SZERBIAI KÖRUTAZÁS

kiegészítve Eszék, Újlak és Herkulesfürdő meg­lá­to­ga­tá­sá­val

SZERBIAI KÖRUTAZÁS

kiegészítve Eszék, Újlak és Herkulesfürdő meg­lá­to­ga­tá­sá­val

Közép-Európa / Szerbia
nagyrészt 4*-os szállodák
Manasija-erődkolostor
95.500 Ft-tól 96.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
7 nap / 6 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

Színvonalas szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
– 2 éj­sza­ka Újvidéken – a máj. 25-i csoportnál egy város­köz­ponti 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, az aug. 31-i csoportnál egy szép és modern, de nem belvá­rosi 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
– 3 éj­sza­ka Belgrádban egy város­köz­ponthoz közeli 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
– 1 éj­sza­ka Kladovóban egy 4 csil­la­gos well­ness szál­lo­dá­ban, mely a Duna-parti sétány men­tén talál­ható.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív vacsora.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 25-31. 95.500 Ft
2017. aug. 31 - szept. 6. 96.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.


Félpanziós felár:18.500 Ft
(6 vacsora)
 
Egyágyas felár:36.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Déli szomszédunk, Szerbia nem tartozik az európai turisz­tikai nagy­ha­talmak közé. Erre­felé keve­sebb a látni­való, kevesebb a tör­té­nel­mi emlék, mint a nyugat-európai orszá­gokban. Ugyan­akkor Szerbia a dél­szláv háborúk után egyér­tel­műen elin­dult a fejlődés útján, egyre jobb infra­struk­tú­rával várják a turistákat.
A látnivalók egy jelentős része magyar vonat­ko­zású, már csak azért is, mert az ország fejlet­tebb északi fele (a Vajdaság) 1920-ig Magyar­or­szághoz tarto­zott. A köru­tazás színe­sí­té­sére beik­tattuk a kelet-horvát­országi Eszék és Újlak városát, vala­mint a délnyugat-erdélyi Herku­les­fürdőt. Ezek a fontos turisz­tikai célpontok nem szere­pelnek a horvát és az erdélyi prog­ram­ja­inkban, mivel elég távol vannak azon köru­ta­zások útvo­nalától, Szer­bi­á­hoz való közel­ségük okán viszont ebben a prog­ra­munk­ban meg tudjuk mutatni őket uta­saink­nak.

1. nap: Palics (Palić), Szabadka (Subotica), Zenta (Senta)

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reg­gel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecs­kemét – Szeged – Röszke út­vo­na­lon Szer­biába. Első megál­lónk a határ után a híres üdülő­hely, Palics. Ez a kisváros már az Osztrák-Magyar Monar­chia idején fontos fürdő­város volt a Palicsi-tó partján, akkor épül­tek szép épüle­tei nagy­részt magya­ros szecesszi­ós stí­lusban. A közös séta után a közeli Sza­bad­ka megis­me­rése követ­kezik. Szabadka a Trianon előtti Magyar­ország harmadik leg­na­gyobb városa volt, mind a mai napig a szer­biai magyarok kul­tu­rá­lis köz­pontja. A soknem­ze­ti­ségű város gaz­dag építé­szeti örök­séggel rendel­kezik, fő ne­ve­zetes­sé­ge a pompás vá­ros­háza, a magyar­or­szági szecesszió remek­műve. A város­néző séta után lesz sza­bad­idő is, majd a Tisza-parti Zentára utazunk.
Zentát a Vajdaság „legma­gyarabb” váro­sának tartják, a lakosság döntő több­sége még ma is magyarnak vallja magát. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a Zentai csata emlék­ki­lá­tója a hatalmas vá­ros­háza tornyában. Itt a szép kilátás mellett a helyiek bemu­tatják a ma­gyar törté­nelem egyik leg­fon­to­sabb győztes csa­tá­ját. 1697-ben a város mellett mértek döntő csapást Savoyai Jenő herceg katonái a törö­kökre, és ezzel vált végle­gessé Magyar­ország török uralom alóli fel­sza­ba­dí­tása.
Szállás Újvidéken (2 éj).

2. nap: Horvátország / Kelet-Szlavónia: Újlak (Ilok), Eszék (Osijek)

Kirándulás Horvátországba. Délelőtt az Újlaki család ősi fész­kével is­mer­ke­dünk. A Duna fölé emel­kedő, egykor hatalmas várból mára csak falak és egyes épületek maradtak meg. A várne­gyed terü­letén meg­néz­zük azt a szép neo­gó­tikus temp­lomot, ahol a Nándorfe­hér­vári diadal hadve­zére, Kapiszt­rán Szent János sírem­léke talál­ható, majd lehe­tő­ség lesz a várkas­télyban beren­de­zett törté­neti múzeum meg­te­kin­té­sé­re.
Ezt követően Kelet-Horvát­or­szág leg­na­gyobb városa, Eszék felé vesszük az irányt, ahol a vá­ros­né­zés főbb állo­má­sait a várne­gyed egészen kü­lön­le­ges barokk épü­let­együt­tese, a ka­ted­rá­lis, a belváros szecessziós palo­tái és a Dráva-parti han­gu­la­tos sétány jelentik.

3. nap: Újvidék (Novi Sad), Karlóca (Sremski Karlovci), Fruška Gora-i kolostorok

A délelőttöt Újvidéken, a Vajdaság főváro­sában, Szer­bia második leg­fon­to­sabb váro­sában töltjük. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a Péter­vá­radi erőd, melyet a Habsburgok a törö­kök 1692-es kiű­zése után épí­tettek, ez lett a biro­dalom egyik leg­na­gyobb erődít­ménye. Érdemes körbe­sé­tálni a várfa­lakon, szép pano­ráma nyílik Újvi­dékre, a Dunára és a környező tájra. (Figyelem: az erődbe autó­busszal nem lehet felmenni, a kiszál­lító helytől 200 lépcső vezet fel – 5-10 perc. Aki a lépcső­zést nem vállalja, annak taxival lesz lehe­tő­sége felmenni – kb. 200 dínár/taxi.)
Az erőd meg­te­kin­té­se után séta Újvidék han­gu­la­tos belváro­sában, sza­bad­idő, majd utazás a Duna mentén Újvidék Szent­end­ré­jére, Karló­cára. Is­mer­ke­dés a tör­té­nel­mi hangulatú kisvárossal, lá­to­ga­tás az ortodox ka­ted­rá­lisban és a Karlócai béke emlék­ká­pol­ná­jában.
A délutáni órákban a Fruška Gora (magyarul a Tar­cal-hegység) híres kolos­to­raival is­mer­ke­dünk. Ezek a szerb ortodox kolos­torok a XV-XVIII. szá­zad­ban épül­tek, valaha 30 körül volt a számuk, ezek közül 17 ma­radt fenn. Látogatás 2-3 ko­los­tor­ban (szép épü­le­tek, gyönyörű freskók), majd to­vább­uta­zás a szerb fő­vá­ros­ba, Belg­rádba, szállás (3 éj).

4. nap: Belgrád, Zimony (Zemun)

Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a szerb fő­vá­ros­ban. A fő látni­való a Kalemegdan-erőd (az egykori Nándorfe­hér­vári vár), mely a Száva és a Duna össze­fo­lyása fölé épült. A közös program után lesz szabad-         

idő is a belvá­rosban (elegáns üzle­tek, han­gu­la­tos kávézók, étter­mek). A délu­táni órákban a Duna-parti Zimonnyal is­mer­ke­dünk. A régi Magyar­or­szág talán legdé­libb városa manapság már Belgrád egy város­része, han­gu­la­tos utcács­kái és híres folyó­parti étter­mei turisz­tikai vonzerőt jelen­tenek. Lehe­tőség lesz felmenni a mille­nni­umi kilá­tóba, ahonnan szép pano­ráma nyílik a Dunára és a városra. A kilátót 1896-ban állí­tották fel, a honfog­lalás ezredik évfor­du­lóján.

5. nap: Szendrő (Smederevo) vára, Manasija-erődkolostor, Topola

Barangolás Belgrádtól délre. Elő­ször Szendrő váro­sába láto­ga­tunk, ahol Szerbia leg­na­gyobb kö­zép­ko­ri vára talál­ható. Ez a tele­pülés az 1400-as években Szerbia fővá­rosa volt, amikor a törökök 1459-ben elfog­lalták a várat, az a független Szer­bia megszű­nését jelen­tette hosszú évszá­za­dokra. Is­mer­ke­dés a Duna partján álló hatalmas erődít­ménnyel, melynek a keleti részén álló cita­della egészen látvá­nyos.
Ezután a török veszély idején épült Manasija-erőd­ko­los­torhoz láto­gatunk. A kü­lön­le­ges épü­let­együt­tes temp­lomát értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik.
Délután a szerb királyi család, a Karađorđević di­nasz­tia váro­sába, Topolára utazunk. Is­mer­ke­dés a városka ne­ve­zetes­sé­geivel, melyek közül kiemel­ke­dik a pompás moza­ikokkal díszí­tett Szent György-temp­lom, benne a Karađorđević ma­uzóleummal.

6. nap: Viminacium, Galambóc (Golubac) vára, Vaskapu, Lepenski Vir, Kazán-szoros, Kladovo

Búcsú Belgrádtól, utazás keleti irányba. Délelőtt egy római kori város marad­vá­nyait nézzük meg. Vimi­nacium fontos tarto­mányi szék­hely volt, több érdekes épületet is megmu­tatnak majd a helyiek.
A kö­vet­ke­ző megál­lónk egy pazar fekvésű várrom a Duna jobb partján, a magyar törté­ne­lemben is szere­pet játszó Galambóc vára. Galambóc város­kánál kez­dődik a Vaskapu Nemzeti Park. A Vaskapu Európa talán leg­na­gyobb szurdok­völgye, 100 km-en ke­resz­tül több száz méter magas hegyek között ka­nya­rog a Duna. Az országút vagy a folyó­parton halad, vagy a sziklák tetején, a látvány végig lenyű­gőző. Többször lesz fotó­szünet útközben. A legvad­re­gé­nyesebb rész a Kazán-szoros, ahol a Duna mind­össze 150 méter széles.
Még a Kazán-szoros előtt megte­kin­tünk egy érdekes régé­szeti lelő­helyet a törté­nelem előtti korból. Lepenski Vir európai hírű, egy kü­lön­le­ges kőkor­szaki kultú­rával fogunk megis­mer­kedni, a múzeum a leg­job­bak közé tartozik Szerbiában.
Szállás a Duna-menti Kladovo váro­sában (1 éj). A szál­lodai szobák elfog­la­lása után az ér­dek­lő­dő­ket az autó­busz elviszi a közeli Trajanus híd marad­vá­nya­i­hoz. Szinte hihe­tetlen, hogy már az ókorban, Tra­ja­nus római császár ural­ko­dása alatt híd épült a Dunán itt, ahol a folyam 1 km széles.

7. nap: Vaskapu (séta­ha­jó­zás), Herkulesfürdő (Băile Herculane)

Körutazásunk megkoronázását jelenti a délelőtti 2 órás hajó­ki­rán­du­lás a Dunán. A hajóról csodá­latos pano­ráma nyílik a Vaskapu, a Kazán-szoros fen­sé­ges hegy­vi­lá­gára. Jól látszik majd a Duna román oldalán Decebal dák király mo­nu­men­tá­lis, szik­lá­ból kifa­ra­gott fejszobra.
A hajózást követően búcsú Szerbiától, átkelés Romá­ni­ába, és to­vább­uta­zás a közeli Herku­les­für­dőre. Ez a hatalmas hegyek között fekvő kisváros az Osztrák-Magyar Monar­chia idején a biro­dalom egyik leghí­re­sebb fürdő­helye volt, nagy­szerű paloták, szál­lodák épültek. Ezeket az épüle­teket az utóbbi években elkezdték felú­jí­tani, még nin­csenek kész a munká­la­tokkal, de ez az épü­let­együt­tes így is jelentős turisz­tikai értéket képvisel.
A herkulesfürdői közös séta és sza­bad­idő után in­du­lás haza­felé a Karán­sebes – Temesvár – Nagylak – Szeged – Kecs­kemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, aztán Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Viminacium – a látogatói központ bejárata
Viminacium – a látogatói központ bejárata

Képgaléria

Palics: a Monarchia fürdővárosának egy szecessziós épülete

Palics: a Monarchia fürdővárosának egy szecessziós épülete

Szabadka szecessziós városházája

a szabadkai városháza tanácsterme

Szabadka színháza

a Zentai csata emlékparkja

a zentai városháza épülete

panoráma Zentára a városháza emlékkilátójából

a zentai csata emlékkiállítása – részlet

Újlak vára - részlet

a neogótikus templom az újlaki várnegyedben

az újlaki neogótikus templom belseje

az eszéki várnegyed – részlet

az eszéki várnegyed – részlet

Eszék hangulatos sétálóutcája

Eszék főtere a katedrálissal

Eszék: a katedrális gyönyörű belsője

Eszék: a belváros szecessziós palotái – részlet

Újvidék: a Mária Neve-templom

Újvidék: a Mária Neve-templom belsője

Újvidék városházája a Szabadság téren

Újvidék jelképe, a Péterváradi erőd

panoráma a Péterváradi erődből

panoráma a Dunára a Péterváradi erődből

Karlóca – Újvidék Szentendréje

Karlóca – a Karlócai béke emlékkápolnája

egy Fruška Gora-i kolostor

belső freskórészletek az egyik Fruška Gora-i kolostorban

hangulatos sétálóutca Belgrádban

Belgrád: a Szent Száva-katedrális

Belgrád: a Kalemegdan-erőd, az egykori nándorfehérvári vár

panoráma a Száva és a Duna összefolyására a belgrádi Kalemegdan-erődből

Zimony: a millenniumi kilátó

panoráma Zimonyra és a Dunára a millenniumi kilátóból

Szendrő középkori várának hatalmas falai

Szendrő vára – részlet

panoráma a Dunára Szendrő várából

a török veszély idején épült Manasija-erődkolostor

a Manasija-erődkolostor – részlet

Topola: a Karađorđević-kápolna

Topola: a Szent György-templom

Topola: a Szent György-templomban lévő Karađorđević mauzóleum

Viminacium – a látogatói központ bejárata

a római kori város maradványai Viminaciumban – részlet

a pazar fekvésű Galambóc vára

Galambóc vára a Duna partján

Lepenski Vir régészeti lelőhelye és múzeuma

gyönyörű táj a Kazán-szorosnál

panoráma a Kazán-szorosra

gyönyörű táj a Kazán-szorosnál

gyönyörű táj a Kazán-szorosnál

a római kori Trajanus híd maradványai Kladovónál

a római kori Trajanus híd maradványai Kladovónál

hajókirándulás a Dunán, a Vaskapu szurdokvölgyében

hajókirándulás a Dunán, a Vaskapu szurdokvölgyében

hajókirándulás a Dunán, a Vaskapu szurdokvölgyében

Decebal dák király sziklából kifaragott monumentális fejszobra a Vaskapu román oldalán

Herkulesfürdő hangulatos központja

Herkulesfürdő: gyönyörűen felújított paloták a Monarchia idejéből

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu