CHILE, ARGENTÍNA, BRAZÍLIA

kirándulással Uruguayba

CHILE, ARGENTÍNA, BRAZÍLIA

kirándulással Uruguayba

Európán túl / Amerika
4*-os szállodák
meseszép panoráma a Campanario csúcsról
1.074.000 Ft
online jelentkezés lezárva
15 nap / 12 éjszaka

Utazás

A Budapest – Santiago de Chile – Puerto Montt / Bariloche – Buenos Aires – Puerto Iguazu / Foz do Iguassu – Rio de Janeiro – Budapest út­vo­na­lon menet­rend szerinti repülő­já­ra­tokkal, a programok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

12 éj­sza­ka jó 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (3 éj Chilében, 5 éj Argentínában, 4 éj Brazíliában).

Ellátás

Büféreggeli + ebéd a 3. és 5. napon (fakultatív fél­pan­zió a 3., az 5., a 8. és a 9. nap ki­vé­te­lével).

Azon a 4 napon, amelyeken a fél­pan­ziós felár nem tartalmaz vacsorát, a fakul­tatív prog­ramok minde­gyike tartalmaz főét­ke­zést (a tapasz­ta­latok alapján utasaink több­sége részt vesz ezeken), vagy maga a részvé­teli díj tartalmaz főétkezést.

Időpont

Részvételi díj

2017. nov. 6-20. 1.074.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 áprilisában kb. 105.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi közlekedést, a 12 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, 2 ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépőkkel, a helyi ide­gen­ve­ze­téseket és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az indulástól az érkezésig.

Félpanziós felár:75.900 Ft
(8 vacsora)
 
Egyágyas felár:195.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Chilébe.

2. nap: Santiago de Chile

Érkezés Santiagóba, Chile főváro­sába a délelőtti órákban, majd vá­ros­né­zés az Andok 5-6000 méteres csúcsa­inak köze­lében fekvő városban (óváros, San Francisco-temp­lom, Elnöki Palota, Plaza de Armas, ka­ted­rá­lis, vá­ros­háza, piac, Santa Lucia-domb, modern város­ré­szek stb.).
Szállás Santiagóban, város­köz­ponti szál­lo­dá­ban (2 éj).

3. nap: Valparaiso, Viña del Mar

Kirándulás a Csendes-óceán partjára. Előbb Val­pa­rai­sót nézzük meg, az amerikai kontinens egyik leg­fon­to­sabb kikötő­vá­rosát, mely csodá­latos fekvé­sének, vala­mint sokrétű építé­sze­tének köszön­he­tően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A vá­ros­né­zés során siklóval fele­mel­ke­dünk egy pano­rá­ma­pontig, ahonnan szép kilátás nyílik a városra, illetve meg­lá­to­gat­juk a híres chilei költő, Pablo Neruda egy­kori házát is, mely ma Neruda életét és munkás­ságát bemu­tató múze­um­ként üzemel. Ezután ebéd egy helyi étteremben.
To­vább­uta­zás Viña del Marba, Chile híres óceán­parti üdü­lő­vá­rosába (előkelő villák, szép sugárutak, látvá­nyos parkok stb.). A vá­ros­né­zés során erede­tiben látjuk majd azt a ti­tok­za­tos kőszobrot, amit a Húsvét-szigetről hoztak át Chilébe.
Fakultatív program: Folklór est. Néptáncok Chile külön­böző része­iből, majd a Húsvét-sziget folk­lór­jának teljes körű bemutatása.
A fakultatív program ára: 23.000 Ft (vacsorával) – ga­ran­tált indulás.

4. nap: Santiago de Chile, Puerto Montt

Szabadidő Santiagóban, majd a késő délelőtti órákban transzfer a repülő­térre. Elutazás Puerto Monttba, Dél-Chile egyik leg­je­len­tő­sebb ten­ger­par­ti váro­sába. A várost és környékét nagy­részt német beván­dorlók népe­sí­tették be, ennek hatása a város épüle­tein, az ott lakók kultú­ráján jól érez­hető. Séta a városban, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

5. nap: „Áthajózás az Andokon", San Carlos de Bariloche

A Chiléből Argentínába való átkelésnek klasszikus módja az ún. „Áthajózás az Andokon" program, melynek során 3 elbű­völő hegyi tavon hajózik a csoport (a tavak között ter­mé­sze­te­sen autó­buszok szállítják az utasokat). Egy életre szóló élmény a gyönyörű tavak, hegyek, vulkánok, víze­sések látványa és nem utol­só­sorban a termé­szet érin­tet­len­sége. Ebéd Peullában, egy eldu­gott chilei hegyi faluban. Este érkezés San Carlos de Barilochéba, az Andok lába­inál fekvő pata­gó­niai városba, Argen­tína egyik leghí­re­sebb turisz­tikai központ­jába. A megér­ke­zést köve­tően a szálloda szobáinak elfoglalása (1 éj).

6. nap: Patagónia, Nahuel Huapí Nemzeti Park

A Bariloche kör­nyé­kén lévő hegyek és tavak az egész Dél-Amerikán végig­hú­zódó Andok egyik leglátvá­nyo­sabb része (az Argentin Svájc). Félnapos kirán­dulás a nemzeti parkban. A körút során libe­gővel felme­gyünk a Campanario csúcsra, a vidék leghí­re­sebb kilá­tó­jához, ahonnan mese­szép pano­ráma nyílik a tóvidékre.
Délután transzfer a barilochei repülő­térre, elutazás Buenos Airesbe, majd a belvá­rosi szálloda szobá­inak elfoglalása (4 éj).

7. nap: Buenos Aires

Autóbuszos vá­ros­né­zés az argentin fő­vá­ros­ban, Dél-Amerika Pári­zsában. Ezt a jelzőt Buenos Aires köszön­heti a széles sugár­utaknak, a szebbnél szebb parkok­nak, a renge­teg köztéri szobornak, emlék­műnek és nem utol­só­sorban a szám­ta­lan látvá­nyos épületnek.
Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség újabb ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.

8. nap: Buenos Aires, Montevideo

Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: Montevideo
Egész napos kirán­dulás hajóval a La Plata folyó széles tölcsér­tor­ko­latán keresztül Uruguay főváro­sába, Monte­videóba. Vá­ros­né­zés. (Az előzetes menet­rend szerint a hajó reggel 7.30-kor indul, és 21.45-kor érkezik vissza Buenos Airesbe.)
A fakultatív program ára: 107.500 Ft – ebéddel (ga­ran­tált indulás).
Figyelem: aki mind a Tangó esten, mind a monte­videói kirán­du­láson részt vesz, annak az utazás ezen idő­szaka az átla­gosnál fárasz­tóbb lehet.

9. nap: Buenos Aires, Argentin Pampák

Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: A pampák és a gauchók
Kirándulás egy, az argentin pampán talál­ható estanciára (kocsi­kázás, tipikus argentin ebéd, argentin borok, nép­zenei és néptánc­be­mu­tató, lo­vas­be­mu­ta­tó stb.). Figyelem: az ennél a programnál jellemző gyűjtő­buszos lebo­nyo­lítás helyett a csoport részére külön buszt béreltünk.
A fakultatív program ára: 45.700 Ft (ga­ran­tált indulás).
Fakultatív program: Tangó est vacsorával
A fakultatív program ára: 36.000 Ft (ga­ran­tált indulás).

10. nap: Iguassu-vízesések (argentin oldal)

Reggel transzfer a repülőtérre, elutazás az Iguassu-víze­sé­sekhez, Puerto Iguazuba. A víze­sések meg­te­kin­té­se az argentin oldalról. A jól kikép­zett turista­út­vo­na­lakon a víze­sé­seket alulról és felülről is meg­cso­dál­hat­juk. Ezután átkelés Brazí­liába, majd a Foz do Iguassuban talál­ható szálloda szobáinak elfoglalása (2 éj).

11. nap: Iguassu-vízesések (brazil oldal), Itaipu-gát

Séta a vízesések brazil oldalán. Az Iguassu sokak szerint a világ leglátvá­nyo­sabb víze­sés­rend­szere. A hatást csak fokozza, hogy a vízesések egy szub­tró­pusi esőerdő közepén talál­hatóak.
Délután kirándulás a világ leg­na­gyobb vízi erő­művéhez, a Paraná folyóra felé­pült Itaipu-gáthoz a brazil – paraguay-i határon. A rövid film­ve­títés után autó­busszal viszik körbe a csoportot a gáton, vala­mint annak brazil és paraguay-i oldalán.

12. nap: Foz do Iguassu, Rio de Janeiro

Szabadidő, majd a délelőtti órákban transzfer a repülő­térre, elutazás Rio de Janeiróba.
Érkezés után megkezdjük a vá­ros­né­zést Brazília leg­szebb váro­sában, Rio de Janeiróban: Ipanema negyed, a favelák, a Rodrigo Freitas-tó stb. Ezután utazás kabinos drót­kö­tél­pályán a Guanabara-öböl bejá­rata mellett álló Urca-hegyre, majd a Cukor­süveg-hegyre (Rio egyik leg­is­mer­tebb jelképe). A pano­ráma mindkét esetben le­nyű­gö­ző. Itt érti meg igazán a turista, hogy miért tartják sokan Riót a világ leg­szebb fekvésű városának.
A vá­ros­né­zés után transzfer a Copacabanán lévő szállodába (2 éj).

13. nap: Rio de Janeiro

A riói vá­ros­né­zés folytatása: Botafogo-öböl, Flamengo park, a belváros fel­hő­kar­co­lói, a modern ka­ted­rá­lis, Sambodromo stb., majd lá­to­ga­tást teszünk a hihe­tet­lenül gaz­dag szub­tró­pusi vege­tációt bemu­tató bota­nikus kertben. Ezután a Tijuca Nem­zeti Parkon keresztül (a világ leg­na­gyobb városi parkja) fogas­ke­re­kűvel felemel­ke­dünk a Megváltó Krisztus szoborhoz, amely a 710 m magas Corcovado-hegyen áll. Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma a városra.

14. nap: Rio de Janeiro

Szabadidő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség egy sétát tenni Rio óváro­sában. A kora esti órákban transzfer a riói repülő­térre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

15. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

titokzatos kőszobor a Húsvét-szigetről Viña del Marban
titokzatos kőszobor a Húsvét-szigetről Viña del Marban

Képgaléria

parkrészlet a Santa Lucia-dombon Santiagóban

Valparaiso – egy sikló, útban a Playa Ancha kilátóhoz

az Osorno vulkán Dél-Chilében

Puntiagudo vulkán a Mindenszentek tóról

ízelítő a Bariloche környéki tóvidék hangulatából

Nahuel Huapí Nemzeti Park – az Argentin Svájc

az Elvarázsolt völgy a Nahuel Huapí Nemzeti Parkban

a Casa Rosada (az Elnöki Palota) Buenos Aires főterén

a Cabildo épülete Buenos Airesben

Buenos Aires: a Boca negyed színes házai

Buenos Aires: a Boca negyed – részlet

tengerparti sétány Montevideoban

Palacio Legislativo – az uruguay-i parlament Montevideóban

Montevideo: a Palacio Salvo épülete

lovasbemutató: gauchók, az argentin cowboyok

az Iguassu-vízesések – részlet

az Iguassu-vízesések – részlet

az Itaipu-gát

Rio: panoráma a Corcovado-hegyről

Rio: a Megváltó Krisztus szobor a Corcovado-hegyen

a Copacabana Rióban

Rio: a botanikus kert egy részlete

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu