. Giles-katedrális

a Culzean kastély és bájos kertje

Robert Burns zsupfedeles szülőháza Allowayben

a George Square Glasgow-ban

a Glasgow-i katedrális

tradicionális skót dudás

Stuart Mária egykori vára Stirlingben – részlet

Glen Coe – a legendás „Könnyek völgye”

táj a misztikus Glen Coe völgyben

tipikus skót táj a Glenfinnan emlékműnél

a Glenfinnan viadukt a zöld skót tájban

gyönyörű táj a Skye sziget partjainál

bazaltoszlopok a Skye-szigeten – a híres Kilt Rock

Portree, a Skye-sziget „fővárosa”

a Dunvegan várkastély – ősi klán székhely a Skye szigeten

a festői fekvésű Eilean Donan vára

Eilean Donan vár – a „Highlander” című film helyszíne

Urquhart vára a Loch Ness-i tó partján

látkép Invernessre, a Skót Felföld fővárosára

Blair hófehér kastélya a Skót-felvidéken

a Blair kastély impozáns épülete

a Discovery hajó Dundee-ban

St. Andrews: a katedrális látványos romjai

St. Andrews: a katedrális látványos romjai

Skócia legrégebbi egyeteme St. Andrews-ban

a gótikus Rosslyn kápolna

Linlithgow vára – itt született Stuart Mária

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu