SZLOVÉNIA - AZ ALPOK NAPOS OLDALA

SZLOVÉNIA - AZ ALPOK NAPOS OLDALA

Közép-Európa
Szlovénia
pletnák a Bledi-tavon
79.900 Ft-tól 96.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka egy jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (LCD tv, te­le­fon). A nagyméretű belső wellness rész­leg­gel felszerelt szálloda a Szlovén-Alpokban talál­ható, gyönyörű környe­zetben. A részvételi díj tartalmazza a medencék használatát.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív bü­fé­va­cso­ra.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 23-28. 79.900 Ft
2017. máj. 12-17. 84.700 Ft
2017. máj. 24-29. 86.200 Ft
2017. jún. 2-7. (pünkösd)** 88.900 Ft
2017. jún. 14-19. 88.900 Ft
2017. jún. 24-29. 91.700 Ft
2017. júl. 18-23. 96.900 Ft
2017. júl. 25-30. 96.900 Ft
2017. júl. 30 - aug. 4. 96.900 Ft
2017. aug. 8-13. 96.900 Ft
2017. aug. 25-30.** 94.800 Ft
2017. szept. 5-10. 92.800 Ft
2017. szept. 10-15. 91.700 Ft
2017. szept. 23-28. 88.300 Ft
2017. okt. 5-10. 81.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel és medence használattal, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:21.300 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:28.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Szlovénia két gyöngyszeme, a Bledi- és a Bohinji-tó az Alpok legvad­re­gé­nye­sebb tavai közé tar­toz­nak. Kris­tály­tiszta vizükben fenséges mész­kő­hegyek tükrö­ződnek vissza. A jó levegő, a kellemes strandok, a gyönyörű táj, a környék nagy­szerű kirán­du­ló­he­lyei fe­lejt­he­tet­lenné teszik az ott-tar­tóz­ko­dást. A csoportok 5 éjszakát töl­te­nek a Szlovén-Alpokban, és innen indulnak Szlo­vé­nia más ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek felfedezésére is.

1. nap: Ljubljana

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6.30-kor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Celje – Ljubljana (a **-gal jelölt időpontoknál a Veszprém – Körmend – Rédics – Celje – Ljubljana) út­vo­na­lon. Vá­ros­né­zés a szlovén fő­vá­ros­ban: pano­ráma a várból, Szé­kes­egy­ház, Hármas híd, Preseren tér, kö­zép­ko­ri negyed, Vá­ros­háza, Nemzeti Könyvtár stb. A közös séta után szabad program, majd to­vább­uta­zás a Júlia-Alpok lábainál fekvő szállodához (5 éj).

2. nap: Bledi-tó, Bled vára, pletnázás, Vintgar-szurdok

Barangolás a közeli Bledi-tónál, Szlovénia híres nagy­vi­lági üdülő­helyén. Séta Bled váro­sában, szabad program. Láto­gatás a kö­zép­ko­ri lovag­várban, mely a tó fölé maga­sodó szikla­csúcson áll, majd plet­názás a tó kis szige­tére, az ősi kegy­temp­lom meg­te­kin­té­se. (A pletna egy kb. 20 személyes csónak, aminek végében áll az evezős). A bledi program után séta a vad­re­gé­nyes Vintgar-szurdokban.
Visszaérkezés a szállodába a délutáni órákban úgy, hogy vacsora előtt még maradjon idő a szálloda kör­nyé­kén egy sétára, túrára vagy a szálloda kiváló wellness szol­gál­ta­tá­sa­inak igénybevételére.

3. nap: Postojna, Predjama, Isonzo völgye

Kirándulás a Szlovén Karszt­hegységbe. Elő­ször lá­to­ga­tás a világhírű Postojnai csepp­kő­bar­langban. A turis­tákat egy kisvonat viszi a barlang belse­jébe, ahol egy barlang­séta követ­kezik a válto­zatos csepp­kő­cso­dák vilá­gában. Ezután az egészen meg­hök­ken­tő fekvésű Predjama várat (barlang előtti vár) tekintjük meg. Az erődít­ményt egy 123 méter magas szikla­fal köze­pére, egy barlang nyílása elé építették, gyakor­la­tilag beve­he­tetlen volt.
Délután vissza­uta­zás a szállo­dába Szlo­vénia híres alpesi útján, a Soča (Isonzo) folyó vad­re­gé­nyes völgyében (fotó­szünetek). A Soča (Isonzo) folyó völgyének nagy kato­na­te­me­tőiben sok magyar is nyugszik, hiszen az I. világ­há­bo­rúban éveken keresztül itt húzó­dott a front Olasz­or­szág és az Osztrák-Magyar Monar­chia között. Láto­gatás egy kato­na­te­metőben, vala­mint pihenő egy I. világ­há­borús erődítménynél.

4. nap: Bohinji-tó, Savica-vízesés, Vogel-hegy, Ribčev Laz

Barangolás a Bohinji-tó kör­nyé­kén. Rövid túrá­zási lehe­tő­ség a vad­re­gé­nyes Savica-vízeséshez (itt ered a Száva folyó), majd a környék híres kilátó­pontja, a tó fölé magasló Vogel-hegy követ­kezik (kabinos felvonó 1530 méter magasba). Ezután séta a tó partján fekvő han­gu­la­tos falucs­kában, Ribčev Lazban.
Visszaérkezés a szállodába a délutáni órákban úgy, hogy vacsora előtt még maradjon idő a szálloda kör­nyé­kén egy sétára, túrára vagy a szál­loda kiváló wellness szolgál­ta­tá­sa­inak igénybevételére.

5. nap: ©kocjan, Miramare kastély, Trieszt

Pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve lehe­tő­ség egyé­nileg túrázásra.
Fakultatív program: Utazás az olasz határ köze­lében fekvő vad­ro­man­tikus ©kocjani barlanghoz (UNESCO vi­lág­örök­ség). A barlang erede­ti­ségét az adja, hogy benne a Reka folyó egy 1400 méter hosszú, egyes helyeken 150 méter mély föld­alatti kanyont vájt magának. Délután átruc­canás Olasz­or­szágba, lehe­tő­ség a Trieszt melletti roman­tikus fekvésű Miramare kastély, Habsburg Miksa főherceg palo­tájának meg­te­kin­té­sé­re. A gaz­dagon díszí­tett belső termek és a látvá­nyos park meglá­to­ga­tása után rövid séta Triesztben, az egykori Osztrák-Magyar Monar­chia leg­na­gyobb kikö­tő­váro­sában.
A fakultatív program ára: 5.600 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

6. nap: ©kofja Loka, Maribor

Délelőtt is­mer­ke­dés a szép fekvésű ©kofja Lokával, Szlovénia mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb kisvá­ro­sával, majd indulás haza­felé. Útközben séta a Dráva parti Mariborban, Szlovénia második leg­na­gyobb váro­sában. (Maribor 2012-ben az Európa Kultu­rális Fővá­rosa cím birto­kosa volt.)
Hazautazás a Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok – Székesfe­hér­vár – Budapest (a **-gal jelölt időpontoknál a Rédics – Körmend – Veszprém – Székesfehérvár – Budapest) út­vo­na­lon. Érkezés az esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitvatartások és az időjárás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Predjama: a barlang előtti vár
Predjama: a barlang előtti vár

Képgaléria

a Szlovén Alpok vonulatai – részlet

Ljubljana vára az óváros felett

a Hármas híd és a Preseren tér Ljubljanában

a ljubljanai városháza

Ljubljana látképe a várból

a Bledi-tó, háttérben a Karavankák

pletnák a Bledi-tavon, háttérben a meghökkentő fekvésű vár

pletnázás a Bledi-tavon, háttérben a vár

az ősi kegytemplom a Bledi-tó szigetén

panoráma Bled várából

a vadregényes Vintgar-szurdok

a vadregényes Vintgar-szurdok

a Postojnai cseppkőbarlang csodái

a meghökkentő fekvésű Predjama vár

olaszos település az Isonzo völgyében

I. világháborús erődítmény az Isonzo völgye közelében

I. világháborús katonatemető

a sziklák között megbújó Savica-vízesés

panoráma a Vogel-hegy kabinos felvonójából

panoráma a Bohinji-tóra a Vogel-hegyről

a Bohinji-tó

Ribčev Laz temploma a Bohinji-tónál

séta a hangulatos Ribčev Lazban

föld alatti kanyon a Škocjani-barlangban

a Škocjani-barlang – ebben a teremben ér véget a barlangtúra

a Miramare kastély az Adriai-tengernél

a Miramare kastély és parkja – részlet

a Monarchia idején épült trieszti városháza

a szép fekvésű Škofja Loka

a várdomb Škofja Lokában

Škofja Loka hangulatos főtere

Maribor díszes főtere a Szentháromság oszloppal

Maribor – a Vártér, háttérben a ferences templom tornya

Maribor egykori várkastélya

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu