FLORIDA ÉS JAMAICA

FLORIDA ÉS JAMAICA

Európán túl
Amerika
Miami belvárosa – részlet
864.000 Ft
online jelentkezés lezárva
13 nap / 11 éjszaka

Utazás


Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – London – Miami, a Miami – Kingston, és a Kingston – London – Budapest út­vo­na­lon. Amerikában és Jamaicán lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Szállás

5 éj­sza­ka Miami Beachen egy 4 csil­la­gos szintű és 6 éj­sza­ka Ocho Riosban egy 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban.
Az amerikai szálloda Miami Beach déli részén talál­ható, szabad­téri meden­cével rendel­kezik. A homokos ten­ger­par­ti strand kb. 150-200 mé­ter­re talál­ható. Bővebb információ a szállo­dá­ról:
www.marriott.com/hotels/travel/miaac-ac-hotel-miami-beach

A jamaicai tengerpart melletti szálloda sza­bad­té­ri meden­cével és egy pici beto­no­zott ten­ger­par­ti stranddal rendel­kezik, a vá­ros­köz­pont­tól (üzletek, éttermek) és egyben a város leg­na­gyobb homokos strand­jától kb. 15 perc sétára talál­ható. A szállo­dától 6-7 perc sétára egy másik, kisebb homokos strand is van. Ez utóbbi ingyenes, a nagy strandra a belé­pődíj kb. 3 USD. Bővebb információ a szállodáról:
www.hibiscusjamaica.com

Ellátás

Miamiban 5 amerikai reggeli. (Ebédet vagy vacsorát itt a rész­vé­teli díj nem tartalmaz, a szálloda kör­nyé­kén, illetve a megte­kin­tett ne­ve­zetes­sé­gek köze­lében több­féle étke­zési lehe­tő­ség van, a kivá­lasz­tásban az idegen­ve­zető segít­séget nyújt.)
Jamaicán fél­pan­zió (felszol­gált jamaicai reggeli + 3 fogásos menü­vacsora).
Természetesen a tengeren­túli repülő­já­ratokon is bizto­sítanak a napszak­nak megfe­lelő fő­ét­ke­zé­se­ket.

Időpont

Részvételi díj

2017. nov. 6-18. 864.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 áprilisában 148.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszokat, a 11 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellátással, a csomag­hor­dást a szál­lo­dák­ban, a londoni vá­ros­né­zést haza­útban, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat belépő­dí­jakkal, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást vala­mint az ide­gen­ve­ze­tést.

A helyszínen borravalót illik adni a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek és gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek; összesen kb. 35 USD-ra kell számítani.

Egyágyas felár:Kérjük, érdeklődjön
irodánknál!
 
3. fő kedvezménye:135.000 Ft

Megjegyzés: az amerikai szállodában a „há­rom­ágyas” szobában 2 franciaágy van.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Az Amerikai Egyesült Államokba beutazási en­ge­dély vagy vízum szükséges!

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri nyugat-európai át­szál­lás­sal Miamiba. Érkezés a kora esti órákban (helyi idő szerint), transzfer Miami Beach-re a szállodába (5 éj).

2. nap: Miami

Egész napos autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés az Amerikai Egye­sült Államok legdélibb nagy­vá­ro­sában, Miamiban, mely egyúttal az ország egyik leg­fon­to­sabb turis­ta­vá­rosa. A nap során látjuk majd Miami Beach híres Art Deco negyedét, a hihe­tet­lenül megren­dítő Holocaust emlék­művet, a Little Havana negyedet (Miami kubai negyedét), a Coral Gables negyed gyönyörű épüle­teit, a belváros fel­hő­kar­co­lóit. Láto­ga­tást teszünk majd a pompás Vizcaya-kastélyban és annak park­jában, a vá­ros­né­zés végén pedig lesz sza­bad­idő a kikötő melletti bevá­sárló- és szóra­koz­tató központnál (Bayside Marketplace).

3. nap: Everglades Nemzeti Park, Miccosukee indián skanzen

Szabad program Miamiban, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás az Ame­rikai Egye­sült Államok második leg­na­gyobb nemzeti park­jába, az Everglades-be. Kisvo­nattal (dottóval) járunk be kb. 25 km-t a park terü­letén, ezalatt egy helyi vezető mutatja be a park élővi­lágát, aligá­to­rokat való­szí­nű­leg több helyen is látha­tunk majd. A kis­vonat hosszabb szünetet tart egy ki­lá­tó­to­ronynál, melynek tete­jéről nagy­szerű pano­ráma nyílik erre a külö­nös mocsárvidékre.
Az Everglades területén élt valaha a Miccosukee indián törzs, az ő egykori éle­tüket ismer­hetjük meg a közeli skan­zenben és a hozzá tartozó múze­umban. A skan­zenlá­to­ga­tás során megte­kint­he­tünk majd egy aligátor show-t is.
A fakultatív program ára: 25.500 Ft (be­lé­pő­díjakkal).

4. nap: Florida Keys (korallszigetek), Key West

Florida egyik legkü­lön­le­gesebb látvá­nyos­sága az a száraz­föld déli részéből induló sziget­lán­colat, melynek legu­tolsó tagja az USA legdé­libb városa, Key West. Az odave­zető híres pano­rámaút kb. 200 km hosszú, 32 szigetet érint, 42 hídon kell átkelni. A leghosszabb híd a világ egyik építé­szeti csodá­jának tartott Seven Mile bridge (Hétmér­földes híd).
Az egész napos (12-13 órás) kirándulás végcélja Key West városka, ahol a han­gu­la­tos, XIX. századi óváros beba­ran­go­lása mellett meg­néz­zük a világ­hírű író, Ernest Hemingway házát is.

5. nap: Fort Lauderdale (Amerika Velencéje)

Szabad program Miamiban, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a közeli Fort Lauderdale üdü­lő­vá­rosba, melynek belvá­ro­sában utcák helyett csator­nákon bonyo­lódik a forgalom. Nem vé­let­le­nül nevezik a tele­pülést Amerika Velen­cé­jének (a városi vízi utak össz­hosszú­sága több mint 250 km). A megér­kezés után részt veszünk egy másfél órás hajó­ki­rán­du­láson a csatornák vilá­gában. A gyönyörű szub­tró­pusi vege­táció és a város szép közé­pü­le­te­inek látványa mellett nagy élményt jelent majd a sok­millió dolláros családi házak és villák tanulmányozása is.
A fakultatív program ára: 15.500 Ft (hajójeggyel). Jelentkezési határidő: legkésőbb 1,5 hónappal indulás előtt.

6. nap: Ocho Rios

Délelőtt transzfer Miami repülőterére, elutazás közvetlen járattal Jamaica főváro­sába, Kingstonba. Érkezés a kora délutáni órákban (helyi idő szerint), majd utazás autó­busszal egy karib-tengeri üdü­lő­vá­rosba, Ocho Riosba, a szállo­dai szobák elfog­lalása (6 éj). Ez a város központi fekvése révén az ország külön­böző részeibe induló kirán­du­lások ideális kiindulópontja.

7. nap: Sun Valley ültetvény, Shaw Park botanikus kert

Félnapos kirándulás. Elő­ször egy működő ültet­vényre utazunk Ocho Rios kör­nyé­kén. A helyi vezetők szám­ta­lan trópusi növényt, gyümölcs­fát megmu­tatnak, az egzo­tikus gyümöl­csök jó részét meg is lehet kóstolni. Italként frissen facsart gyümölcs­le­veket kínálnak.
Ezt követően a Shaw Park bota­nikus kertbe láto­gatunk, mely 300 méter magasan talál­ható, egy Ocho Rios melletti hegyen. A gyönyörű vege­tá­ción kívül (közel 600-féle virág) van egy szép vízesés is a parkban, de nagy élmény lesz a part­vi­dékre nyíló pano­ráma is.

8. nap: Ocho Rios / Port Antonio, Kék Lagúna, Francia-öböl, Rio Grande tutajozás

Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás a Karib-tenger partjai mentén Jamaica észak­keleti ré­szé­be. Is­mer­ke­dés Port Antonióval, Kelet-Jamaica leg­je­len­tő­sebb tele­pü­lé­sével, séta az Errol Flyn jacht­ki­kö­tőben. Ezután fotó­szünet a Kék Lagúnánál, majd pihenés és ebéd az elbű­vö­lően szép, fehér homokos Francia-öbölben (Frenchman's Cove).
A délutáni tutajozás egy őserdei folyón (a Rio Grandén) a nap fény­pont­ját jelenti. A kétszemélyes, bambuszból készült, kényelmes tutajokat egy-egy helyi vezető egy hosszú rúddal, állva kormányozza. A kris­tály­tisz­ta víz, a szép tájak, a dús növényzet, a háborítatlan környezet elvarázsolják a turistákat. Igény esetén fürdésre is van lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: 42.300 Ft (ebéddel).

9. nap: Fern Gully, Ocho Rios, Dunn folyó vízesései

Félnapos ba­ran­go­lás Ocho Riosban és kör­nyé­kén. Az első programunk a Fern Gully, egy 5 kilo­méter hosszú útsza­kasz, ahol kétol­dalt olyan sűrűn nőnek a külön­böző páfrány­félék, hogy az embernek az az érzése, mintha alagútban menne (fotó­szünet).
Ezt követően sza­bad­idő Ocho Rios kézműves piacán, majd Jamaica legnép­sze­rűbb turisz­tikai attrak­ciója követ­kezik, a Dunn's River Falls (Dunn folyó víze­sései). A hely kü­lön­le­ges­ségét a gyönyörű környe­zeten kívül az adja, hogy a vízesés mentén, a folyó medrében lehe­tő­ség van gyalog (néha mászva) felmenni a vízesés felső részéhez (ter­mé­sze­te­sen fürdő­ru­hában; vízi cipő a hely­színen is vásá­rol­ható). Ez a kis túra a kevésbé sportosak számára is bevál­lal­ható, de időseb­beknek kevésbé ajánlott. Aki nem akar bemenni a vízbe, annak is nagy élmény fotózni a vízben hala­dókat a vízesés mentén kiépí­tett ösvényről.

10. nap: Ocho Rios / libegőzés az őserdő felett

Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Félnapos kirándulás. Délelőtt az Ocho Rios melletti Mystic-hegy lábához utazunk, ahonnan libe­gővel megyünk fel a csúcsra. Egészen kü­lön­le­ges élmény a libe­gőről (felülről) tanul­má­nyozni a szub­tró­pusi őserdőt. A hegy­tetőn van egy szép park, egy kiváló szuve­nírbolt, egy pano­ráma étterem, egy kilá­tó­pont, egy úszó­me­den­ce csúsz­dával és egy bobpálya.
A fakultatív program ára: 21.000 Ft.

11. nap: Ocho Rios / Hampden Rumgyár,Greenwood kúria, Falmouth

Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás a Karib-tenger partjai mentén Jamaica észak­nyu­gati ré­szé­be. Elő­ször a Hampden Rum­gyárba láto­ga­tunk el, ahol megis­mer­ke­dünk a jamaicai rum készí­té­sének több száz éves hagyo­má­nyos módsze­reivel. Termé­sze­te­sen kóstoló és egy kis étkezés is tartozik a programhoz.
Ezt követően a több mint 200 évvel ezelőtt épült Greenwood kúriát nézzük meg. Az épít­tető Jamaica egyik leggaz­da­gabb embere volt, hatalmas ültet­vé­nyein több mint 2000 rab­szolga dolgo­zott. A házban lévő régi­ségek gyűjte­mé­nyét Jamaica egyik legjobb múze­umának tartják.
Délután Falmouth városkába utazunk, ahol sok szép épület megma­radt a gyarmati kor­szakból, a várost az UNESCO vi­lág­örök­ségi listára is jelölték. A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd vissza­uta­zás a szállodába.
A fakultatív program ára: 37.500 Ft.

12. nap: Kingston, Port Royal

Búcsú Ocho Riostól, utazás Jamaica főváro­sába, Kingstonba, mely egy hatalmas tenger­öböl és a Kék-hegység között terül el. Is­mer­ke­dés a várossal: a belváros tör­té­nel­mi épüle­tei, a Nemzeti Hősök Parkja, az Eman­cipáció Parkja, az újváros modern épüle­tei, a Bob Marley Múzeum stb.
A vá­ros­né­zést köve­tően Port Royalba utazunk, mely a Kingstoni-öblöt lezáró félsziget csücs­kében terül el. Ez a kis tele­pülés valaha az „Újvilág” egyik leggaz­da­gabb városa volt, egy igazi kalóz­fé­szek, később pedig 200 éven keresztül az angol hadi­ten­ge­ré­szet központja a karibi térségben. Láto­gatás a Károly-erődben, melynek múze­umában azt is elme­sélik, hogy miért van az egykori város kéthar­mada a tenger mélyén.
Az esti órákban elutazás a British Airways közvetlen járatával Londonba.

13. nap: London

Érkezés London Gatwick repülőterére a délelőtti órákban (helyi idő szerint). Mivel a British Airways bu­da­pesti járatai London Heathrow repülő­te­réről indulnak, és a legkö­ze­lebbi elér­hető csatla­kozás csak a késő délutáni órákban indul, ezért utasa­inknak a közbenső időben egy kis autó­buszos vá­ros­né­zést és egy sétát biztosítunk az angol fő­vá­ros­ban.
Érkezés Ferihegyre az esti órákban.

Bob Marley szobra Kingstonban
Bob Marley szobra Kingstonban

Képgaléria

Miami belvárosa – részlet

Miami belvárosa – részlet

Miami botanikus kertje

Miami: a Holocaust emlékmű

Miami: a Holocaust emlékmű

Miami: a Holocaust emlékmű

Miami: a Vizcaya-kastély

Miami: a Vizcaya-kastély

Miami: a Vizcaya-kastély

Miami: a Vizcaya-kastély parkja

Miami: hajó alakú építmény a Vizcaya-kastélynál

Miami: a Bayside Marketplace (a kikötő melletti bevásárló központ)

tipikus táj az Everglades Nemzeti Parkban

kilátó az Everglades Nemzeti Parkban

keselyű az Everglades Nemzeti Parkban

sétaút az Everglades Nemzeti Parkban

aligátor az Everglades Nemzeti Parkban

a Miccosukee indián skanzen bejárata

a Miccosukee indián skanzen – részlet

aligátor show az indián skanzenben

Ernest Hemingway dolgozószobája az író Key West-i házában

gyönyörű villa Fort Lauderdale-ben

Miami Beach tengerpartja

Miami Beach tengerpartja

a Sun Valley ültetvény egyik dolgozója fára mászás közben

kenyérfa a Sun Valley ültetvényen

Sun Valley ültetvény: kóstoló egzotikus gyümölcsökből

virágzik a banán a Sun Valley ültetvényen

eső utáni hangulat Port Antonióban

a Francia-öböl Port Antonio közelében

tutajozás a Rio Grandén

tutajozás a Rio Grandén

folklór a Fern Gully mentén

a Dunn folyó vízesései – részlet

libegőzés az őserdő felett Ocho Rios-nál

pillantás Ocho Rios-ra a libegő felső állomásától

Kingston: az Emancipáció Parkja

Bob Marley szobra a kingstoni stadionnál

Kingston: a Bob Marley Múzeum a kert felől

Port Royal: a Károly-erőd – részlet

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu