ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA A FRANCIA RIVIÉRÁN I.

ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA A FRANCIA RIVIÉRÁN I.

Nyugat-Európa
Franciaország
a Szt. Margit-sziget – részlet
109.500 Ft-tól 119.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
10 nap / 9 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Olasz­or­szágban egy 4 csil­la­gos szálloda lég­kon­dicio­nált, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szobáiban.
7 éj­sza­ka egy kemping mobil­házaiban, mely Cannes és Fréjus között talál­ható, pár perc sétára a homokos tenger­parttól. A mobil­házak a kö­vet­ke­ző helyiségekből állnak: 2 külön­be­járatú pici háló­szoba egyen­ként 2 fekhellyel, nappali, felsze­relt konyha, fürdőszoba. Ágyneműhuzatot otthonról kell vinni. A kemping terü­letén talál­ható medence, étterem-bár, élelmi­szerbolt, a strandon több­féle vízi sport lehe­tő­ség áll ren­del­ke­zésre.

Ellátás

A tran­zit­szál­lá­son büfé­reg­geli, a kempingben önellátó, de a mobil­házak felszerelt konyhával és hűtő­szekrénnyel rendelkeznek.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 2-11. 93.075 Ft
109.500 Ft helyett
2017. jún. 16-25. 119.000 Ft
2017. szept. 12-21. 96.900 Ft
114.000 Ft helyett

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szál­lást, 2 reggelit oda- és vissza­úton az olasz­országi szál­lo­dá­ban, a mobil­házak végső taka­rítá­sának díját, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (az indu­lástól az érke­zésig), de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Lehetőség van arra, hogy 3 fő vegyen ki egy mobilházat. Ekkor a felár személyenként: 23.000 Ft.

Olaszországi
idegenforgalmi adó:
jelenleg
nincs érvényben
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Figyelem: Érkezéskor mobilházanként 100 euró kaució fize­tendő kész­pénzben, amely tá­vo­zás­kor ter­mé­sze­te­sen visszajár, ha mindent tisztán és épségben átadnak.

Mivel az autó­busz nem tud a mobil­házak kö­ze­lébe menni, így lehe­tő­ség van a cso­ma­go­kat beszál­lít­tatni a parko­lótól a mobil­házig. Ennek díja 10 euró mobil­há­zan­ként, ami magába foglalja a vissza­szállítás díját is.

Mindenki hallott már a Francia Riviéráról vagy más néven a Côte d'Azurről, melynek neve valaha egy­be­forrt a luxussal, a film­sztá­rokkal, a millio­mo­sok­kal. Európa egyik legnép­sze­rűbb ten­ger­part­já­ról van szó, köszön­hető ez a cso­dá­la­tos tájnak, a remek éghaj­latnak és a sok látni­valónak. Ez a prog­ramunk azoknak szól, akik a pihenés és stran­dolás mellett kul­tu­rá­lis és termé­szeti látvá­nyos­sá­gokkal is szeret­nének megismerkedni.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona – Cremona út­vo­na­lon. Tran­zit­szállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

2. nap: St. Paul de Vence, Antibes

Utazás az Appenninek hegyláncain és az Olasz Riviérán keresztül Francia­or­szágba. Első megállónk a Francia Riviérán St. Paul de Vence. Ezt a hegyre épült, késő kö­zép­kor­ból fenn­ma­radt kisvá­rost az egyik leg­szebb provanszi tele­pü­lésnek tartják. Ezután to­vább­uta­zás a közeli Antibes-ba. Séta a siká­toros, medi­terrán óvárosban, illetve az ősi várfa­lakon (szép pano­ráma a Földközi-tengerre). Érkezés a szállás­helyre a kora esti órákban (7 éj).

3. nap: Francia Riviéra – ten­ger­par­ti pihenés

Szabadprogram, egész napos pihenés a kemping területén és a közeli ten­ger­parton, vagy lehe­tő­ség a környék egyéni felfe­de­zé­sére ide­gen­ve­ze­tőnk út­mu­ta­tásai alapján.

4. nap: Saint-Tropez, Port Grimaud (a XX. század Velencéje)

Autóbuszos kirándulás a Francia Riviéra partjai mentén Saint-Tropez-be. A keskeny félszi­geten fekvő egykori csendes halász­falu a XX. században nyüzsgő üdülő­hellyé nőtte ki magát. Séta az óváros roman­tikus, szűk utcáin, a luxus­jach­tokkal zsúfolt kikö­tőben, a Place des Lices téren, és lehe­tő­ség a város felett maga­sodó XVI. századi cita­della meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután Port Grimaud-val is­mer­ke­dünk, amely a jelen­kori építészet való­ságos gyöngy­szeme. Kü­lön­le­ges élményben lehet részünk a vízre épített kikötő (vízi város) csatornái között tett séta során.

5. nap: Nizza

Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás Nizzába, a Francia Riviéra főváro­sába. A város jellemzői a széles ten­ger­par­ti sé­tányok, a pálmafák, sok-sok virág, a szökő­kutak, a pompás paloták és a naper­nyőktől színes tenger­part. Séta a városban: Angol sétány, óváros, virág­piac, Bellanda Torony, Massena tér stb. Lehe­tőség a Chagall Múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.
A fakultatív program ára: 4.400 Ft + a Chagall Múzeum belé­pő­díja (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Grasse (parfümgyár), Grand Canyon du Verdon, Moustiers Sainte-Marie

Egész napos kirándulás az amerikai Grand Canyonra emlé­kez­tető Verdon-kanyonhoz, melyet Európai Grand Canyonnak is szoktak nevezni, mert sokak szerint ehhez fogható szép­ségű szurdok nincs még egy konti­nen­sünkön. Útközben egy parfüm­gyár meg­te­kin­té­se Grasse-ban, a francia parfüm­ipar központjában.

A délután folyamán lehe­tő­ség lesz pihenésre és fürdőzésre a Sainte-Croix-tónál, vagy pedig ide­gen­ve­ze­tőnk az érdek­lő­dőkkel ellá­togat egy közelben fekvő kis faluba, Moustiers Sainte-Marie-ba. Ez a hegyek között megbúvó, idilli környe­zetben talál­ható bájos tele­pülés a hagyo­mányos provanszi kerámia­készítés egyik ősi központja.

7. nap: Cannes, Szt. Margit-sziget

Kirándulás Cannes-ban, a filmfesztiválok váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal (Fesz­tivál Palota, ten­ger­par­ti sétány, kikötő), majd hajó­ki­rán­du­lási lehe­tő­ség a han­gu­la­tos Szt. Margit-szigetre, ahol egy XVII. századi nagy­mé­retű erőd talál­ható. Az erőd falai között ren­dez­tek be egy tenge­ré­szeti múze­umot, és meg­mu­tatják az egy­kori börtön celláit is, ahol a francia tör­té­nelem egyik legti­tok­za­tosabb alakja, a híres „Vasálarcos" raboskodott.
Visszaérkezés a szálláshelyre délután 3-4 óra körül.

8. nap: Marineland

Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Lehetőség az Antibes melletti Marineland meg­te­kin­té­sé­re, mely egész Euró­pában egyedül­állónak számító tengeri állat­világot bemu­tató szóra­koz­tató park (gyilkos bálna show, delfin show, akvárium, tenge­ré­szeti múzeum, fókák, pingvinek, cápák stb.).
A fakultatív program ára: 3.900 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

9. nap: Monaco, Monte Carlo

Indulás hazafelé. Útközben még megállunk Mona­cóban, a mini­államban, melynek csodá­latos fek­vése örökké emlé­kezetes marad a turisták számára. Láto­gatás a ka­ted­rá­lisban, séta az óváros szűk utcácskáin és a Hercegi Palota kör­nyé­kén, majd sza­bad­idő. Ezalatt lehe­tő­ség a világ­hírű Óce­anog­ráfiai Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Kora délután is­mer­ke­dés a szom­szé­dos Monte Carlóval, majd búcsú a Francia Riviérától, utazás az Olasz Riviérán és az Appen­ninek hegy­lán­cain keresztül. Szállás Olasz­or­szág észak­nyu­gati részén (1 éj).

10. nap:

Hazautazás a Cremona – Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (3-8. nap) a nyit­va­tartások és az időjárás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

játékos delfinek a Marinelandban
játékos delfinek a Marinelandban

Képgaléria

a hegyre épült St. Paul de Vence

hangulatos lakóház St. Paul de Vence-ban

Antibes kikötője, háttérben a Fort Carré (Carré erőd)

Saint-Tropez kikötője a citadellából

Nizza régi kikötője

Nizza látképe a Bellanda Toronyból

Nizza – az Angol sétány menti szabadstrand

Nizza – a Massena tér

útban a Grand Canyon du Verdon felé

csodás táj a Grand Canyon du Verdonnál

a Sainte-Croix-tó a hegyek ölelésében

a hegyek között megbúvó Moustiers Sainte-Marie

a Croisette menti szabadstrand Cannes-ban

Cannes: a Croisette sétány – részlet

Cannes – a Fesztivál palota épülete

a Szent Margit-sziget – részlet

séta az erődben a Szent Margit-szigeten

delfin show a Marinelandban

játékos delfinek a Marinelandban

gyilkosbálna show a Marinelandban

a Marineland kalózhajója

Monte-Carlo jachtkikötője

a Casino de Monte-Carlo épülete

Monte Carlo kaszinója

Monaco – a Hercegi Palota

Monaco katedrálisa

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu