THAIFÖLD - A TÁVOL-KELET VARÁZSA II.

nagy thaiföldi körutazás

THAIFÖLD - A TÁVOL-KELET VARÁZSA II.

nagy thaiföldi körutazás

Európán túl / Ázsia
4*-os szállodák
Phitsanulok: Wat Mahathat – részlet
363.000 Ft
online jelentkezés lezárva
14 nap / 11 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza, Thai­földön lég­kon­dicio­nált autó­busszal. A 9. napon Chiang Maiból Bangkokba repülőgéppel.

A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú repü­lési szaka­szokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzem­anyag­fel­vétel céljából. Ezeken a nagy­mé­retű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gépek ese­tében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás

11 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (a szállo­dáknak van saját szabad­téri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkon­di­ci­onáló, műholdas tv, telefon, hűtő­szek­rény vagy minibár áll uta­saink rendelkezésére).

Ellátás

Büféreggeli, a 3., 5., 6., 7., 8. és 9. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora.

Időpontok

Részvételi díj

# 2017. febr. 16 - márc. 1.
 
2017. nov. 9-22. 363.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 118.200 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve Thaiföldön a belső járatot is), a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a fel­so­rolt progra­mo­kat a fakul­ta­tívok kivé­te­lével, a szük­séges belé­pő­dí­ja­kat, a 11 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a 3., 5., 6., 7., 8., és 9. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig és a helyi idegenvezetéseket.

# A februári csoport leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.

Vacsora felár:38.500 Ft
(7 bőséges vacsora a 4., 5., 6., 7. és a 10., 11., 12. napon. A többi napon nincs vacsora, de akkor van ebéd vagy esti fakultatív program vacsorával.)
 
Egyágyas felár:110.000Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kok­ba.

2. nap: Bangkok

Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pi­he­nés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus táncok
Vacsora egy thai étteremben jelleg­zetes thai­földi éte­lekkel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öltö­zött thai tánco­sok bemu­ta­tó­jában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 6.300 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

3. nap: Bangkok

Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­ke­ivel, egzo­ti­ku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), valamint a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolos­tort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pontjai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lo­mával és a szemet gyö­nyör­köd­te­tő Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi étteremben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak uta­saink, mint a Bang­kokban szokásos fél­na­pos (3-4 órás) város­néző programokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom

Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­dencéjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autóbuszos kirán­dulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ köze­lébe (trópusi esőerdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­nalat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadi­fog­lya­ikkal. Az ember­telen kö­rül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsungelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a kato­na­te­me­tőben és az egykori fogoly­tábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb budd­hista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi

Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Láto­gatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palota­együt­tesben, mely a thai királyok nyári rezi­den­ciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város év­szá­za­do­kon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­li­záció központja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosz­tották. A jó álla­potban lévő romok a trópusi környe­zetben le­nyű­gö­ző hatást gyako­rolnak a turis­tákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kise­rődök stb.). Ebéd egy helyi étteremben.
A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi város, ahol a khmer (kambo­dzsai) építő­mű­vé­szet számos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővá­rosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­ve­zett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizs­föl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai, Lampang

Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a za­rán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­sze­rűbb Buddha ábrá­zolás Thaiföldön. A temp­lom meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás Sukhothai romváro­sába (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. században virágzó Sukhothai királyság a thai törté­nelem első nagy kor­szaka volt. Az arany­kor­ként emle­ge­tett első független Thai Királyság fővá­ro­sának marad­vá­nyait tekint­hetjük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsungel borí­tott. Ebéd egy helyi étte­remben, majd utazás északi irányba. Lampang köze­lében az egyik leg­szebbnek tartott észak-thai stílusú temp­lomot, a Phra That Lampang Luangot csodál­hatjuk meg. Ezután rövid vá­ros­né­zés Lampangban lovas szeke­rekkel, melyek még ma is igen kedvelt és haszná­latos közle­ke­dési eszköznek számí­tanak ebben a városban. Szállás Lampangban (1 éj).

7. nap: Phayao-tó, hegyi törzsek, Aranyháromszög, hajózás a Mekong folyón

Elutazás Lampangból az ország északi csücske felé, útközben megálló a han­gu­la­tos Phayao-tónál. A déli órákban néhány hegyi törzs, köztük a padongok (hosszú­nya­kúak) életével ismer­ked­hetünk meg. A hegyek közt megbúvó kis falvakban az évszá­zadok során sajátos kultúrák alakultak ki. A nap to­váb­bi részét a híres Arany­há­rom­szögben töltjük. Burma, Laosz és Thai­föld közös határ­vi­dékét hívják így, melynek falva­iban az ottlakók mákter­mesz­téssel és ópium előál­lí­tással foglal­koztak év­szá­za­do­kon ke­resz­tül. Ebéd egy helyi étte­remben, majd hajó­ká­zás az országok közötti határt jelentő Mekong folyón.
Szállás Chiang Raiban (1 éj).

8. nap: Chiang Rai, Mae Kajan források, Chiang Mai

A Rong Khun temp­lom meg­te­kin­té­se. A hófe­hérben pompázó temp­lom egy thai kortárs festő­mű­vész fantá­ziadús alko­tása. Ezt köve­tően utazás Chiang Maiba, útközben pihenő a Mae Kajan forró vizes forrá­soknál. Ebéd egy helyi étte­remben. Chiang Mai Thaiföld második leg­na­gyobb városa, egyben az északi ország­rész fővá­rosa. Is­mer­ke­dés a híres észak-thai kézműves termékek készí­tésével: gyönyö­rűen díszí­tett papír­er­nyők, fafa­rag­vá­nyok, selyem­áruk. Szállás Chiang Maiban (1 éj).
Fakultatív program: Khantoke vacsora és észak-thai táncok bemutatója
A fakultatív program ára: 5.100 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

9. nap: Chiang Mai, Elefánt szafari, Orchidea farm

Látogatás egy elefánt farmon, ahol bemu­tatót látha­tunk arról, hogy a helyiek milyen munkákra tudják hasz­nálni az ele­fántok erejét a dzsungelben.
Fakultatív program: Elefánt szafari
Lehetőség egy kisebb túrát tenni elefánt­háton, majd ökör­fo­gattal közle­kedve ismer­ked­hetnek meg a láto­gatók a környék élővi­lá­gával. A program utolsó részeként tuta­jozás a Mae Tang folyón.
A fakultatív program ára: 11.300 Ft (ga­ran­tált in­dulás).
Ebéd egy helyi étteremben, amely egy orchidea far­mon talál­ható. Az észak-thai­földi körutazás utolsó prog­ramja a Chiang Mai mellett egy domb­tetőn ma­ga­so­dó gyönyörű Wat Doi Suthep meg­te­kin­té­se, me­lyet az ország egyik legszen­tebb helyének tar­tanak.
Az esti órákban elutazás repülőgéppel Bangkokba, szállás (1 éj).

10. nap: Krokodil farm, Thaiföld skanzenje

Utazás Pattayára. Útközben lá­to­ga­tás a világ egyik leg­na­gyobb krokodil farmján, lehe­tő­ség a krokodil show meg­te­kin­té­sé­re is.
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Thaiföld skan­zenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múze­uma. Az ország minden részéből hoztak ide épüle­teket, illetve Thaiföld legtöbb híres épüle­tének máso­latát is felé­pí­tették. A láto­gatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építé­szeti kincse­ivel és népraj­zával. Szállás Pattaya mellett, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (3 éj).

11. nap: Pattaya, Samet-sziget

Szabad program Pattayán.
Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsi­ának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: kitűnő étter­mek, szóra­ko­zó­helyek, olcsó piacok, lég­kon­di­cio­nált bevá­sár­ló­köz­pontok, spor­to­lási lehe­tő­ségek, ren­geteg napfény, úszó­me­dencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Samet szige­tére, stran­dolási lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a hely­színen fize­tendő, ga­ran­tált indulás.
Fakultatív program: Alcazar show
Látvá­nyos revü­műsor a híres transz­vesz­tita együttes előadásában.
A fakultatív program ára: 6.100 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

12. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert, Mini Sziám

Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilométerre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­tá­ción kívül elefánt show és thai folk­lór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a látogatókat.
A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makett­jei látha­tóak Földünk leghí­re­sebb épü­le­tei­nek kicsi­nyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, a maket­teket nappali fény­ben és esti dísz­ki­vi­lá­gí­tás­ban is meg­cso­dál­hatják.

13. nap: Pattaya

Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).
Este transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thai­földről.

14. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

elefánt alkotás közben
elefánt alkotás közben

Képgaléria

az Arany Buddha Templom legendás szobra

Buddha-szobrok sora a bangkoki Fekvő Buddha Templomában

a Fekvő Buddha Templom 46 méter hosszú szobra

a bangkoki királyi palota – részlet

a bangkoki királyi palota – részlet

Bangkok: a Hajnal Temploma

kapuőrzők a Hajnal Templomának egyik bejáratánál

a Damnern Saduak úszó piac

a világhírű híd a Kwai folyó felett

a Bang Pa-In palotaegyüttes – egykori királyi rezidencia

Ayutthaya lenyűgöző romvárosa – részlet

Ayutthaya lenyűgöző romvárosa – részlet

Lopburi: a Majom-templom

a phitsanuloki Chinnarat Buddha

Phitsanulok – a Wat Mahathat

Sukhotai – az egykori főváros ősi emlékei

Buddha-szobor Sukhothai-ban

a Lumpang Luang templom Lampang közelében

padong lány Észak-Thaiföldről

egy kortárs alkotás: a Rong Khun templom Chiang Raiban

a Mae Kajan források

a Wat Doi Suthep templom Chiang Mai mellett

elefántszafari Chiang Mai környékén

az orchidea farm egy részlete

a Samet-sziget fehér homokos partja

részlet a Nong Nooch trópusi kertből

Mini Sziám – részlet

Mini Sziám – részlet

az Alcazar show egyik táncosa

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu