TÖRÖKORSZÁG CSODÁI I.

ősi kultúrák, iszlám emlékek, természeti csodák Ázsia kapujában

TÖRÖKORSZÁG CSODÁI I.

ősi kultúrák, iszlám emlékek, természeti csodák Ázsia kapujában

Dél-Európa / Törökország
4*-os szállodák Törökországban
a Kék-mecset Isztambulban
149.500 Ft-tól 156.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
10 nap / 9 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás oda- és visszaútban Szófiában, egy jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

7 éj­sza­ka Törökországban, 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió – büfé­reg­geli, vacsora. (A legtöbb szál­lo­dá­ban a vacsora is svédasztalos.)
Figyelem: Odaútban a határ­át­ke­lések és az óra­át­ál­lítás miatt elkép­zel­hető, hogy helyi idő szerint csak 21 óra körül érnek a csoportok Szófi­ába. Ezért az első este nem bizto­sí­tunk vacsorát, helyette egy ebédet kapnak a csoportok Tö­rök­or­szágban.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 13-22. (húsvét) 149.500 Ft
2017. okt. 10-19. 156.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést a Darda­nel­lákon, a 9 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a helyi ide­gen­ve­ze­tőt és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (indulástól érkezésig), de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj tehát tartalmazza a török helyi idegen­ve­zető mellett a Fe­hér­vár Travel jól felké­szült idegen­ve­ze­tő­jének költ­sé­geit is, akinek jelen­léte tapasz­ta­la­taink szerint a köru­tazás sike­res­sé­gének egyik fontos feltétele.

Egyágyas felár:57.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:34.500 Ft
 

Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen sze­mé­lyen­ként összesen kb. 5 EUR borra­valót illik adni a helyi idegen­vezetőnek.

Török vízum: 2014 februárjától magyar á­llam­pol­gároknak a török­országi belé­péshez nem szük­sé­ges vízum.

Figyelem: Az útlevélnek a haza­ér­ke­zés­től szá­mít­va még 6 hó­napig érvé­nyesnek kell lennie.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Belgrád – Niš – Szófia út­vo­na­lon. Szállás a bolgár fő­vá­ros­ban (1 éj).

2. nap: Rodostó, Isztambul

Bulgárián keresztül Plovdiv érintésével érkezés Török­országba a délutáni órákban. Rodostóba megér­kezve a Rákóczi-ház és em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­se. Itt töltötte életének utolsó 15 évét száműzetésben II. Rákóczi Ferenc és a többi bujdosó. To­vább­uta­zás a Márvány-tenger mentén Isztam­bulba. Szállás a belvá­rosban (2 éj).

3. nap: Isztambul

Isztambul a világ egyetlen városa, amely két föld­részen épült. Külön­le­ges­sége azonban nem csak ebből ered, hanem gaz­dag múlt­jából is: Konstan­ti­nápolyt a Bizánci Császárság, majd az Oszmán Biro­dalom fény­ko­rában a világ köldö­ke­ként emle­gették. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük az Aya Sofia temp­lomot (1400 éve a keresz­tény világ leg­na­gyobb temp­loma volt), a Topkapi szerájt (a török szul­tánok egykori palota­együttese), a Sultanahmet Mecsetet (a híres Kék Mecset a 6 mina­retjével), vala­mint a hatalmas föld alatti cisz­ter­nákat. A nap során lehe­tő­ség lesz fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra az Európát Ázsiától elvá­lasztó tenger­szo­roson, a Boszporuszon.

4. nap: Ankara

Elutazás Ankarába. Érkezés a kora délutáni órákban, majd rövid is­mer­ke­dés a török fővá­rossal. Ankara a köztár­saság kiki­ál­tá­sával vette át Isztambultól a fővá­rosi címet 1923-ban. Láto­gatás a világ­hírű „Anatóliai Civi­li­zá­ciók" Múze­umban (az ókori művé­szetek és kézmű­vesség való­ságos kincses­háza). To­vább­uta­zás Kappadókiába, szállás (2 éj).

5. nap: Kappadókia

Barangolás Kappadókia mesébe illő tájain. A nap során látjuk a hold­béli tájakra emlé­kez­tető szik­la­for­mákat a barlang­la­ká­sokkal, a Szerze­tesek völgyének tündér­ké­mé­nyeit, Göreme nagy­szerű szabad­téri múze­umát a sziklába vájt kolos­torral és temp­lo­mokkal (gyönyörű freskók), valamint a meg­hök­ken­tően érdekes föld alatti várost Derinkuyuban vagy Kaymakliban. Délután rövid időre ellá­to­gatunk egy helyi ékszer­ké­szítő műhelybe is (is­mer­ke­dés az ékszer­ké­szí­téssel, illetve vásár­lási lehe­tő­ség).
Este fakultatív lehe­tő­ség egy török esten való rész­vé­telre egy han­gu­la­tos barlang­mu­la­tóban (gaz­dag folklór- és hastánc-bemutató).

6. nap: Sultanhani karavánszeráj, Konya

Utazás nyugati irányba az Anatóliai-fennsíkon. Az első megállónk Sultanhani, itt talál­ható az egyik legjobb álla­potban megma­radt karaván­szeráj az egykori Selyemút mentén. A karaván­szeráj meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Konyába, a törö­kök szent váro­sába (a „táncoló dervi­sek” szerze­tes­rend központja), lá­to­ga­tás a híres Mevlána Múzeumban. Szállás Pamukkaléban (1 éj).

7. nap: Pamukkale, Hierapolis, Ephesos, Szűz Mária háza, Kusadasi

A pamukkalei táj méltán nevezhető Török­ország egyik leg­fan­tasz­ti­ku­sabb termé­szeti csodá­jának. Séta a fehéren csillogó termál­vizes mészkő-gipsz tera­szokon, melyek már messziről hívo­gatják az arra tévedt láto­gatót. Is­mer­ke­dés az ókori Hierapolis város romja­ival, mely a pamukkalei termál­víznek köszön­he­tően a Római Biro­dalom egyik híres fürdő­vá­rosa volt. Ezt köve­tően utazás az Égei-tenger irányába. A Kusadasi mellett fekvő Ephesos az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az itteni Artemis-temp­lom a világ hét csodája közé tarto­zott. A jó álla­potban lévő romváros ma Török­ország leg­fon­to­sabb régé­szeti ne­ve­zetes­sé­ge. Ephesos meglá­to­ga­tása után Selcuk köze­lében azt a házat tekintjük meg, ahol Szűz Mária élete utolsó éveit töltötte. A nap zárá­saként kitérőt teszünk egy bőrfel­dol­gozó üzembe. A helyiek rövid divat­be­mu­tató kere­tében ízelítőt adnak az igényes termé­ke­ikből, amelyek ter­mé­sze­te­sen meg is vásá­rol­hatóak. Szállás az Égei-tenger partján fekvő Kusadasiban (1 éj).

8. nap: Pergamon, Trója

Elutazás észak felé, Pergamon ősi váro­sába. A 300 méteres magas­ságban épült Akropolisz már elhe­lyez­kedése folytán is ámu­latba ejti a láto­gatót. Követ­kező prog­ramunk Trója romjainak meg­te­kin­té­se. A romok közt sétálva életre kelnek az ókori világ istenei és hősei. Trójában látható a legendás faló óriási máso­lata is. Szállás Canakkaléban (1 éj).

9. nap: Dardanellák, Edirne

Kompátkelés az Európát Ázsiától elválasztó tenger­szoroson, a Dardanellákon, majd to­vább­uta­zás Edirnébe. A híres Selimiye-dzsámi meg­te­kin­té­se után utazás Magyar­ország felé az odau­tazás útvonalán. Szállás Szófiában (1 éj).

10. nap: Szófia

Kora délelőtt rövid séta Szófia központjában, majd haza­uta­zás a Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

az ókori könyvtár romjai Ephesosban
az ókori könyvtár romjai Ephesosban

Képgaléria

a Rákóczi-ház Rodostóban

a Rákóczi-ház Rodostóban

az Aya Sofia monumentális épülete Isztambulban

az Aya Sofia egy belső részlete

Isztambul – a Topkapi szeráj kapuja

Isztambul – a Topkapi szeráj egy részlete

Isztambul – a Topkapi szeráj egy belső részlete

az isztambuli Kék Mecset a hat minaretjével

a Kék-mecset impozáns épülete Isztambulban

Isztambul – a Kék Mecset izniki csempéi

a ciszternák Isztambulban

nyüzsgő isztambuli kikötő

az isztambuli Ortaköy-mecset a Boszporuszról

a Dolmabahce palota a Boszporuszról

Ankara – utcarészlet

kilátás a kappadókiai Uçishar városára

Kappadókia – a sziklába vájt barlanglakások

mesébe illő kappadókiai táj

tündérkémények Kappadókiában

tündérkémények Kappadókiában

Kappadókia – a Szerzetesek völgye

karavánszeráj Sultanhaniban

a híres konyai Mevlána Múzeum

Pamukkale fehéren csillogó termálvizes teraszai

Pamukkale fehéren csillogó termálvizes teraszai

az ókori Hierapolis színházának maradványai Pamukkáléban

ókori színház Ephesosban

Ephesos – az ókori könyvtár épületének maradványai

Ephesos – az ókori könyvtár épületének maradványai

Mária szobor a Szűz Mária házához vezető úton

Pergamon ősi romjai

az Akropolisz Pergamonban

Trója romjai

Trója – a legendás faló másolata

Edirne – a Selimiye-dzsámi

az Alekszander nyevszkij-székesegyház Szófiában

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu