SZICÍLIA, CAPRI, POMPEJI

SZICÍLIA, CAPRI, POMPEJI

Dél-Európa / Olaszország
4*-os szállodák
Cefalú normann-kori bazilikája
185.000 Ft-tól 226.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

9 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. 1 éj­sza­ka a 6. napon a hajón, két­ágyas, für­dő­szo­bás kabinokban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió. (Olasz­or­szág­ban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svéd­asztalt jelentenek.)
Figyelem: A hajón történő utazás alatt (a 6. nap estéjétől a 7. nap reggeléig) a rész­vételi díj és a fél­pan­ziós felár nem tartalmaz étkezést, de a hajó étter­mében ter­mé­sze­te­sen lesz lehe­tő­ség vacsorázni, illetve reggelizni.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. márc. 25 - ápr. 4. 185.000 Ft
2017. máj. 6-16. 209.000 Ft
2017. jún. 4-14. 213.000 Ft
2017. szept. 3-13. 226.000 Ft
2017. okt. 14-24. 213.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést Szicíliába, a hajózást Palermóból Nápolyba, a 10 éj­sza­kai szál­lást, 9 reggelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat, valamint a Capri programhoz tartozó hajó- és kisbuszjegyeket.

Félpanziós felár:41.700 Ft
(9 vacsora)
 
Egyágyas felár:75.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 10 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A népszerű dél-olasz körutazá­sunkat néhány éve úgy szervezzük, hogy Palermóból (Szicí­liából) Nápolyba hajón utazunk, éj­sza­ka. Igaz, így vala­mivel magasabb az utazás össz­költ­sége, viszont elmarad egy egész napos buszozás. Helyette marad idő olyan érdekes Nápoly környéki látni­va­lókra, mint a Vezúv, Ravello, vagy éppen a híres nápolyi Nemzeti Régé­szeti Múzeum.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya

Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi királyok a Nápoly melletti Casertában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély mintá­jára. Hason­lóan Versailles-hoz, a casertai kastélyhoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kastély dísz­ter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Szicília – Taormina

Utazás az olasz csizma orráig Calabria gyönyörű tájain keresztül. Átkelés Szicíliába a Messinai-szoroson, majd to­vább­uta­zás Taorminába. Szicília legnép­sze­rűbb turisz­tikai attrak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúl­vá­nyán fekszik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is megfes­tett görög színház meg­te­kin­té­se. Szállás Taorminától délre (2 éj).

4. nap: Etna, Siracusa

Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Kirándulás az Etnához és Siracusába.
Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. A 2000 m magasan fekvő parkolóból lehe­tőség lesz felmenni felvonóval a csúcs közelébe, körül­belül 2500 méteres magas­ságig. Ezt követően utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görög­ország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
A fakultatív program ára: 6.700 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Piazza Armerina, Agrigento

Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négyzet­mé­ter­nyi padló­mo­za­ikjai világhírűek, és bepillantást engednek az ókori római életmódba. Délután lá­to­ga­tás Agrigen­tóban a híres Temp­lomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapí­tották Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból szár­maznak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (1 éj).

6. nap: Cefalú, Monreale, Palermo

Délelőtt utazás Cefalúba, séta a kis­vá­rosban, mely egy hatalmas szikla­tömb tövében fekszik a ten­ger­parton (han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­köz­pont, erőd­sze­rű normann-kori bazi­lika). Ezután lá­to­ga­tás a Palermo melletti Monrealéban, a világhírű XII. századi dóm meg­te­kin­té­se (gyönyörű moza­ikok).
Délután vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília fővá­ro­sában: szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb.
Az esti órákban elutazás komppal Palermo kikö­tő­jéből, hajózás a Tirrén-tengeren. Éjszaka a hajón, két­ágyas kabinokban (1 éj).

7. nap: Nápoly, Pompeji

Érkezés komppal Nápoly kikötőjébe a kora reggeli órákban.
Is­mer­ke­dés az „Olasz Dél" fővárosával, Nápollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emanuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés során lehe­tő­ség a Nemzeti Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­dagabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pompejiben és Hercu­la­neumban talált műkin­csek nagy részét itt helyezték el.
Délután lá­to­ga­tás Pompejiben, Földünk talán legépebben megmaradt ókori romváro­sában. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­kezett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (3 éj).

8. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello

Körutazás helyi autó­busszal a csodá­latos fekvésű Sorrentói-félszigeten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rámaútjának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­vá­nyai a dóm krip­tá­jában nyug­szanak.)
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilá­tó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki part­vi­dékre leír­ha­tatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).

9. nap: Sorrento, Capri szigete

Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szige­tére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Baran­golás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Anacapri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfedezésére.

10. nap: Vezúv, Orvieto

A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora déle­lőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly váro­sára, a Sorrentói-félszigetre és Caprira. Lehe­tőség sétára a kráterhez.
To­vább­uta­zás a Nápoly – Tivoli – Orvieto út­vo­na­lon. Séta Orvieto kö­zép­ko­ri óváro­sában, az „Itália csodá­jának" is nevezett dóm meg­te­kin­té­se. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

11. nap:

Hazautazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Taormina – a görög színház
Taormina – a görög színház

Képgaléria

Caserta hatalmas kastélya

Caserta kastélyának parkja

Caserta kastélya: szoborcsoport a parkban

a casertai kastély egyik díszterme

Taormina látképe

Taormina: a görög színház

Taormina: a főtér egy részlete

holdbéli táj az Etnán

Siracusa késő barokk katedrálisa

Siracusa – pillantás az óvárosra

Piazza Armerina: mozaikok a római villából – üvegtető alatt

Concordia temploma Agrigentóban

Agrigento: a Héra-templom

Cefalú madártávlatból

pillantás Cefalú óvárosára a tengerpartról

a normann-kori bazilika Cefalúban

Monreale: a dóm

Monreale: a dóm egy belső részlete

a monrealei dóm kerengője

a katedrális Palermóban

Palermo – a Teatro Massimo (a nagyszínház) épülete

Palermo: a Piazza Pretoria

a szicíliai szekér

Nápoly: a Castel Nuovo

Nápoly: a Plebiscito tér

Nápoly: a San Telmo erőd a Plebiscito térről

Nápoly: az I. Umberto Galéria – XIX. századi üzletközpont

Nápoly: a Castel dell’Ovo (Tojás-vár)

szoborcsarnok a nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeumban

Pompeji: a fórum maradványai

Pompeji színháza

falfestmény Pompejiben

Amalfi romantikus partja

Amalfi hangulatos főtere

Amalfi: díszlépcső a dómhoz

Amalfi: a Flavio Gioia tér

pillantás Amalfi keleti részére a tenger felől

Ravello: lélegzetelállító panoráma a Rufolo-palota kertjéből

Sorrento látképe a kikötőből

panoráma a sorrentói partvidékre

Capri hangulatos kikötője

Capri: virágözön Augustus kertjében

Capri szigete – a Faraglioni-sziklák

Capri – panoráma Anacapri faluból

Axel Munthe villájának kertje Caprin

Capri – kilátás Axel Munthe villájából

a Vezúv tetején – alattunk Nápoly városa

Orvieto dómja – „Itália csodája”

Orvieto dómjának homlokzata

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu