VARÁZSLATOS MEXIKÓ

piramisok, gyarmati emlékek, felhőkarcolók, álomstrandok

VARÁZSLATOS MEXIKÓ

piramisok, gyarmati emlékek, felhőkarcolók, álomstrandok

Európán túl / Amerika
4-5*-os szállodák
a Nap-piramis Teotihuacánban
532.000 Ft-tól 553.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 9 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Mexikóváros, a Mexikóváros – Mérida és a Cancún – Budapest út­vo­na­lon, a prog­ramok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Megjegyzés: Ezekhez a csoportokhoz sikerült olyan repülő­jegyet foglal­nunk, amivel Cancúnból nem kell vissza­re­pülni Mexikó­vá­rosba, hanem közvet­lenül repül­hetnek Nyugat-Euró­pába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyugat-Európa közötti közvet­len járat előnyei többek között az eggyel keve­sebb átszállás haza­útban, vala­mint a kb. 3,5 órával keve­sebb összes repülési idő, amely által a csoportok a haza­uta­zás napján jó 4 órával több időt tudnak Cancúnban eltölteni.

Szállás

5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 4 éj­sza­ka (Cancúnban) egy 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Figyelem: Mexikóban a ten­ger­par­ti 5 csil­la­gos szállodák nagy része Európában inkább 4 csil­la­gos szintűnek felel meg.

Ellátás

Félpanzió a körutazás során (5 büfé- vagy amerikai reggeli és 4 ebéd vagy vacsora a 2. naptól az 5. napig – napi egy főétkezés). A cancúni szál­lo­dá­ban (a 6. nap estéjétől a 10. nap reggeléig) all inclusive rend­szerű, itt a napi három­szori étkezés mellett a korlátlan ital­fo­gyasztás is benne van az árban.
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasz­ta­latok szerint ezt nem igénylik az utasok. A tenge­ren­túli repülő­já­raton bizto­sítanak egy főétkezést.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. nov. 15-25. 553.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 101.000 Ft)
2017. dec. 7-17. 532.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 94.000 Ft)

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, beleértve a belső járatot is, a helyi autó­buszt, a 9 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott étke­zé­sekkel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, vala­mint a helyi idegen­ve­zető és a Fe­hér­vár Travel idegen­ve­ze­tő­jének költségeit.

Egyágyas felár:140.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál olvas­ha­tóak.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Mexikó­vá­rosba, a világ egyik legné­pe­sebb váro­sába. Érkezés helyi idő szerint a kora esti órákban, transzfer a szállodába (4 éj).

2. nap: Mexikóváros, Puebla

Délelőtt is­mer­ke­dés Mexikó fővárosával (Zócalo – a város hatalmas főtere; a ka­ted­rá­lis – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temp­loma; Nemzeti Palota; Tenochtitlán, az azték főváros romjai stb.).
Ezután kirándulás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az ország 5000 méter feletti hegy­csú­csaira. Puebla óvárosa nagy­sze­rűen megőrizte gyarmati jellegét. Vá­ros­né­zés: ka­ted­rá­lis, Szent Domonkos-temp­lom a meseszép Rózsa­füzér-kápol­nával, művész­ne­gyed, színes házsorok a gyarmati kor­szakból stb. Vissza­utazás Mexikó­vá­rosba a késő délutáni órákban.

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco

Egész napos kirándulás a Sierra Madre hegyein keresztül a Mexikó­vá­rostól délre fekvő Cuer­na­vacába, az örök tavasz váro­sába és Taxcóba, az ezüst­vá­rosba. Útközben fotó­szünet a mexikó­vá­rosi Olimpiai Sta­dionnál és a modern moza­ikokkal borított Egye­temi Könyv­tár épüle­ténél. Cuerna­va­cában rövid séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű ka­ted­rá­lis, Cortés palotája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik leg­szebb kisvá­ro­sába, Taxcóba, mely már a gyarmati korban az ezüst­bá­nyá­szat­nak köszön­hette gaz­dagságát. Az utazókat elbűvöli a város fekvése, a kanyargós, macs­ka­kö­ves utcácskák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az ezüst­mű­vesek boltjai, a tarka piac és a Santa Prisca-temp­lom, mely a churriguereszk stílus mesterműve.

4. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros

Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teotihuacáni romvá­rosba, mely annak idején már a beván­dorló azté­kokat is lenyű­gözte (minden mexikói köru­tazás „kötelező" programja). Meg­cso­dál­juk a Hold- és a Nap-piramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mind­kettő megmász­ható), sétá­lunk a „Holtak utcáján" a Cita­della nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lomához. Vissza­útban meg­néz­zük a guadalupei régi és új bazi­likát, amely Amerika leg­na­gyobb za­rán­dokhelye (Szűz Mária XVI. századi megje­le­né­sének helyszíne).
Délután lá­to­ga­tás a mexikó­vá­rosi Chapultepec parkban lévő Nemzeti Antro­po­lógiai Múze­umban, Földünk egyik leggaz­da­gabb régé­szeti múze­umában (a Kolumbusz előtti közép-amerikai civili­zá­ciók való­ságos kincsesháza).

5. nap: Uxmal, Mérida

Transzfer Mexikóváros repülőterére, utazás Méri­dába, Yucatán állam főváro­sába. Kirán­dulás a szavan­nával körül­vett Uxmalba, az egyik leglát­vá­nyo­sabb maya romvá­rosba (Varázsló pira­misa, Apáca­zárda, Teknős­béka háza, Kormány­zó palo­tája, Nagy piramis).
Ezután vá­ros­né­zés Méridában, melynek során látjuk Mérida elegáns főterét, a ka­ted­rá­list, a gyönyörű város­házát, Montejo XVI. századi házát (a város első spanyol kormány­zója volt), vala­mint a híres Montejo sugár­utat tele szebbnél szebb palo­tákkal. Méridát „fehér városnak” is szokták nevezni tiszta, rende­zett utcái és jól karban­tartott épületei miatt. Szállás Méridában (1 éj).

6. nap: Izamal, Chichén Itzá, Cancún

Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin és maya indiánok lakta falvakon keresztül Izamalba, a „sárga városba". A Szent Antal-kolostor meg­te­kin­té­se, majd Chichén Itzá, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb romvá­rosa követ­kezik. A régé­szeti körzet bejá­rása során látjuk a Csillag­vizs­gáló épületét, a Kukulkán piramist, a Labda­játék terét, a Harco­sok temp­lomát és a Szent kutat, ahol az indi­ánok ember­ál­do­za­tokat mutattak be az Esőistennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világ­hírű üdü­lő­öve­ze­té­be, a Maya Riviérára. Szállás a Karib-tenger partján fekvő Cancúnban (4 éj).

7. nap: Cancún, Xcaret

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik legkü­lön­le­ge­sebb attrak­ciójához, a Xcaret öko-régészeti tema­tikus parkba. Ízelítő a park kíná­la­tából: maya romok, rekonst­ruált maya falu, állat­kert közép-ameri­kai álla­tokkal, lo­vas­be­mu­ta­tó, akvá­rium, delfinek, bota­nikus kert, múzeum a maya romvá­rosok makett­jeivel, lagúna fürdési és búvár­ko­dási lehe­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este rész­vétel egy látvá­nyos előa­dáson, ahol Mexikó törté­nete eleve­nedik meg az indi­ánok labda­já­té­kaitól kezdve a spanyol hódí­táson keresztül a spanyolok és az indi­ánok keve­re­déséig. Az előadás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­ta­tója a mexikói népvi­se­le­teknek, népze­néknek és néptán­coknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belé­pő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – ga­ran­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költ­ség miatt.

8. nap: Cancún, Tulum

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirándulás Tulum maya romváro­sába. A romok igazi vonz­erejét azok fekvése adja. A legé­pebben megma­radt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emel­kedő 25 méter magas sziklán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belé­pő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – ga­ran­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a maga­sabb transz­fer­költ­ség miatt.

9. nap: Cancún

Szabad program, pihenés a karibi ten­ger­parton, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel fakultatív lehe­tő­ség egy újabb kirándulásra.

10. nap: Cancún

Szabad program, majd a délutáni órákban transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás Buda­pest­re.

11. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Képgaléria

Mexikóváros impozáns katedrálisa

az Egyetemi Könyvtár épülete Mexikóvárosban

Puebla színes házai

Cuernavaca – a katedrális barokk kápolnája

háztetők Taxcóban

helyi zenészek Taxcóban

Taxco – a Santa Prisca-templom

Teotihuacán „főutcája”

Teotihuacán – a Hold-piramis

Guadalupe – az új és a régi bazilika

a Varázsló piramisa Uxmalban

Uxmal, a maya romváros – részlet

a városháza Méridában

Izamal: a Szent Antal-kolostor – részlet

a híres Kukulkán piramis Chichén Itzában

a Csillagvizsgáló épülete Chichén Itzában

színes portéka a Chichén Itzába vezető úton

Xcaret öko-régészeti tematikus park – részlet

Xcaret öko-régészeti tematikus park – részlet

Xcaret – maya férfiak népviseletben

előadás a Xcaret öko-régészeti tematikus parkban

Tulum romjai a Karib-tenger partján

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu