A HALONG-ÖBÖLTŐL ANGKORIG

Vietnam, Laosz és Kambodzsa

A HALONG-ÖBÖLTŐL ANGKORIG

Vietnam, Laosz és Kambodzsa

Európán túl / Ázsia
4*-os elhelyezéssel
Hanoi – az Elnöki Palota
675.000 Ft
online jelentkezés lezárva
12 nap / 9 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal az Indokínai-félszigetre és vissza egyszeri át­szál­lás­sal, to­váb­bi leszál­lások nélkül (érkezés Ho Chi Minh Citybe, elu­tazás Bangkokból).
Az Indokínai-félszigeten belül Ho Chi Minh Cityből Hanoiba, Hanoiból Luang Prabangba, Luang Prabangból Siem Reapba és Siem Reapból Bang­kokba repü­lő­géppel utazunk (köz­vetlen jára­tokkal), a hely­szí­neken lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal tör­ténik az utazás. (Megjegyzés: Laoszban a csoportot mikro­bu­szokkal szál­lítják, mert Luang Prabang kör­nyé­kén a keskeny utakon nagy buszok nem tudnak közlekedni.)

Szállás

9 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban (illetve a Halong-öbölben 4 csil­la­gos hajón), két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szál­lo­dákhoz több­nyire úszó­me­den­ce is tartozik.

Ellátás

9 büfé­reg­geli és 11 főétkezés (ebéd vagy vacsora). A 2. naptól a 11. napig minden nap van legalább egy főét­kezés, a 4. napon ebédet és vacsorát is biztosítunk.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. nov. 1-12. 675.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 15-26. 675.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 29 - dec. 10. 675.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 áprilisában kb. 126.600 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve az Indokínai-félszigeten belüli 4 repülőjáratot is), a 9 éj­sza­kai szál­lást, 9 büfé­reg­gelit, 11 főét­ke­zést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a Halong-öbölbeli kétnapos hajózást a fenti prog­ram­leírás szerint, vala­mint a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elégedettek a munkájukkal). Utasonként összesen kb. 38 dollárra kell számítani.

Egyágyas felár:149.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 
Vízumdíjak:
    Katar
    Vietnam:
    Laosz:
    Kambodzsa:

ingyenes vagy kb. 28 USD
25 USD
31 USD
kb. 8.900 Ft

Az előzetesen kiállított katari tranzitvízum díja ingyenes, érkezéskor a reptéren kiállított vízum díja kb. 28 USD. A katari vízum díja bank­kártyával, a vietnami és a laoszi vízumok díjai pedig készpénzben a helyszínen fizetendők.

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

Vietnam első számú látni­va­lója a Halong-öböl, Kambo­dzsáé pedig Angkor rom­vá­rosa. Sokak szerint mind­kettő akár a világ 7 csodája közé is tartoz­hatna. Laosznak nem jutott ilyen szintű neve­ze­tesség, mégis sok utas az itt töltött napokra emlék­szik vissza a legszí­ve­sebben, köszön­he­tően az itt élő egy­szerű, békés, rend­kívül barát­ságos, örökké mosolygó, minde­nért hálás embereknek.

1. nap: Doha

Elutazás Bu­da­pest­ről a Qatar Airways menet­rend szerinti jára­tával dohai át­szál­lás­sal Vietnamba. A hosszú csat­la­ko­zási idő miatt Katar fővá­ro­sában, Dohában lehe­tő­ség lesz néhány órás esti vá­ros­né­zésre. A várossal való is­mer­ke­dés során megte­kintjük a csodá­latos ten­ger­par­ti sétányt, a régi kikötőt, a Katara Kultu­rális Falut, a régi bazár­sort, majd rövid szabad program után transz­fer a repülő­térre, és helyi idő szerint az éj­sza­kai órákban to­vább­uta­zás Vietnamba.

2. nap: Ho Chi Minh City (Saigon)

Érkezés Ho Chi Minh City repülőterére helyi idő szerint a kora délutáni órákban. Az ország déli részén talál­ható Ho Chi Minh City (régi nevén Saigon) Vietnam leg­na­gyobb városa, az ország leg­je­len­tő­sebb gazda­sági központja. A megér­ke­zés után félnapos vá­ros­né­zés követ­kezik az egykori francia gyarmati fő­vá­ros­ban, ahol még mindig sok szép épület emlé­keztet a gyar­mati időszakra, például a Notre-Dame ka­ted­rá­lis és a Főposta pompás épü­lete, melyet Gustav Eiffel (a párizsi Eiffel-torony megál­mo­dója) terve­zett. A vá­ros­né­zés során lá­to­ga­tást teszünk az egészen kü­lön­le­ges Ben Thanh piacon is. Szállás Ho Chi Minh Cityben (1 éj).

3. nap: Hanoi

Délelőtt transzfer a repülőtérre, elutazás Észak-Vietnamba, Hanoiba. Vietnam fővá­rosa a Vörös-folyó partján fekszik, Ázsia egyik „legzöl­debb” fővá­ro­sának tartják, számos park és tó talál­ható a város terü­letén. A délutáni vá­ros­né­zés során elő­ször a Ho Si Minh Komp­lexumba láto­gatunk. Itt talál­ható a par­la­ment, az elnöki palota, Ho Si Minh házai és a híres egyosz­lopos pagoda. Ezt köve­tően a város leg­ér­té­ke­sebb tör­té­nel­mi emlékét nézzük meg, az Irodalom Temp­lomát. Az épü­let­együt­tesben volt valaha Vietnam első egye­teme. Látvá­nyos része még a vá­ros­né­zésnek a Francia Negyedben tett köru­tazás, a szép épületek közül kiemel­kedik az Operaház, mely a híres párizsi operaház mintájára épült a XX. század elején. Szállás Hanoiban (1 éj).

4. nap: Halong-öböl (közel 24 órás hajózás)

Elutazás Hanoiból Vietnam (és talán egész Délkelet-Ázsia) első számú termé­szeti csodá­jához, a Halong-öbölbe (közel 4 órás buszozás). Itt egy két és fél Bala­ton­nyi terü­leten közel 2000 sziget talál­ható, kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tokkal és több­nyire dús vege­tá­cióval. A hajózás a szige­tek között egy életre szóló élmény. Mi majd­nem egy egész napot töl­tünk egy 4 csil­la­gos hajón. A déli órákban szállunk hajóra és másnap késő déle­lőtt érünk vissza a kikö­tőbe. Az éjszakát is a fedél­zeten töltjük (szép két­ágyas, für­dő­szo­bás kabi­nokban – 1 éj). A hullámzás a Halong-öbölben kevésbé jellemző a rengeteg szigetnek köszön­hetően, ráadásul éj­sza­ka egy kimon­dottan védett helyen horgo­nyoz le a hajó. A hajóút során teljes ellá­tásban részesül a csoport, és a gyönyörű táj élve­zetén kívül lehe­tő­ség lesz egyéb érdekes tevé­keny­sé­gekre is (pl. megte­kin­tünk egy látvá­nyos barlangot az egyik szigeten, söté­tedés után főző­show, napkel­tekor Tai Chi oktatás a fedélzeten stb.).

5. nap: Halong-öböl, Trang An (Száraz Halong-öböl)

Egy könnyű reggeli után még tovább gyö­nyör­köd­het­nek utasaink ebben az egye­dül­álló tájban, majd egy bőséges étke­zéssel zárul hajó­ki­rán­du­lásunk. A késő déle­lőtti órákban indulunk tovább autó­busszal Vietnam egy másik csodás tájegy­sé­géhez, Trang An-ba, amit szoktak Száraz Halong-öbölnek is nevezni. Az elne­vezés találó, hiszen hasonló a táj, csak itt a kü­lön­le­ges formájú hegyek erde­jében nem tenger­víz van, hanem rizsföldek.
A mai nap délutánján egy kis buszos köru­ta­zást teszünk ezen a ti­tok­za­tos tájon (fotó­szü­nettel), majd elfog­laljuk a szállo­dai szobákat a szom­szé­dos nagy­vá­rosban, Ninh Binh-ben (1 éj).

6. nap: Tam Coc csónaktúra, Hanoi

Kora délelőtt egy másfél órás csónak­túrán veszünk részt a Száraz Halong-öbölben. A kelle­mes csóna­kázás során a turisták nem győznek álmél­kodni a hely szépsé­gén. Ez a keskeny vízi út 3 alka­lommal is egy-egy barlan­gon megy keresztül, ami még izgal­ma­sabbá teszi a kirán­du­lást. (A Trang An – a Száraz Halong-öböl – is része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek.)
Késő délelőtt Hanoiba utazunk, ahol még marad idő a rend­kívül egzo­tikus, nyüzsgő óváros felfe­de­zé­sére.
Délután transzfer a repülőtérre, elutazás Laosz első számú turis­ta­vá­ro­sába, a régi királyi városba, Luang Prabangba, szállás (2 éj).

7. nap: Luang Prabang, Pak Ou

Laosz kul­tu­rá­lis fővárosa, Luang Prabang nagy hegyek között talál­ható, a Mekong és a Nam Khan folyók talál­ko­zá­sánál, sokak szerint Kelet-Ázsia egyik legvon­zóbb városa (UNESCO vi­lág­örök­ség). Számos szép, a francia gyarmati korból szár­mazó épület talál­ható itt és több mint 30 budd­hista kolostor, így az utazók úgy érzik, hogy Luang Prabangban megállt az idő.
Reggeli előtt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség lesz részt venni azon az egye­dül­álló szer­tar­táson, mely során több száz budd­hista szer­ze­tes végig­vonul a városon, és adomá­nyokat, elemó­zsiát gyűj­tenek a helyi lakosságtól.
A délelőtti vá­ros­né­zésen megte­kintjük az egykori királyi palo­tában lévő Nemzeti Múze­umot, valamint a leg­szebbnek tartott kolos­tort, a Wat Xieng Thong-ot (magyarul: Arany Város Kolostor). Fotó­szü­netet tartunk majd a Mekong és a Nam Khan folyók talál­ko­zá­sánál, és lehe­tő­ség lesz felmenni a város­köz­pont­ban talál­ható Phou Si hegyre (gyönyörű pano­ráma).

Délután szabad program, lehe­tő­ség a han­gu­la­tos város­köz­pont egyéni felfe­de­zé­sére (kolos­torok, kávézók, boltok stb.), vagy:
Fakultatív program: hajózás a Mekong folyón, Pak Ou barlang, laoszi falvak
Utazás kisbu­szokkal a Mekong folyó mentén, egzo­tikus falvakon keresztül Pak Ou faluba. Láto­gatás a folyó mellett lévő Pak Ou barlangban (szám­ta­lan Buddha-szobor), majd hajóval térünk vissza Luang Prabangba. A Mekong Délkelet-Ázsia leg­na­gyobb folyója, a kb. 70 perces séta­ha­jó­zás során szép tájakban gyö­nyör­köd­he­tünk, szeren­csés esetben elefán­tok is felbuk­kanhatnak.
A fakultatív program ára: 18 USD (a hely­színen fize­tendő).
A kora esti órákban még lá­to­ga­tást teszünk a város hagyo­mányos „esti piacán”.

8. nap: Kuangsi vízesések, hmong falu, Siem Reap

Luang Prabang kör­nyé­kének leg­szebb termé­szeti látvá­nyos­ságát jelentik a dzsun­gelben lévő Kuangsi víze­sések. A könnyű séta során még ázsiai medvéket is tanul­má­nyoz­hatunk egy kis állat­kertben. Vissza­útban Luang Prabang felé is­mer­ke­dés egy hmong faluval. (A hmong egy hegyi törzs, mely Laosz északi részén él rend­kívül egy­szerű kö­rül­mé­nyek között.)
A déli órákban transzfer a repülő­térre, elu­tazás Kambo­dzsába, Siem Reap városba, mely Angkor ősi romjai köze­lében talál­ható.
Siem Reap az utóbbi időben szinte a semmiből nőtt ki, s vált nagyon fontos turista­köz­ponttá, ma már több száz szál­loda, szám­ta­lan étterem, bár, kávézó, üzlet talál­ható a városban. A megér­kezés után transz­fer a szállo­dába (3 éj), majd a kora esti órákban lehe­tő­ség vásár­lásra, néze­lő­désre a város kiváló piacán, ahol főleg a turisták számára kínálnak viszony­lag jó minő­ségben termé­keket (óriási árubőség, kedvező árak).

9. nap: Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat

Angkor, a hatalmas Khmer Birodalom fővá­rosa a közép­korban nagyobb volt bárme­lyik európai városnál. Aztán az 1400-as években a thai seregek feldúlták, Angkor elnép­te­le­ne­dett, az egykor virágzó várost benőtte a dzsungel. A franciák fedezték fel ezt a csodát a XIX. század második felében, amely még rom­jaiban is le­nyű­gö­ző, a világon nagyon kevés tör­té­nel­mi emlék tesz ilyen benyo­mást a turis­tákra. Igazából egy kb. 200 négy­zet­kilo­mé­teres terü­leten több tucat rom­te­rület van, ezek közül a leg­fon­to­sabbakat tudjuk megmu­tatni utasainknak.
Délelőtt az első programunk Angkor Thom (magyarul: a Nagy Város) meg­te­kin­té­se. Az Angkor Thom-ot körbe­vevő város­fal kerü­lete 12 kilométer, a fal magas­sága 8 méter. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a kö­vet­ke­zők: a Leprás Király Terasza (végig szép dombor­mű­vekkel), az Elefántok Terasza, a királyi palota komp­lexum a Phimeanakas temp­lommal, a piramis­szerű Baphuon temp­lom és a fő látvá­nyosság, a Bayon szen­tély. Ez utóbbi kü­lön­le­ges­sége a szám­ta­lan torony, minde­gyiknek a tetején 4-4 ti­tok­za­tosan mosolygó arc (óriási kövekből kifa­ragva).
Angkor Thom után a sokak által legjobban kedvelt Ta Prohm romte­rület követ­kezik. Valaha ez egy budd­hista temp­lom­együttes volt, kü­lön­le­ges­sége abban áll, hogy az Angkort feltáró francia régé­szek itt a romokat meghagyták olyan álla­potban, ahogy megta­lálták. A dzsungel fái, a fák gyökerei átszövik az egész épü­let­együt­test.
A délutáni programunk Angkor Wat meg­te­kin­té­se, mely a leg­is­mer­tebb az itteni épít­mé­nyek közül. Ez a XII. században épült szentély állítólag a világ leg­na­gyobb vallásos építménye.

10. nap: úszó falu a Tonle Sap tavon, Angkor Nemzeti Múzeum, Kambodzsai Kulturális Falu

Siem Reap közelében talál­ható a Tonle Sap tó, Délkelet-Ázsia leg­na­gyobb tava. A tó mentén rengeteg ember él csóna­kokra épített fahá­zakban, viskókban. Egy ilyen úszó faluval is­mer­ke­dünk délelőtt egy kis hajó­ki­rán­du­lás keretében.
Ezt követően Siem Reapban meg­néz­zük az Angkor Nemzeti Múze­umot. A 2007-ben átadott kiváló múzeum jó kiegé­szí­tést ad az Angkorban látottakhoz.
Kora délután pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve annak úszó­me­den­céjénél), majd lá­to­ga­tást teszünk a „Kambo­dzsai Kultu­rális Falu” nevű tema­tikus parkban, ahol tulaj­don­képpen az egész országot megis­mer­hetjük néhány óra lefor­gása alatt: híres emberek viasz­figurái; jele­netek a törté­ne­lemből; fontos épít­mé­nyek makettjei; törzsek, népcso­portok falvai élet­nagy­ságban; show­mű­sorok, tánc­be­mutatók – és mindez egy szép trópusi kertben.

11. nap: Banteay Srei, Banteay Samre

Délelőtt sza­bad­idő, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­medencéjénél.
Délután to­váb­bi Angkorhoz kapcso­lódó látni­valókkal is­mer­ke­dünk. Szép tájakon keresztül utazunk a Banteay Srei (magyarul: a Szépség Cita­dellája) nevű komp­lexumhoz. Külön­le­ges­sége a rengeteg szép dombor­műben, kőfa­ra­gásban rejlik, szokták nevezni a khmer művé­szet ékszer­do­bo­zának is. Ezt köve­tően a Banteay Samre temp­lomot nézzük meg Angkorban, majd transzfer a repü­lő­térre, elutazás a közeli Bangkokba, onnan egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Ferihegyre a délelőtti órákban.

a Halong-öböl – részlet
a Halong-öböl – részlet
Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu