THAIFÖLD - A TÁVOL-KELET VARÁZSA I.

körutazás és üdülés

THAIFÖLD - A TÁVOL-KELET VARÁZSA I.

körutazás és üdülés

Európán túl / Ázsia
4*-os szállodák
pillantás a Nong Nooch trópusi kertre
275.000 Ft
online jelentkezés lezárva
12 nap / 9 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokig és vissza. Thaiföl­dön lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú repü­lési szaka­szokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzem­anyag­fel­vétel céljából. Ezeken a nagy­mé­retű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re hasz­nálnak az utazási irodák.

Szállás

9 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (a szállo­dáknak van saját szabad­téri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkon­dici­onáló, műholdas tv, telefon, hűtő­szek­rény vagy minibár áll uta­saink rendelkezésére).

Ellátás

Büféreggeli, a 3., az 5. és a 6. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora a 4. naptól.

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. febr. 19 - márc. 2.
 
# 2017. márc. 12-23.
 
2017. nov. 6-17. 275.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 25 - dec. 6. 275.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 112.100 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a fel­so­rolt progra­mo­kat a fakul­ta­tívok kivé­te­lével, a szük­séges belé­pő­dí­ja­kat, a 9 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a 3., 5. és 6. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig és a helyi ide­gen­ve­zetéseket.

# A februári és márciusi csoport leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Vacsora felár:43.000 Ft
(7 bőséges vacsora a 4. nap­tól)
 
Egyágyas felár:92.300 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokba.

2. nap: Bangkok

Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pihe­nés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszi­kus táncok
Vacsora egy thai étteremben jelleg­zetes thai­földi éte­lek­kel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öltö­zött thai táncosok bemu­ta­tó­jában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 6.300 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

3. nap: Bangkok

Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­keivel, egzo­ti­ku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), vala­mint a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolos­tort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pontjai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lo­mával és a szemet gyö­nyör­köd­te­tő Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi étte­remben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel két­szer annyit látnak utasa­ink, mint a Bangkokban szokásos fél­na­pos (3-4 órás) város­néző programokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom

Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­medencéjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autóbuszos kirándulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ köze­lébe (trópusi esőerdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­nalat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadi­fog­lya­ikkal. Az ember­telen kö­rül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsungelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a katona­te­me­tőben és az egy­kori fogoly­tábor helyén beren­de­zett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb budd­hista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi

Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Láto­gatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palota­együt­tesben, mely a thai királyok nyári rezi­den­ciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város év­szá­za­do­kon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­li­záció köz­pontja volt, míg­nem a burma­iak az 1760-as években kifosz­tották. A jó álla­potban lévő romok a trópusi környe­zetben le­nyű­gö­ző hatást gyako­rolnak a turis­tákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kise­rődök stb.). Ebéd egy helyi étteremben.
A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyan­csak ősi város, ahol a khmer (kambo­dzsai) építő­mű­vé­szet számos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővá­rosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgy­ne­ve­zett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizs­föl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai

Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a za­rán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­sze­rűbb Buddha ábrá­zolás Thai­földön. Ennek meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás egy közeli néprajzi múze­umban, ahol főleg fából és bambuszból készí­tett helyi hasz­nálati tár­gyakat mutatnak be.

Közép-thai­földi kirán­du­lá­sunk fő állo­mása Sukhothai romvá­rosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. szá­zad­ban virágzó Sukhothai király­ság a thai törté­nelem első nagy kor­szaka volt. Az arany­kor­ként emle­ge­tett első független Thai Királyság fővá­ro­sának marad­vá­nyait tekint­hetjük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsungel borított.
Ebéd egy helyi étte­remben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Thaiföld skanzenje, egzotikus park

Búcsú Bangkoktól, utazás Pattayára. Útközben meg­álló Thaiföld skan­zen­jénél, amely a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múze­uma. Az ország minden részéből hoztak ide épüle­teket, illetve Thaiföld legtöbb híres épüle­tének máso­latát is felé­pítet­ték. A láto­gatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építé­szeti kincse­ivel és népraj­zával. Délután lá­to­ga­tás egy Pattayához közeli egzo­tikus parkban (szikla­kertek, megkö­ve­se­dett fák, egzo­tikus növé­nyek, állatok, krokodil show stb.). Szál­lás Pattaya mellett, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

8. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert

Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: kitűnő étter­mek, szóra­ko­zó­he­lyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­köz­pontok, spor­to­lási lehe­tő­ségek, ren­ge­teg nap­fény, úszó­me­dencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb.
Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilo­mé­terre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­tá­ción kívül elefánt show és thai folklór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a látogatókat.
Fakultatív program: Alcazar show
Látvá­nyos revüműsor a híres transz­vesz­tita együttes előadásában.
A fakultatív program ára: 6.100 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

9. nap: Pattaya, Samet-sziget

Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Samet szige­tére, stran­do­lási lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a hely­szí­nen fize­tendő, ga­ran­tált indulás.

10. nap: Pattaya, Mini Sziám

Szabad program Pattayán.
A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei látha­tóak Földünk leghí­re­sebb épü­le­te­inek kicsi­nyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, a maket­teket nappali fényben és esti dísz­ki­vi­lá­gí­tás­ban is meg­cso­dál­hatják.

11. nap: Pattaya, Elefánt farm

Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).
Fakultatív program: Elefánt farm
Félnapos kirándulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefánt­háton, bemu­tatják a környék élővi­lágát egy rövid erdei séta kere­tében, majd ökör­fo­gattal viszik vissza a láto­ga­tókat a farm központ­jába, az ebéd helyszínére.
A fakultatív program ára: 19.500 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.
Este transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thai­földről.

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Képgaléria

az Arany Buddha Templom legendás szobra

Buddha-szobrok sora a bangkoki Fekvő Buddha Templomában

a Fekvő Buddha Templom 46 méter hosszú szobra

a bangkoki királyi palota – részlet

a bangkoki királyi palota – részlet

Bangkok: a Hajnal Temploma

kapuőrzők a Hajnal Templomának egyik bejáratánál

a Damnern Saduak úszó piac

a világhírű híd a Kwai folyó felett

a Bang Pa-In palotaegyüttes – egykori királyi rezidencia

Ayutthaya lenyűgöző romvárosa – részlet

Ayutthaya lenyűgöző romvárosa – részlet

Lopburi: a Majom-templom

a phitsanuloki Chinnarat Buddha

Phitsanulok – a Wat Mahathat

Sukhotai – az egykori főváros ősi emlékei

Buddha-szobor Sukhothai-ban

Thaiföld skanzenje – a Sanphet Prasat palota

Thaiföld skanzenje – a Dusit Maha Prasat palota

Thaiföld skanzenje – az Istenek Kertje

krokodilshow

részlet a Nong Nooch trópusi kertből

a Samet-sziget fehér homokos partja

Mini Sziám – részlet

Mini Sziám – részlet

elefánt-show a farmon

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu