TÜRINGIA ÉS SZÁSZORSZÁG

TÜRINGIA ÉS SZÁSZORSZÁG

Nyugat-Európa / Benelux országok és Németország
3-4*-os szállodák
a Bastei lenyűgöző sziklavilága
123.500 Ft-tól 132.200 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

3 éj­sza­ka Türingiában egy Erfurt környéki 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban és 4 éj­sza­ka Szász­or­szág­ban egy Drezda környéki 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív vacsora.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 11-18. 123.500 Ft
2017. jún. 21-28. 111.350 Ft
131.000 Ft helyett
2017. szept. 22-29. 132.200 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:36.200 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:34.900 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Passau – Regensburg út­vo­na­lon Türingiába. Szállás Erfurt kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Wartburg vára, Eisenach, Schmalkalden

A délelőtti programunk az Eisenach városa fölött emel­kedő Wartburg vára, mely ezer szállal kötődik a német törté­ne­lemhez, egy­fajta nemzeti emlék­helye Német­or­szágnak. Nekünk magya­roknak is fontos ez a hely, hiszen II. András királyunk lánya, Árpád-házi Szent Erzsébet (a szegé­nyek jóte­vője) itt élte rövid életének nagy részét. Itteni tevé­keny­sé­gének a követ­kez­ménye, hogy Euró­pában ő a kö­zép­ko­ri magyar törté­nelem leg­is­mer­tebb szemé­lyi­sége.
A várkas­tély pompás dísz­termei közül kiemel­kedik az Énekesek csarnoka (mely a híres kö­zép­ko­ri dalver­seny emlé­kére készült), és az a szoba, ahol gyönyörű moza­ikok mesélik el Szent Erzsébet életét. A dísz­termek közös bejá­rása után lehe­tő­ség lesz a várkas­tély párat­lanul gaz­dag kincs­tá­rának meg­te­kin­té­sé­re. Látjuk majd a Luther-szobát is, ahol Luther Márton 1521-ben németre fordí­totta a Bibliát.
A déli órákban sétát teszünk Eisenachban (Johann Sebastian Bach szülő­vá­ro­sában), majd rövid sza­bad­idő után to­vább­uta­zás Schmalkaldenbe. Ez a kisváros a Türingiai-erdő nevű hegység déli lába­inál fekszik. Az óváros épüle­te­inek nagy része késő kö­zép­ko­ri favázas ház, nem csoda, hogy a láto­gatók hamar bele­sze­retnek ebbe a bájos tele­pü­lésbe. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd a Türingiai-erdőn keresztül vissza­uta­zás a szállodába.

3. nap: Weimar, Erfurt

A délelőttöt Weimarban, Goethe és Schiller váro­sában töltjük. Weimar főleg gaz­dag kul­tu­rá­lis örök­sé­gének köŽszön­he­tően világ­hírű, az irodalom, a zene, a művé­szetek városa. Megér­kezés után város­néző séta követ­kezik: Német Nemzeti Színház, Goethe és Schiller emlék­műve, Schiller-ház, Piac tér, Szent Péter és Pál-temp­lom, hercegi kastély, Goethe-ház stb. A közös séta után sza­bad­idő, lehe­tő­ség a hercegi kastély (pompás dísz­termek, páratlan műkin­csek) meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután utazás a közeli Erfurtba, Türingia tarto­mány fővá­ro­sába. Sokak szerint a 16 német tarto­mányi főváros közül Erfurtnak van a leg­szebb belvá­rosa, szám­ta­lan gyönyörű épület megma­radt az elmúlt évszá­za­dokból, egyfajta szabad­téri múzeum az egész óváros. Egészen kü­lön­le­ges neve­ze­tesség a Krämerbrücke (a Szató­csok hídja), melyen végig bájos késő kö­zép­ko­ri favázas házak sora­koznak. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség az Egapark meg­te­kin­té­sé­re. Az Egapark Német­or­szág egyik leg­na­gyobb és egyik leg­szebb tema­tikus virá­gos­kertje. Egy kis ízelítő a látni­va­lókból: japán­kert, rózsás kert, szobor kert, óriási üvegház (benne kaktu­szok, orchi­deák, trópusi növé­nyek, pillangók, hüllők stb.).

4. nap: Naumburg, Lipcse

Búcsú Türingiától, utazás a híres vásárváros, Lipcse felé. Útközben megállunk a Szász-Anhalt tarto­mányhoz tartozó Naumburgban. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó dóm épü­let­együt­tese Német­ország leg­ér­té­ke­sebb kö­zép­ko­ri műem­lé­kei közé tartozik. Ugyan­akkor érdemes a városban is egy sétát tenni ide­gen­ve­ze­tőnkkel (szép főtér, han­gu­la­tos polgár­házak, kü­lön­le­ges plébá­nia­temp­lom).
Lipcse Szász­ország második leg­na­gyobb városa. Itteni progra­munkat egy fotó­szü­nettel kezdjük a mo­nu­men­tá­lis „Népek csatája” emlék­műnél, majd város­néző séta követ­kezik. A belváros gyöngy­szeme a régi vá­ros­háza pompás rene­szánsz épülete. A közös program után lesz sza­bad­idő is, majd utazás a Drezda környéki szállodába (4 éj).

5. nap: Drezda, Radebeul

A nap nagy részét Drezdában, Szászország tarto­mányi főváro­sában töltjük. Drezda pár száz évvel ezelőtt Európa egyik virágzó mű­vé­sze­ti központja volt, az Elba Firen­zéjének is nevezték, világ­hírű művé­szek alkottak a városban. A II. világ­há­bo­rúban szinte földig rombolt város ma ismét régi fényében tündököl, a tör­té­nel­mi épüle­teket újjá­épí­tették. A város­néző séta fő attrak­ciói a kö­vet­ke­zők: Staatsoper (Állami Operaház), Hofkirche (kato­likus ka­ted­rá­lis), Residenzschloss (az ural­kodó kastélya), Fürstenzug (a szász ural­kodók felvo­nulása – 102 méter hosszú fríz), Brühl-terasz (az Elba felett), Frauenkirche (Német­ország leg­na­gyobb barokk temp­loma), Kultúr­palota (oldalán az NDK-fal) stb.

A városnéző séta után a Zwingerbe láto­gatunk. A palota­együttes a német barokk egyik mester­műve, képtára Euró­pában az egyik legran­go­sabbnak számít. A belépő­jegy érvé­nyes a Zwinger porcelán múze­umába is (gyönyörű meisseni és távol-keleti porce­lánok). Ezt köve­tően lehe­tő­ség lesz a Residenzschloss egy-két kiál­lítá­sának meg­te­kin­té­sé­re (pl. Neues Grünes Gewölbe – dísz­tár­gyak, ipar­mű­vé­sze­ti kincsek hihe­tetlenül gaz­dag gyűjteménye).
A késő délutáni órákban sza­bad­idő Drezdában, ezalatt az érdek­lő­dőkkel egy kis buszos kirán­dulást teszünk a Drezda melletti Radebeulba, ahol Karl May, a híres író házát és kertjét nézzük meg (érdekes kiál­lítás az íróról és az észak-amerikai indiánokról).

6. nap: Szász-Svájc (Königstein, Bastei), Pillnitz

A Szász-Svájc Drezda és a cseh határ között talál­ható. Német­ország egyik leg­szebb tájegy­sége ez, gyönyörű folyó­völ­gyekkel, jelleg­zetes formájú táblás hegyekkel és fantasz­tikus szikla­kép­ződ­mé­nyekkel.
A Szász-Svájcban tett köru­ta­zásunk egyik fő állo­mását Königstein hatalmas felleg­vá­rának meg­te­kin­té­se jelenti. A vár falairól pazar kilátás nyílik az Elba völgyére. Innen to­vább­uta­zunk a Bastei le­nyű­gö­ző szikla­vi­lá­gába. Külön érde­kes­sége ennek a terü­letnek a kö­zép­ko­ri szikla­vár. (Mind Königstein vára, mind a Bastei könnyen megkö­ze­lít­hető idősebb utasaink számára is.)
A nap hátra­lévő részét a Pillnitzi kastélyban és szép park­jában töltjük. Ezt az Elba-parti nyári palota­együttest a leghí­resebb szász ural­kodó, Erős Ágost épít­tette a szeretője számára.

7. nap: Meissen, Freiberg

Kirándulás a szép fekvésű Meissenbe. Az Elba-parti városról minden­kinek Európa legelső és leghí­resebb porce­lán­ma­nu­fak­tú­rája jut eszébe, de a gyönyörű óváros műem­lékei is párat­lanok. Séta az alsó­vá­rosban, majd lifttel felme­gyünk a felső­vá­rosba, ahol megte­kintjük a pompás gótikus szé­kes­egy­házat és annak múze­umát. Ezt köve­tően sza­bad­idő, ezalatt ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség lesz az Albrechtsburg (az egykori válasz­tó­fe­je­delmi várkas­tély) nagy­szerű belső terme­inek meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután a porce­lán­ma­nu­fak­tú­rával is­mer­ke­dünk (a porce­lán­ké­szítés bemu­tatása, múzeum, vásár­lási lehe­tő­ség), majd to­vább­uta­zunk Freiberg váro­sába.
Freiberg az Érc­hegység lába­inál fekszik, a közép­korban az itt bányá­szott ezüstnek köszön­hetően Szász­ország leggaz­dagabb városa volt. Erre a gaz­dag­ságra emlé­keztet a gyönyörű Miasszo­nyunk-szé­kes­egy­ház, melynek nagy ne­ve­zetes­sé­ge a tuli­pános szószék. A bánya­vá­rosi múlt öröksége a városi kastélyban talál­ható hihe­tet­lenül gaz­dag ásvány­kiál­lítás (Terra Mineralia), melynek meglá­to­ga­tására szintén lesz lehe­tő­ség.

8. nap: Görlitz

A délelőtti programunk Német­ország legke­letibb városa, Szász­ország egyik gyöngy­szeme, Görlitz, ahol több mint 3000 műemlék épület talál­ható. A város a II. világ­há­ború végén harc nélkül került a szovjet csapatok birto­kába, így aztán a vá­ros­né­zés során a korábbi évszá­zadok szinte minden építé­szeti stílusa tanul­má­nyoz­ható a góti­kától a szecesszióig. Sétánk során egy rövid időre átke­lünk majd a Neisse folyó hídján a szom­szé­dos lengyel városba, Zgorzelecbe is.
A késő délelőtti órákban indulunk hazafelé. Átkelés Cseh­or­szágba, majd haza­uta­zás a Liberec – Prága – Brno – Pozsony – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitva tartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Erfurt – a Krämerbrücke (a Szatócsok hídja)
Erfurt – a Krämerbrücke (a Szatócsok hídja)

Képgaléria

pillantás Wartburg várára

középkori házak Wartburg várában

Eisenach régi városházája

Schmalkalden középkori favázas házai

Weimar főtere – részlet

Goethe kerti háza Weimarban

Erfurt óvárosa – részlet

Erfurt óvárosa – részlet

Erfurt – a dóm és a Szt. Severin-templom

Erfurt – a Krämerbrücke (a Szatócsok hídja)

Erfurt – az Egapark ősszel

Naumburg – a középkori dóm

Lipcse – a „Népek csatája” emlékmű

Lipcse – a régi városháza

Lipcse – a modern egyetemi templom

Drezda – pillantás az uralkodói kastélyra

Drezda – az uralkodói kastély díszudvara

Drezda – a Frauenkirche (Miasszonyunk-templom)

Drezda – a Fürstenzug (102 méter hosszú fríz)

Drezda – a Zwinger udvara

Radebeul – kiállítás Karl May házánál

az Elba völgye a Bastei felől

Bastei – útban a középkori sziklavárhoz

a Bastei sziklavilága – részlet

Pillnitz kastélya

Meissen – az alsóváros főtere

Meissen városházája

Meissen felsővárosa az Elba felett

Freiberg – a Miasszonyunk székesegyház

Freiberg: a Terra Mineralia – részlet

Görlitz – az Alsóváros főtere

Görlitz – a Szentháromság-templom

Görlitz – a Szent Péter és Pál templom

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu