SVÁJC HALADÓKNAK

panoráma-vonatozás a Gleccser-expresszel és más különlegességek

SVÁJC HALADÓKNAK

panoráma-vonatozás a Gleccser-expresszel és más különlegességek

Nyugat-Európa
Svájc
a Gleccser-expressz egyik viaduktja
100.500 Ft-tól 104.700 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás oda- és visszaútban egy tiroli szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

3 éj­sza­ka egy svájci szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Az alpesi szálloda Közép-Svájcban talál­ható, egy tipikus svájci faluban, 3000 méter magas hegy­óriások között.

Ellátás

Reggeli / fakultatív fél­pan­zió.
A reggeli a közép-svájci szál­lo­dá­ban bővített kon­ti­nen­tális, Tirolban pedig büfé. A vacsorák há­rom­fo­gá­so­sak.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 11-16. 100.500 Ft
2017. jún. 28 - júl. 3. 102.900 Ft
2017. júl. 26-31. 104.700 Ft
2017. aug. 20-25. 104.700 Ft
2017. szept. 25-30. 100.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat, valamint a hajó- és vonatjegyeket.

Félpanziós felár:20.500 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:19.500 Ft
 
Gyerekkedvezmény:17.500 Ft
(12 év alatt)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A Fe­hér­vár Travel legnép­szerűbb prog­ramjai közé tartoznak a „Svájc, az Alpok országa” és a „Nagy svájci köru­tazás” fantá­zia­nevű köru­ta­zások. 1996 óta jóval több mint 500 csoportot bonyo­lítot­tunk le sikeresen.
Svájcban számos olyan látni­való, attrakció van, melyek az alap­prog­ra­mokból kima­radtak időhiány miatt, ezeket szeret­nénk megmu­tatni utasa­inknak egy másik alpesi program kere­tében. Mivel Svájc a világ egyik legdrá­gább országa, a hajózás és a vona­to­zások ára meg­le­he­tő­sen magas, de cserébe egészen egye­dül­álló élmé­nyekben lesz részük.

1. nap: St. Gilgen a Wolfgang-tó partján

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Linz út­vo­na­lon. A kora délu­táni órákban leté­rünk az autó­pá­lyáról, és az autó­buszból is­mer­ke­dünk majd a Salzkammerguti-tóvidék 3 gyönyörű tavával (Traunsee, Wolfgangsee, Mondsee). Közben pihenőt tartunk majd a „Mozart Falunak” is nevezett St. Gilgenben. A Wolfgang-tó partján fekvő városka Salz­kammergut egyik legbá­jo­sabb tele­pülése.
Délután to­vább­uta­zás Salzburg és Innsbruck érin­té­sével egy hatalmas hegyek között fekvő tiroli szállodához (1 éj).

2. nap: Stein am Rhein, Zug, Einsiedeln

Utazás a Bludenz – Feldkirch – Boden-tó út­vo­na­lon a Rajna-parti Stein am Rheinba, Svájc egyik leghan­gu­la­tosabb, a Grimm mesék világát idéző kisvá­ro­sába. Főtere örökké emlé­ke­zetes marad a turis­táknak. A közös séta után rövid sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás a Zugi-tóhoz.
Zug városa, az azonos nevű, leggaz­dagabb svájci kanton szék­helye. Vá­ros­né­zés a tó mellé épült óvárosban, melynek gyönyörű utcái, épületei a késő közép­kort idézik.
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk a közeli Einsiedeln városka. Az itteni kolostor a bencés szer­ze­tes­rend svájci központja és híres búcsú­já­ró­hely is egyúttal. Az apátsági temp­lomot sokan Európa egyik leg­szebb barokk temp­lomának tartják.
Késő délután to­vább­uta­zás egy híres pano­ráma­úton, az Axenstrassén keresztül Uri őskantonba, a szállodához (3 éj).

3. nap: a „Három hágó útja” (Furka-hágó, Grimsel-hágó, Susten-hágó), Rhône-gleccser, Aare-szurdok

Ezen a napon a Svájci Alpok szívében a klasszikus „Három hágó útja” köru­ta­záson veszünk részt. Ez a vad­re­gé­nyes útvonal egyike az Alpok nagy látvá­nyos­sá­ga­inak (fenséges hegy­csúcsok, gyönyörű alpesi völgyek, ősi falvak, zöld alpesi rétek, zúgó hegyi patakok, víze­sések, léleg­zet­el­ál­lító kilá­tó­pontok). A nap során számos hosszabb-rövidebb fotó­szü­netet tartunk, megál­lunk majd ter­mé­sze­te­sen mind­három hágó tetején is (Furka – 2431 méter, Grimsel – 2165 méter, Susten – 2224 méter). A híres Rhône-gleccsernél lehe­tő­ség lesz a gleccser­alagút felke­re­sé­sére, a Grimsel-hágó egyik fő látvá­nyos­sága pedig a mormo­tapark.
A Grimsel-hágóról való leeresz­kedés után egy könnyű túrá­zási lehe­tő­séget is bizto­sítunk majd a vadro­man­tikus Aare-szurdokban (Svájc egyik nagy termé­szeti csodája). A szurdok 1,4 km hosszú, egyes helyeken 200 méter mély és mindössze 1-2 méter széles. (A szurdok jó része még kerekes­székkel is járható.)
Figyelem: Amennyiben esős időt fog ki a csoport, és emiatt jóval keve­sebb és rövi­debb fotószü­ne­teket tartunk, akkor lehe­tő­ség lesz Svájc skan­zenjének meg­te­kin­té­sé­re az Aare-völgy melletti Ballenbergen.

4. nap: Engelberg, fogaskerekűvel a Pilátusra, végighajózás a Vierwaldstätti-tavon

Kora délelőtt egy szép alpesi völgybe utazunk. A völgy végén, 3000 méter feletti hegyek között talál­ható egy bájos alpesi falu, Engelberg, amely ma már híres üdülő­hely. Séta a faluban, az ünne­pé­lyesen szép apát­sági temp­lom meg­te­kin­té­se.

Ezt követően a világ legme­re­de­kebb fogas­ke­rekű vasút­jával felme­gyünk a Pilátusra, Luzern „házi­hegyére”. A vasúti pálya mere­dek­sége egyes helyeken eléri a 48 %-ot. A több mint 2000 méter magas Pilátus Közép-Svájc talán leg­szebb pano­rámát nyújtó kilá­tó­pontja. Tiszta időben fél Svájcot lehet innen látni, északra a svájci domb­vi­déket, falvakat, váro­sokat; keletre és délre pedig az Alpok 3-4000 méter körüli csúcsait. Hab a tortán a hegy alatt elte­rülő, kü­lön­le­ges formájú Vierwaldstätti-tó.
Ezt követően kabinos drót­kötél­pályán eresz­kedünk le Luzern váro­sába, ahol hajóra szállunk, és végig­ha­józunk a Vierwaldstätti-tó legtá­vo­labbi csücs­kéig, Flüelenig. Victor Hugo, a híres francia író írta a tóról és környé­kéről, hogy ez „Svájc csodája”. Óriási élmény lesz ez a 3 órás séta­ha­jó­zás (egy kellemes szalon­hajón), melynek során látjuk majd a tó kör­nyé­kének gyönyörű tájait, híres üdülő­he­lyeit, han­gu­la­tos tele­pü­léseit, tör­té­nel­mi emlék­he­lyeit. A hajóút utolsó szaka­szán a tavat közel 3000 méteres hegyek veszik körül, a táj a norvég fjord­vidék leg­szebb részeire emlékeztet.

5. nap: Andermatt, pano­ráma-vonatozás a Gleccser-expresszel Sankt Moritzig, Engadin-völgy

Kora délelőtt az 1400 méter magasan fekvő Andermatt faluba utazunk, mely napja­inkban már fontos nyári és téli üdülő­hely, han­gu­la­tos falu­köz­ponttal és egy szép plébá­nia­temp­lommal. A vonat beér­ke­zése előtt még lesz idő egy kis sétára.
Fakultatív program: vonatozás a Gleccser-expresszel (Andermattból Sankt Moritzig).
Svájc a híres pano­ráma-vasút­vo­nalak hazája, ezek közül is első helyen áll a Gleccser-expressz, melynek szlo­genje így hangzik: „a világ leglas­súbb expressz vonata”. A közel 5 órás vona­tozás a Svájci-Alpok hegyvi­lá­gában egy életre szóló élmény lesz, a hatást fokozza, hogy még a vasúti kocsik tetején is pano­ráma­ab­lakok vannak. A gyönyörű tájon kívül figyelmet érdemel az a mérnöki mester­munka, ami szükséges volt a vasút­vonal megépí­té­séhez, jóval több mint 100 híd és viadukt épült. A vonat délután 4 óra körül érkezik meg a Sankt Moritz-i pá­lya­ud­varra, ahol az autó­bu­szunk már várni fogja a csoportot.
A fakultatív program (a vonatjegy) ára: 29.500 Ft (jelent­ke­zési határ­idő indulás előtt 35 nappal).
Akik nem vesznek részt a fakul­tatív prog­ramon, azok a Fe­hér­vár Travel autó­bu­szával utaznak Sankt Moritzba az Oberalp-hágón és a Julier-hágón keresztül.
To­vább­uta­zás Sankt Moritzból a nagy­részt rétoro­mánok lakta Engadin-völgyön át Ausztria irányába, érkezés kora este a tiroli szállodába (1 éj).

6. nap: Stams

Indulás hazafelé az Inn folyó szép alpesi völgyében. A déle­lőtti órákban lá­to­ga­tás a tiroli Stams falu ciszter­cita apát­sá­gában, mely Ausztria leg­szebb barokk épü­let­együt­tesei közé tartozik. Ezt köve­tően haza­uta­zás a Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

a festői Rhône-gleccser (részlet)
a festői Rhône-gleccser (részlet)

Képgaléria

Zug gyönyörű óvárosa a várostoronyból

Zug városa a tó felől

Einsiedeln apátsági temploma

Einsiedeln barokk templombelsője

Einsiedeln barokk templombelsője

szálloda a Rhône-gleccsernél

a Rhône-gleccser

látványos szerpentin visz fel a Grimsel-hágóra

tengerszem a Grimsel-hágón

a lélegzetelállító Aare-szurdok

sétaút az Aare-szurdok völgyében

Engelberg apátsági temploma

útban a Pilátusra fogaskerekűvel

útban a Pilátusra fogaskerekűvel

lélegzetelállító panoráma a Pilátusról

szállodák és panorámapontok a Pilatus tetején

kabinos drótkötélpálya a Pilátusnál

a norvég fjordokra emlékeztető Vierwaldstatti-tó

hajókirándulás a Vierwaldstatti-tavon

hangulatos utca Andermatt városkában

alpesi táj a Gleccser-expressz ablakából

a Gleccser-expressz egyik viaduktja

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu