ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA AZ OLASZ RIVIÉRÁN

ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA AZ OLASZ RIVIÉRÁN

Dél-Európa / Olaszország
Portofino – az Olasz Riviéra gyöngyszeme
199.500 Ft-tól 219.400 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Észak-OlaszŽorŽszágŽban egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
7 éj­sza­ka az Olasz Riviérán egy kis­vá­rosban talál­ható 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szálloda rendelkezik szabadtéri úszómedencével, illetve a város ten­ger­par­ti strandja néhány perces sétával elér­hető.

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli / 3 fogásos menü­va­csora).
(Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 3-11. 199.500 Ft
2017. júl. 1-9. 219.400 Ft
2017. aug. 28 - szept. 5. 213.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat (a fakul­ta­tívok kivételével) és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (az indulástól az érkezésig), de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:51.500 Ft
(max. 3 szoba)
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
jelenleg
nincs érvényben
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Olasz­or­szág egyik leglátvá­nyosabb vidéke Liguria régió, az Olasz Riviéra. Ahol az Alpok és az Appen­ninek találkozik a Földközi-tengerrel, ott talál­ható Európa egyik leg­szebb tengerpartja (nagy hegyek, félszigetek, öblök, mediterrán növényzet, rengeteg virág, kö­zép­kor­ból itt felejtett kisvárosok és nem utolsósorban nagyon kellemes éghajlat). A magyar turisták többsége csak az autópályáról ismeri ezt a csodálatos vidéket, hiszen erre vezet az út Dél-Franciaország és Spanyolország felé. Hosszabb időt ritkán töltenek itt, mert a szállás jóval drágább, mint Olasz­or­szágnak az Adriai-ten­ger felőli ol­dalán.

1. nap: Aquileia

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­var parkolójából. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubl­jana – Gorizia út­vo­na­lon. Is­mer­ke­dés Aqui­lei­ával, mely város az ókorban a Római Biro­da­lom leg­je­len­tő­sebb települései közé tartozott, majd a korai ke­resz­tény­ség egyik bástyája volt (ókori kikötő, la­kó­há­zak, mauzóleum, Fórum, ókeresztény bazi­lika híres mo­za­ik­pad­lóval stb.). Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Certosa di Pavia, Olasz Riviéra

Utazás a Pó-síkságon, majd az Appenninek hegy­lán­cain keresztül az Olasz Riviérának a Geno­vá­tól nyugatra fekvő részére (Riviera dei Fiori – Virág­part). Útközben lá­to­ga­tás a Pavia melletti Cer­tosa di Pavia karthauzi kolostorban. A pompás épü­let­együt­tes az itá­liai reneszánsz igazi mes­ter­műve. Érkezés a szál­lo­dá­ba a délutáni órák­ban. A szobák elfoglalása (7 éj), majd pihenés a ten­ger­parton.

3. nap: Monaco, Monte Carlo

Pihenés, sza­bad­idő.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Mona­cóba, a miniállamba, melynek csodálatos fek­vése örökké emlékezetes marad a turisták számára. Láto­ga­tás az Egzotikus Kertben, a ka­ted­rá­lisban, séta az óváros szűk utcácskáin. Lehetőség a Hercegi Palota meg­te­kin­té­sé­re. Délután is­mer­ke­dés Monte Carvló­val, a vállalkozó kedvűek a híres kaszinót is meg­lá­togathatják.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Taggia (kolostor), Sanremo, Dolce­acqua, Hanbury-kert, Menton (Francia Riviéra)

Egész napos kirándulás az Olasz Riviéra leg­nyu­gatibb részén. Délelőtt lá­to­ga­tás a taggiai San Dome­nico-kolostorban, mely év­szá­za­do­kon keresztül kul­tu­rá­lis és mű­vé­sze­ti központja volt Nyugat-Ligu­ri­ának. Ezután séta Sanremóban, az Olasz Riviéra leg­ele­gánsabb üdülőhelyén, mely a világ egyik leg­fon­to­sabb virágtermelő vidékének központja (gyönyörű parkok). Dolceacqua a kö­vet­ke­ző állomás, mely tipi­kus példája a tengerparttól kissé távolabb eső, dombra épült, épségben megmaradt kö­zép­ko­ri kis­vá­rosoknak (vár, sikátoros óváros, kö­zép­ko­ri kő­híd). Délután meg­néz­zük a Ventimiglia melletti Han­bury Botanikus Kertet, majd átruccanunk a szom­szé­dos Francia Riviérára. Séta Mentonban, a narancs­fák és citromfák váro­sában.

5. nap: Torino

Pihenés, sza­bad­idő.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Tori­nóba.
Elutazás a Ligur-Alpok nagyszerű tájain keresztül Olasz­or­szág negyedik leg­na­gyobb váro­sába,                   

Torinóba. A vá­ros­né­zés során látjuk a város híres palotáit, a Kossuth-házat és a ka­ted­rá­list, ahol a híres torinói lepelt őrzik (sajnos csak az eredeti nagy­ságú, élethű fényképet nézhetik meg a turisták). A vá­ros­né­zés egyik fénypontja a 168 méter magas Mole Antonelliana, mely a XIX. században a világ leg­ma­ga­sabb kőépülete volt. Benne látvá­nyos film­tör­téneti múzeum van, a teraszáról pedig gyönyörű pano­ráma nyílik a városra és az Alpok 4000 méteres csúcsaira. Visszaútban a szálláshelyre lá­to­ga­tás a Torinótól néhány kilométerre lévő hegyen talál­ható Superga-bazilikában.
A fakultatív program ára: 8.000 Ft + belépő (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Toirano-barlang, Noli, Cervo

Egész napos kirándulás. Elő­ször a kü­lön­le­gesen érdekes toiranói barlangrendszert nézzük meg (kb. más­fél órás barlangséta – csepp­ko­cso­dák, kü­lön­le­ges kép­ződ­mények, ősemberek lábnyomai, ősi állatok maradványai stb.), majd az Olasz Riviéra egyik leg­idil­likusabb kisváro­sába, Noliba látogatunk (festői öböl, kö­zép­ko­ri vár, sikátoros óváros, régi temp­lomok). Délután is­mer­ke­dés Cervóval. E tör­té­nel­mi kisváros jól karbantartott kö­zép­ko­ri óvárosa egy, a tenger mellett emelkedő hegyre épült. Itt talál­ható a gyönyörű barokk plébániatemp­lom és az ősi vár, mely egy néprajzi múzeumnak ad otthont.

7. nap: Olasz Riviéra

Szabad program, pihenés a ten­ger­parton.

8. nap: Portofino, Genova

Egész napos kirándulás Portofinóba és Genovába. Portofino az Olasz Riviéra gyöngyszeme, egy festői öbölben egy ősi halászfalu, színesre festett, egy­más­hoz tapadó házakkal, a közelben vár, világí­tó­torony, botanikus kert, luxusvillák. A falut autó­busszal nem lehet meg­kö­ze­lí­te­ni, ezért egy közeli tele­pü­lésről hajózik át a csoport. Délután vá­ros­né­zés az Olasz Riviéra főváro­sában, Genovában. Kolumbusz szülő­vá­rosa ma Itália leg­na­gyobb kikötője, kö­zép­ko­ri siká­to­ros óvárosa szintén a leg­na­gyobbak közé tar­to­zik Olasz­or­szágban. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, lehe­tő­ség az akvárium meg­te­kin­té­sé­re (Európa egyik leg­na­gyobb és leglátvá­nyosabb tengeri élő­vi­lágot be­mu­tató attrakciója).

9. nap:

Búcsú az Olasz Riviérától a kora reggeli órákban. Hazautazás a Genova – Piacenza – Mestre – Ljubl­jana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (3-8. nap) az idő­járás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Certosa di Pavia – a kolostor egy részlete
Certosa di Pavia – a kolostor egy részlete

Képgaléria

Aquileia: az ókeresztény bazilika

Aquileia: az ókeresztény bazilika harangtornya

Aquileia: az ókeresztény bazilika híres mozaikpadlója

Certosa di Pavia – a kolostor egy részlete

Certosa di Pavia – az apátsági templom reneszánsz homlokzata

felejthetetlen látvány a monacói Egzotikus Kertből

az Egzotikus Kert Monacóban – részlet

pillantás Monacóra és Monte-Carlóra

Monaco: a Hercegi Palota

Monaco katedrálisa

Monte-Carlo jachtkikötője

a Casino de Monte-Carlo épülete

a Casino de Monte-Carlo épülete

Taggia: a San Domenico-kolostor – részlet

Taggia: a San Domenico-kolostor hangulatos kerengője

Sanremo gyönyörű kaszinója

Dolceacqua középkori kőhídja a várral

Menton – a narancs- és citromfák városa

Torino: a Királyi Palota előtti tér

Torino: a Királyi Palota homlokzata

a torinói Kossuth-szobor

a Torino melletti Superga-bazilika

táj a Toirano-barlang környékén

sziklába épült templom Toiranónál

Noli látképe a várból

Cervo napfényes óvárosa

Cervo: a Szent János-templom

hajózás Portofino felé (Santa Margherita)

Portofino, az Olasz Riviéra gyöngyszeme

Portofino halászfalu festői tengeröble a Szent György-templom felől

Genova: a Via Garibaldi

Genova: a San Lorenzo-bazilika

Genova: a Ferrari tér a Tőzsdepalotával

a genovai városháza belső udvara

részlet a genovai akváriumból

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu